Flytskjema håndtering av henvisninger ved gynekologisk poliklinikk v. 1.4, 02.04.2020
Henv. sendes i dips tilseksjonsoverlege. Arb.gruppe:SO Stv KK Gynpol henvisning /SO Stv KK innl/henvisningEtter vurdering senderseksjonsoverlege henvisningen tilarb.gruppe SO Stv KK Gynpolkontor / SO Stv KK innl/opr KontorFlytskjema for håndteringav henvisninger vedgynekologiskpoliklinikk/sengepost 4ACHenvisning mottatthenvisningsmottaket forscanningAvd.spl/pasientkoordinatorhar ansvar for at det blir gitttid etter seksjonsoverlegensprioritering av henvisningenRett tilutredning/behandlinghos spesialistVurdertehenvisningerTimeavtale gisRetur av henvisningOppgaven hørerikke inn underspesialisthelsetjenestenSettes på ventelisteutfra prioritering.Sendes brev omventetid til pasienten.