Stillingsbeskrivelse hjelpepleier / helsefagarbeider v. 1.3, 15.05.2023

 

1.                  Kvalifikasjoner

Må ha : Autorisasjon som hjelpepleier / helsefagarbeider

 

 

2.                  Organisatorisk plassering

I linje med avdelingssykepleier som nærmeste overordnet.

Arbeider under ledelse av sykepleier

 

 

3.                  Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Medansvarlig for at den sykepleie som utføres er i overenstemmelse med SUS og Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering sitt verdigrunnlag og mål.

         At sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard. Jfr.Helsepersonelloven § 4

         Ta ansvar for nødvendige hjelpepleietiltak og rapporterer til ansvarlig sykepleier.

         Dokumentere de tiltak som utøves i gjeldende dokumentasjonssystem.  All dokumentasjon skal undertegnes/signeres.

         Medansvar for at seksjonens utstyr/medisinsk teknisk utstyr forvaltes forsvarlig.

         Følge de prosedyrer og retningslinjer som er utviklet i henhold til sykehusets kvalitetssystem.

         Følge etiske retningslinjer for kirurgisk divisjon og arbeidsmiljøloven herunder Arbeidstakers medvirkningsplikt.

         Gjøre seg kjent med og bruke avvikssystemet på SUS.

         Holde seg faglig ajour med utviklingen innen sine fagområder ved å delta på undervisning, kurs og møter. Jfr §4, se eget ansvar for å oppdatere seg.

         Veileder medarbeidere, nyansatte og lærlinger uti fra sin kompetanse og innenfor ressursområder.

         Avd.spl ved posten kan pålegge ulike arbeidsoppgaver for eksempel  ansvar for  varebestilling, ansvar for ernæringsscreening mm.

3.1.      Sertifisering 

         Sertifisering etter godkjente prosedyrer må gjennomføres før hjelpepleier/helsefagarbeider kan utføre delegerte oppgaver

         Pr. 1.1.21 har klinikken opplæringsprogram for SIK av kvinner, PVK (stell, skylling og fjerning) og sykepleie innkomstjournal (DIPS) i egen kompetanseplan i Kompetanseportalen.

         Det er opp til leder innenfor hver seksjon som vurderer nødvendigheten av å søke/bruke dispensasjoner.

         Opplæring skal dokumenteres i kompetanseportalen.

4.                  Samarbeidsforhold

         Samarbeider nært med seksjonens øvrige personell og fagrupper.

         Samarbeider med andre aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere.

         Har medansvar for et godt arbeidsmiljø.

 

5.                  Spesielle bestemmelser

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.