7I Barselpost på hotellet. Avdelingens plan for brannvern v. 3.2

 

 

1.  Hensikt

Sikre pasientene ved brann eller tilløp til brann og gjøre de ansatte i stand til å mestre en slik situasjon.

 

2.  Ansvarlig

Stabs/klinikkdirektør er ansvarlig for at de ansatte innen klinikkene er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann. Ledelsen er videre ansvarig for at det er planer for evakuering av pasienten ved brann eller tilløp til brann.

 

3.0 Rutiner

 3.1        Meldingsrutiner:                        

Meld fra til:  Vakt og sikring 513110 om hvor det brenner.
 

3.2         Ansvar for evakuering:               

Den som har ansvarsvakt på 7I tar på oransje vest og går til resepsjonen for videre beskjed

Gruppeansvarlige tar med seg "Tiltakskortkort", går ut i avdelingen og formidler til pasientene at vi avventer videre beskjed om evt.evakuering.

Dagvakt: Ansvarshavende jordmor                                                                                                                
Kveldsvakt: Ansvarshavende jordmor                                                                               
Nattevakt: Ansvarshavende jordmor
Lørdag/søndag og helligdager: Ansvarshavende jordmor

 

3.3   Møteplass for avdelingen er:    Gang ved gyn. ekspedisjon

 

3.4.    Evakueringsplan:    

  Brannalarm, støtvis ringing                

 • Det blir registrert i hotellresepsjonen hvor alarmen kommer fra, og de handler i hht. det.
 • Evakuer pasienter etappevis fra faresonen; fortrinnsvis rommet hvor det brenner og de nærmeste naborommene.
 • Gi tilbakemelding til ansvarshavende om hvem som er evakuert. Samlingsplass for 7I er ved Gyn.eksp.(ved nødutgang)
 • Hold dørene lukket, men ikke låst.  Vinduer holdes lukket.
 • Påse at ikke rømningsveiene blokkeres.
 • Pasienter som er sengeliggende legges ned på en madrass eller lignende for forflytting.
 • Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff.
 • Ved eventuell brann i hotellet forflyttes pasientene fortrinnsvis til neste røykskille.

 

3.5       Utstyr

Brannmeldere: Ved rom  nr. 101/ 120/ vaktrom

Branntegning: Henger på vaktrom  og  alle rom                

Branndører / skilledører: Ved vaktrom

Rømningsveier fra post/avd.: Inn til sjukehuset, ved heis, utvendig trapp, trapp ved vaktrom

Nødutganger fra post/avd.: Vindu i alle rom

Brannslange: Ved rom 114/ 133/ ved heis

Branntepper: Ved rom 114/ 133/ ved heis 

 

 3.6       Generelt

 

 • Kontroll av markeringslys.
 • Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at der kan oppstå brann/røykutvikling. 
 • Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.
 • Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. 
 • Gjør deg kjent med håndslukkeapparatet og brannslange. 
 • Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjennerutgangen den dagen du eventuelt skulle få bruk for den.
 • Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.
 • Månedlig egenkontroll.  Jfr.vedlegg 2, Egenkontrollskjema
 • Årlig sakkyndig kontroll. Jfr.vedlegg 2; Årlig sakkyndig kontroll (ansvar: intern service)
 • Foreta stikkprøver blant personalet ved hjelp av spørreskjema, for å være sikker på at rutinene er kjent.

3.7 Spesielle forhold ved avd./post: Alle rom er låst ,uoversiktelig hvor pasientene er og hvor mange besøkende det er.

 

3.8 Brannøvelse

     A  Forberedelse

 • Foretas minimum to ganger pr. år. Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene.
 • Øvelsen kan være kjent for de ansatte i god tid.
 • Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte. Organiser øvelsen slik at det blir mulig.
 • Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kan du kontakte brannvernleder.

    B  Gjennomførig

 • Brannslukningsapparat.
 • Brannslanger
 • Frie rømningsveier/evakuering
 • Evt.gjennomføring av et case som kan være kjent på forhånd. Bruk skjema i vedlegg 3.

      C  Oppsummering

 • Hvem meldte "brannen?"
 • Hvordan opptrådte de ansatte?
 • Hva kunne vært gjort annerledes?

 

      D  Rapportering

 • Ansatte registrerer selv i kompetanseporten når de har deltatt på øvelse.
 • Registreringen godkjennes i kompetanseportalen av avdelingsleder.

 

 

3.9   Avdelingsvis opplæring

 

         Nyansatte Brannvernopplæring

         Opplæring repetisjon ved øvelsene.

         Praktiske øvelser i evakuering av pasient fra seng

         Praktiske øvelser i slukking med brannslange på terrasse.

         Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

 

 

3.10  Risikoanalyse

 

Det skal utføres risikoanalyse på egen avd./post en gang pr. år. Denne risikoanalysen foretas i forbindelse med HMS-runden. Benytt skjema for Risikoanalyse brannvern, ligger som vedlegg 5. Ansvarlig brannvernleder skal ha elektronisk kopi av dette.

 

4.  Avvik

     Avvik registreres i Synergi

 

5.  Dokumentasjon

 Vedlegg 1 Egenkontroll brannvern 7I (Ikke tilgjengelig)

 Vedlegg 2 Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 Vedlegg 3 Case 7I (Ikke tilgjengelig)

 edlegg 4 Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

6.    Forandringsoversikt

Dokumentet forelå i første versjon 12.12.1995

 

Elektronisk kopi av ”Brannvern risikoanalyse”(vedlegg 4),sendes til brannvernleder Tom Haugen(epost: tom.haugen@sus.no)