Leger-orientering til nye leger ved Kvinneklinikken v. 1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering

 

til NYE LEGER ved

 

Kvinneklinikken

 

SUS

 

 

 

 

 


 

Velkommen til vår avdeling!

 

Vedlagt følger en orientering om avdelingen.

Nærmere opplysninger kan du finne på vår internettside www.kvinneklinkken-sus.com og www.sus.no

 

I tillegg er det en DEL PUNKTER en vil gjøre deg spesielt oppmerksom på:

 

 

1) Kvalitetshåndbok for Kvinneklinikken i "stor " utgave   finnes på alle legekontor, på Kvinneklinikkens ekspedisjon og på alle poster. Alle leger og jordmødre har et utdrag av kliniske prosedyrer i "lommeformat". Hele Kval.boken ligger på vår hjemmeside.

    Høsten 2010 arbeides det med å overføre prosedyrene til det elektroniske verktøyet 

EQS som er tilgjengelig.

 

     2) Vaktplan og arbeidsfordeling fremgår av vaktlistene.

   

     3) Arbeidstid, aktiv og passiv vakt fremgår av tjenesteplanene for de enkelte  

     vaktsjikt.

 

4) Callingsystemet: De fleste callinger har et display hvor det fremgår hvilket   telefonnummer en skal ringe hvis en blir oppkalt. Hvis det på displayet står"bord", skal en ringe eller kalle opp sentralbordet, nr. 8154.

     Ved oppkall av andre, tast 4 i telefonen,deretter tastes  callingnummeret- i alt 4 siffer.

     Hvis en ikke oppnår kontakt, ring sentralbordet og be dem kalle på vedkommende.    

   

     5) Vaktcallinger ("gyn"-calling 9850/"føde-calling" 9013)   

Assistentlegen i vaktsjikt III har vanligvis *** GYN-CALLING 9850 fra kl. 16.00 til 08.00 neste morgen, og gir callingen videre på morgenmøtet. Assistentlege i vaktsjikt III tar seg av al­le innleggelser og utskrivingen på gyn.seksjonene, foretar undersøkelser ved gynekologisk un­der­sø­kelsesrom på gyn. seksjonene 4B og 4C ved ø.hjelp-henvisninger. Fra kl.23.00 overtar lege i vaktsjikt III føde-calling 9013 til kl.08.00 neste morgen. Dette er avhengig av kom­pe­tan­se og utdanningssituasjon, og avtales med lege i vaktsjikt II.     

En kan etter avtale med alle 3 vakthavende leger bestemme at lege i vaktsjikt II   

skal ha Gyn-calling, og lege i vaktsjikt III Føde-calling hele vakten. 1-2 erfarne assleger bytter gyncalling med fødecalling for en 3 mnd’s periode i henhold til oppsett for rotasjonsordning for leger i kap.8.4.

Vaktrom for lege i vaktsjikt III er beliggende ved Føde­av­de­lingen.

 

Lege i vaktsjikt II har *** FØDE-CALLING 9013 fra kl 16.00 til kl. 23.00, hvor ass.­lege I overtar fødecallingen. Denne regel fravikes hvis ass.lege i vaktsjikt I er helt ny i fa­get. Vaktrom for lege i vaktsjikt II er beliggende ved Fødeavdelingen. Vanligvis samles vakt­havende leger på Fødeavdelingen ca. kl 15.30 for orientering og visitt.

6) Brannvern på SiR Dette står beskrevet i HMS-håndbok for SiR, kap.4.2.1, 4.2.2. og 4.2.3. Alle leger ved KK, også vikarer og nyansatte, må sette seg inn i brannvernreglene og følge disse.

 

(I) arbeidsfunksjoner GYNEKOLOGISK SEKSJON:

 

1) gynekologisk undersøkelsesrom 4A OG 4C:

På dagtid fra kl 08.00 til kl.16.00 har en lege an­svaret for innskriving av listepasienter   og ø.hjelp på gyn.avdeling. For oppsett av neste dags operasjonsprogram, må en konferere med den overlege som skal sette opp pro­gram­met, spør på morgenmøtet.Pasienter som skal til inn­grep på operasjons­stu­en, unntatt små­inngrep som abrasio,ab.prov etc, skal vurderes av den over­lege som skal skrive pro­grammet. Unntak fra denne regel er hvis pasienten er innlagt til opera­sjon fra en av av­de­lingens overleger. Denne lege har gyn-calling 8615 på dagtid (kl.08.00-16.00).

 

2) visitt/utskrivninger på dagtid (kl.08.00 til 16.00):

Det gås previsitt daglig. Pas. som trenger nærmere undersøkelse eller samtale tas inn til dette på eget rom.Den lege som går previ­sitt skriver ut pasienten hvis ikke annet avtales. Dette er avhengig av arbeidsbelastning. Overlege Inger Malene Hære er seksjonsoverlege på gyn.seksjon. 4B, overlege Bent Fiane er seksjons­over­lege på gyn.seksjon 4C.      

 

3) operasjonsavdeling stue 9:

På operasjonsavdeling stue 9 utføres småinngrep som abrasio, ab.prov, cerclage, ascites­tap­ping etc. I tillegg utføres diagnostiske hysteroscopier. Vanligvis begynner inngrepene her kl. 10.00 I tillegg vil lege ved stue 9 også måtte hjelpe til med å ta imot Ø.hjelp-pasienter på Gyn.Pol, evt postarbeid på gyn.seksjonene.

Eventuelle inne­lig­­gende pasienter som skal til laserbehandling behandles av den lege som utfører inn­gre­pene ved avd. stue 9.  I tillegg vil det bli utført hysteroscopier på stue 9. Disse pasientene skal stå på operasjonsprogrammet  for stue 9. Hvis en ikke er vant med laserbehandling eller hysteroscopier må den legen som står oppført til hjelp på arbeids-/ vaktlisten kontaktes.

 

4)  sentrale operasjonsavdeling:

Det er vanligvis 2 leger som opererer samtidig, en overlege og en ass.lege. Operatøren skal snakke med pasienten på forhånd, se metodeboken punkt 7.2.2. Vi bruker profylaktisk antibiotika-behandling og tromboseprofylakse etter retningslinjer beskrevet i Klinisk Kvalitetshåndbok for KK. Ved dagkirurgiske laparoscopier og andre dagkirurgiske inngrep må det fylles ut regningskort på EDB ved journalopptak og ved utførelse av inngrepet, evt. ved at en plotter inn regningen selv eller fyller ut et KONS-krysseskjema. Pasienten må informeres før hjemreise.

Seksjonsoverlege for operativ drift er Arne Heggheim.                                                     

 

(II) Arbeidsfunksjoner POLIKLINIKK-SEKSJONENE:

 

 

1) Gynekologisk poliklinikk:

Avdelingen har en spredt og allsidig poliklinisk virksomhet. Ved gynekologisk poliklinikk i U-etasjen tas henviste pasienter imot, kontroller og polikliniske journalopptak. Pa­sienter til laser­conisering og -vaporisering, laserfenestrering etc og cystoscopier, urodynamisk utredning be­handles ved gyn.pol. Pa­sienter til diagnostisk hysteroscopi behandles vanligvis på op.avd stue 9, ved en­do­metrie­re­sek­sjo­ner legges pas. inn og behandles ved sentrale operasjonssenhet.Ved gyn.pol foregår også elektrostimulering ved urininkontinens. Seksjonsoverlege er Maria Wojtasinska

 

4) Fødeavdelingens Poliklinikk og Ultralydlaboratoriet

Fødeavdelingens poliklinikk, barselpoliklinikk og ultralydlaboratoriet holder til i egne lokaler ved inngang 6. Ved fødeavdelingens poliklinikk foretas vurderinger etter ca. 24. svangerskapsuke, - grensen må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ultralydscreening foretas i uke18. Seksjonsoverlege er Torbjørn Eggebø.

 

2) Ved poliklinisk journalopptak er det viktig at det fylles tydelig ut beskjedark, hvor

det klart fremgår hvilket inngrep pasienten skal til og hvilke blodprøver etc. pasienten må til før inngrepet. Ved ab.prov følges rutiner ved journalopptak beskrevet i Kvalitetshåndboken for KK, del I, kap.9.9. Rutiner ved ab.prov

 

 

4) Utfylling av regningskort:

All utfylling av regningskort foregår via edb. En bør ved start på avdelingen sette seg inn i dette systemet, og det blir utlevert en enkel veiledning i edb-bruk. Dette gjelder all poliklinisk virksomhet døgnet rundt, både på føde/barsel-seksjonen og de gynekologiske seksjoner. Pasientene vil kunne betale over postgiro som sendes hjem til pasienten dagen etter konsultasjonen av kontorpersonellet. Dette ordnes via edb-systemet. Det er viktig at en påfører diagnose, og fyller ut skjermbildet nøyaktig.

Kontaktpersoner: Ass.lege Torbjørn Eggebø. Sekretær med delegert ansvar Gunlaug Thu, gyn.pol

Hvis en ikke ønsker å fylle ut regningskort på EDB, er det utarbeidet egne KONS-krysseskjema som fylles ut og leveres til kontorpersonalet ved gyn.pol.for senere innplotting på edb.

 

(III)     Arbeidsfunksjoner FØDE/BARSELSEKSJONEN

 

 

1) Previsitt og visitt:

Previsitt for fødeavdelingen og observasjonspost for gravide 4A (som har uforløst pasienter) foregår på fødeavdelingen rett etter morgenmøtet. Deretter foregår previsitt og visitt til utvalgte pasienter på fødeavdelingen,barselavdeling 4A og previsitt på 7H og 7G.

Seksjonsoverlege ved Føde/Barsel-seksjonen er Torbjørn Eggebø

 

2) Barselavdelinger

barselavdelingene foretar legene kontroll/samtale med pasienten etter sectio eller kompliserte forløsninger.

 

3) Behandlingen av obstetriske pasienter

Vedrørende behandlingen av obstetriske pasienter,-se metodeboken. Det er vanlig at legen etter en instrumentell forløsning som vacuum-forløsning eller tang-forløsning selv henter ut placenta og syr episiotomi eller evt.rifter. Deretter dikteres forløsningsbeskrivelse på fødeavdelingen.

 

 

Vi at du vil trives hos oss, og du må føle deg fri til å spørre om avdelingens rutiner underveis.

 

Med hilsen

 

Astrid Rygh

---------------------------

avdelingsoverlege