MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK v. 2.8, 14.09.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer understreket

 

Hvem screenes / når screenes det: 

Ved henvendelse til KK vurder alltid om prøve kan tas hos egen lege. Dersom pasienten må undersøkes samme dag, ta aktuelle prøver samtidig med undersøkelsen. 

Se Screening for antibiotikaresistente bakterier ved Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

Ved polikliniske konsultasjoner der det er indikasjon for prøvetaking for MRSA og en sannsynlig innleggelse i nær framtid (for eksempel svangerskap og forestående fødsel), testes også for VRE og ESBL.

I kontakt med pasienten, bruk: munnbind, hansker og frakk. Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

Pasienten skal isoleres: se punkt 5 i overordnet prosedyre Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

 • Ved innleggelse/poliklinisk kontakt, dersom anbefalte prøver ikke er tatt, eller svaret fortsatt ikke foreligger. 
 • Påvist MRSA, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester med 1 ukes mellomrom
 • Påvist ESBL, men minst 1 år etter positiv prøve ikke hatt 3 negative kontrolltester med en ukes mellomrom etter avsluttet antibiotikabehandling
 • Påvist VRE, men minst 1 år etter positiv prøve ikke hatt 5 negative kontrolltester med en ukes mellomrom

Ved nye innleggelser innen ett år fra siste positive screening prøve regnes pasienten fortsatt som bærer av ESBL og VRE og skal isoleres. Det er ikke indikasjon for ny kontroll-/screening prøve.

Screeningprøver etter ett år forutsetter at pasienten ikke har pågående antibiotikabehandling og ikke har hatt omfattende antibiotikabehandling det siste året.

Pasienter som har vært i utlandet og det er snakk om brutt hudbarriere, f.eks. blodprøve på legekontor, skal man MRSA teste, men trenger ikke isoleres før svar foreligger.

 

Ansatte som har vært i nær kontakt med MRSA positive pasienter:

 • Screenes ikke for ESBL/VRE
 • Involvert personale skal kun testes for MRSA dersom positivt prøvesvar foreligger fra pasienten, og personalet ikke har brukt beskyttelsesutstyr. Personale som da undersøkes kan fortsette i arbeid i samme avdeling inntil eventuelt positivt svar foreligger;MRSA - Smitteoppsporing ved funn av MRSA i sykehus (Ikke tilgjengelig)
 • MRSA sjekkliste- ved smitteoppsporing hos ansatte se:MRSA sjekkliste - ved smitteoppsporing hos ansatte (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

Telefonhenvendelse: Informer:

 • Begrens antall besøkende, helst ikke mer enn en pårørende.
 • Benytte korteste vei til fødeavdeling, henvender seg i luken, både pasient og pårørende følges til rom med munnbind på.

 

Prøvetaking:

 • MRSAMRSA screening - hvor / hvordan (Ikke tilgjengelig)

·         ESBL, VRE: ESBL, VRE screening - hvor / hvordan

 

Rutiner ved den enkelte post/avdeling:

 • Gynekologisk poliklinikk/avdeling:

Undersøkelsen på dagtid foregår på gynekologisk poliklinikk, og på undersøkelsesrommet på 4A/C kveld/natt. Dersom pasienten må innlegges benyttes fortrinnsvis isolat på 4A/C.

 

 • Fødepoliklinikk og fostermedisinsk poliklinikk 

For polikliniske konsultasjoner se spesielt punkt 5.2 i rutinen: Screening for antibiotikaresistente bakterier ved Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

Dersom kvinnen innlegges:

Ved uavklart smittestatus tas hurtigtest MRSA MRSA hurtigtest (PCR) (A) (Ikke tilgjengelig)

Følg rutiner for isolering se: Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

MRSA: dråpesmitte

ESBL og VRE: kontaktsmitte og evt dråpesmitte 

 

 • Fødeavdelingen/Observasjonsposten 7H

Ved innleggelse skal kvinnen isoleres, dette gjelder både for ESBL, VRE og MRSA:

Innskriving i fødejournal med differensiering 

Isolering 

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Kvinnen skal ha på seg munnbind på vei til stuen/isolatet, men trenger ikke bruke munnbind på stuen/isolatet.

Dersom mor smitteisoleres skal også barnet isoleres. Barnet stelles på fødestuen.

 

Truende asfyxi: Ved smittefødsel på isolatet på fødeavdelingen brukes asfyxibordet som står på isolatet. Dersom det er behov for utstyr fra akutt-trallen trilles den fra barnestua og settes i beredskap i slusen til isolatet.

 

Akutt sectio: Kvinnen skal ha på seg rent tøy og skal transporteres i ren/ny seng. Hvis mulig sprites kvinnens hender. Ved MRSA skal hun ha på seg munnbind når hun flyttes ut av isolat.

 

 • Barsel 7G: Dersom isolering fortsatt er nødvendig flyttes kvinnen til barsel 7G.
 • Overflytting til Nyfødt intensiv 3D: Avvent overflytting til prøvesvar for mor foreligger dersom mulig.

(Ved sectio vurder i samråd med barnelege om det er behov for isolering av barnet ved direkte overflytting til 3D.)

Ved utskrivelse: Fødselsrapport/epikrise med smittestatus til Helsestasjon. Fastlege/primærlege har ansvar for sanering.

 

Informasjon til pasient og pårørende:

Besøkende må få informasjon om å utføre håndhygiene før de kler på seg beskyttelsesutstyret og når de forlater isolatet. De oppfordres til ikke å spise på pasientrommet pga ESBL/VRE smitter blant annet fekaltoralt, ikke å gå i kantinen/besøke andre pasienter etter at de har vært på besøk hos isolert pasient.

Isolering - informasjon til pasient og pårørende (Ikke tilgjengelig)

Informasjon om MRSA på mange språk:  https://www.fhi.no/publ/2016/informasjon-om-mrsa-barerskap-og-behandling-sanering/

MRSA-veileder fra www.fhi.nohttps://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/

ESBL - pasientinformasjon (Ikke tilgjengelig)

Pasientinformasjon om VRE (Ikke tilgjengelig)

 

Pasienter med MRSA, ESBL, VRE anbefales om å opplyse om bærerskap når de er i kontakt med helsetjenesten, men pasienten har ingen plikt til å gi slik informasjon.