Arbeidsbeskrivelse for vakthavende ass.leger, Kir. - Gastrokir. avd. v. 1.2, 09.03.2021

I følge A-2 avtalen plikter leger å delta i de vaktordninger som Helseforetaket må dekke.

 

For tiden innbefatter vaktplan for LIS2/3 24 timers tilstedevakt i turnus som dekkes opp av LIS2/3. I tillegg innbefatter vaktdøgnet LIS1 i tilnærmet samme vaktturnus. 

 

Vakthavende LIS skal i hovedtrekk ta hånd om ø.hjelp situasjoner som:

 

     Vurdering/behandling av akutte innlagte kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter.

     Tilsyn/vurdering og evt. behandling av inneliggende pasienter i egen avdeling og evt. andre avdelinger når vakthavende overlege ikke er tilstede.                                                      

     Ta imot og vurdere henvendelser fra ekstern legevakt når vakthavende overlege ikke er tilstede     

 

I situasjoner hvor vakthavende LIS føler seg utrygg i arbeidsforholdet skal vakthavende overlege straks kontaktes.

I traumesituasjoner skal det være lav terskel for innkalling av seksjonerte overlege bakvakter. Jamfør Beredskapsplan.

 

Vakthavende LIS skal IKKE i utgangspunktet utføre planlagt legearbeid (elektive operasjoner/poliklinisk virksomhet etc.) utover postarbeid (visittgang) som skal forlates umiddelbart hvis vaktarbeid kreves.

Om det ut i fra driftsmessig hensyn kreves at vaktlegen skal utføre planlagt arbeid skal dette klareres med seksjonsoverlege i god tid på forhånd og ny vakthavende LIS skal erstattes.

 

Kirurgiske/Gastrokirurgiske ø.hjelp pasienter blir tilvist Akuttmottak av fastleger/vaktleger. For å oppnå optimal pasientflyt/logistikk kreves et nært samarbeid med vaktleder i Akuttmottak.

 

Vakthavende P2 har følgende ansvar for pasientflyt i Akuttmottak:

 

     At det er LIS i Akuttmottak for pasient undersøkelse/behandling når pasient er klarert av vaktleder. Om viktige oppgaver forhindrer dette skal Akuttmottak informeres                                                                                                                                                

     Tilstrebe at pasient blir plassert på riktig avdeling sammen med vaktleder og flytkoordinator

     Tilse at annen lege overtar oppgaver tilsatt LIS1 når dette tar for lang tid.

     Til enhver tid ha oversikt over pasienter som er planlagt utskrevet direkte fra Akuttmottak.

     Sikre at pasient som innlegges som ø.hjelp får forsvarlig, kvalitetsmessig og rask behandling.

Kirurgisk klinikk har et mindre antall senger i observasjonsenheten OBA. Vakthavende LIS tildeles ansvaret for vurdering og behandling av pasienter tilhørende Kirurgisk/Gastrokirurgisk avdeling innlagt i enheten. Dette forutsetter et nært samarbeid med den seksjonsoverlege som det er nærliggende å knytte pasienten opp mot.

 

Det vil til enhver tid være behov for utskiftning av vaktsjiktene i LIS-legeplanen. Ansvaret for fordeling av LIS i nevnte vaktsjikt tillegges avd.sjef Kirurgisk - og Gastrokirurgisk avdeling.