MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK v. 2.7, 06.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer understreket

 

Hvem screenes / når screenes det: 

Ved henvendelse til KK vurder alltid om prøve kan tas hos egen lege. Dersom pasienten må undersøkes samme dag, ta aktuelle prøver samtidig med undersøkelsen. I kontakt med pasienten, bruk: munnbind, hansker og frakk. Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

Før eller ved innleggelse i sykehus / besøk på poliklinikk skal det tas screeningsprøver for MRSA, ESBL og VRE av alle som:

 • har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden de siste 12 måneder
 • har bodd sammen med person som har fått påvist MRSA, ESBL produserende bakterier, VRE det siste året
 • tidligere har fått påvist MRSA, ESBL-produserende bakterier, VRE. (Ved nye innleggelser innen 12 måneder regnes pasienten som bærer av ESBL og VRE og skal isoleres og en behøver ikke screene pasienten på ny.)

 

I tillegg utføres screening for MRSA av alle som:

 • har hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
 • alle som har vært helsearbeider utenfor norden eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir
 • alle som har sår-hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne, og som har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden
 • Pasienter som har tatt blodprøve på legekontor i utlandet, skal testes for MRSA, men trenger ikke isoleres.

 

Pasienten skal isoleres:

 • Ved innleggelse/poliklinisk kontakt, dersom anbefalte prøver ikke er tatt, eller svaret fortsatt ikke foreligger. 
 • Påvist MRSA, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester
 • Påvist ESBL, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester etter avsluttet antibiotikabehandling
 • Påvist VRE, men senere ikke hatt 5 negative kontrolltester etter avsluttet antibiotikabehandling

Pasienter som har tatt blodprøve på legekontor i utlandet, skal testes for MRSA, men trenger ikke isoleres

 

Personell på Kvinneklinikken:

 • Screenes ikke for ESBL/VRE
 • Involvert personale skal kun testes for MRSA dersom positivt prøvesvar foreligger fra pasienten, og personalet ikke har brukt beskyttelsesutstyr. Personale som da undersøkes kan fortsette i arbeid i samme avdeling inntil eventuelt positivt svar foreligger;MRSA - Smitteoppsporing ved funn av MRSA i sykehus (Ikke tilgjengelig)

 

Telefonhenvendelse: Informer:

 • Begrens antall besøkende, helst ikke mer enn en pårørende.
 • Benytte korteste vei til fødeavdeling, henvender seg i luken, både pasient og pårørende følges til rom med munnbind på.

 

Prøvetaking:

 • MRSAMRSA screening - hvor / hvordan (Ikke tilgjengelig)

         ESBL, VRE: ESBL, VRE screening - hvor / hvordan

 

Rutiner ved den enkelte post/avdeling:

 • Gynekologisk poliklinikk/avdeling:

Undersøkelsen på dagtid foregår på gynekologisk poliklinikk, og på undersøkelsesrommet på 4A/C kveld/natt. Dersom pasienten må innlegges benyttes fortrinnsvis isolat på 4A/C.

 • Fødepoliklinikk og
 • Fostermedisinsk poliklinikk 

For polikliniske konsultasjoner se spesielt punkt 5.14 i rutinen: Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

 

Dersom kvinnen innlegges:

Ved uavklart smittestatus tas hurtigtest MRSA MRSA hurtigtest (PCR) (A) (Ikke tilgjengelig)

Følg rutiner for isolering se: Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

MRSA: dråpesmitte

ESBL og VRE: kontaktsmitte og evt dråpesmitte 

 

 • Fødeavdelingen/Obsevasjonsposten 7H

Ved innleggelse skal kvinnen isoleres, dette gjelder både for ESBL, VRE og MRSA:

Innskriving i fødejournal med differensiering 

Isolering 

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Kvinnen skal ha på seg munnbind på vei til stuen/isolatet, men trenger ikke bruke munnbind på stuen/isolatet.

Dersom mor smitteisoleres skal også barnet isoleres. Barnet stelles på fødestuen.

Truende asfyxi: Ved smittefødsel på isolatet på fødeavdelingen brukes asfyxibordet som står på isolatet. Dersom det er behov for utstyr fra akutt-trallen trilles den fra barnestua og settes i beredskap i slusen til isolatet.

Akutt sectio: Kvinnen skal ha på seg rent tøy og skal transporteres i ren/ny seng. Hvis mulig sprites kvinnens hender. Ved MRSA skal hun ha på seg munnbind når hun flyttes ut av isolat.

 

 • Barsel 7G: Dersom isolering fortsatt er nødvendig flyttes kvinnen til barsel 7G.

 

 • Overflytting til Nyfødt intensiv 3D: Avvent overflytting til prøvesvar for mor foreligger dersom mulig.

(Ved sectio vurder i samråd med barnelege om det er behov for isolering av barnet ved direkte overflytting til 3D.)

Ved utskrivelse: Fødselsrapport/epikrise med smittestatus til Helsestasjon. Fastlege/primærlege har ansvar for sanering.

 

Informasjon til pasient og pårørende:

Besøkende må få informasjon om å utføre håndhygiene før de kler på seg beskyttelsesutstyret og når de forlater isolatet. De oppfordres til ikke å spise på pasientrommet pga ESBL/VRE smitter blant annet fekaltoralt, ikke å gå i kantinen/besøke andre pasienter etter at de har vært på besøk hos isolert pasient.

Isolering - informasjon til pasient og pårørende (Ikke tilgjengelig)

Informasjon om MRSA på mange språk:  https://www.fhi.no/publ/2016/informasjon-om-mrsa-barerskap-og-behandling-sanering/

MRSA-veileder fra www.fhi.nohttps://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/

ESBL - pasientinformasjon (Ikke tilgjengelig)

Pasientinformasjon om VRE (Ikke tilgjengelig)

Pasienter med MRSA, ESBL, VRE anbefales om å opplyse om bærerskap når de er i kontakt med helsetjenesten, men pasienten har ingen plikt til å gi slik informasjon.