Gyn.eksp. Avdelingsvis plan for brannvern. v. 1.2

Gynekologisk ekspedisjon. Avdelingsvis plan for brann.

 

1.      Hensikt

 

Sikre pasientene ved brann eller tilløp til brann og gjøre de ansatte i stand til å mestre en slik situasjon.

 

 

2.      Ansvarlig

 

Stabs-/divisjonsdirektør er ansvarlig for at de ansatte innen enheten er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann.  Ledelsen er videre ansvarlig for at det er planer for evakuering av pasienten ved brann eller tilløp til brann.

 

 

3.      Rutiner

 

3.1. Meldingsrutiner:  Se branninstruks egen enhet

Eksempel 1: Meld fra til Servicesenteret, linje (6) 3110 om hvor det brenner

Eksempel 2: Meld fra til brannvesenet 0-110.

Eksempel 3: Meld fra til brannvesenet 110.

 

3.2. Ansvar for evakuering: Dagvakt: Verneombud Astrid Tøllefsen-Velde

 

3.3. Møteplass for avdelingen ved evakuering er:

 Rett utenfor sentrallageret.

 

3.4.  Evakueringsplan:

- Det blir registrert i Servicesenteret hvor alarmen kommer fra, og de handler i hht. det.

- Brannalarm, støtvis ringing.

- Evakueringsalarm, kontinuerlig ringing.

- Evakuer pasienter etappevis fra faresonen; fortrinnsvis rommet hvor det brenner og de nærmeste naborommene.

- Hold dørene lukket, men ikke låst. Vinduer holdes lukket.

- Påse at ikke rømningsveiene blokkeres.

- Pasienter som er sengeliggende legges ned på en madrass eller lignende for forflytting. Transport i seng vil medføre blokkering i korridorer mv.

- Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff.

- Ved eventuell brann xxbygget forflyttes pasientene fortrinnsvis til neste brannskille.

 

3.5. Utstyr

 

Branntegninger: Skal henges opp av brannvernleder.

 

Brannmeldere: 1 stk utenfor fødeavdelingen

Branndører / skilledører: 2 stk utenfor gynekologisk ekspedisjon. En til høyre  og en til venstre.

 

Rømningsveier fra post/avd.:

Ut døren til ekspedisjonen, ta til høyre ned gangen og så ned trappen til T-etasjen.

Ut døren til ekspedisjonen, rett frem i gangen mot vest og østbygget.

Ut døren til ekspedisjonen, ta til venstre ned gangen og så ned trappen til T-etasjen.

 

Nødutganger fra post/avd.:Ut ekspedisjonen ta til høyre eller venstre ned gangen.

 

Håndslukkerapparat: Henger til høyre ut i fra ekspedisjonen utenfor fødeavdelingen.

 

Brannslange: Henger til høyre ut i fra ekspedisjonen utenfor fødeavdelingen.

 

Stengekraner / medisinske gasser Lederen på den enkelte enhet må vurdere når kranen skal stenges.

 

De ansatte må likevel være kjent med hvor kranen er og hvor stengenøkkelen henger.

Ta kontakt med ansvarlig brannvernleder for nødvendig spesifikasjon.

 

Gasskolber:

 

3.6. Generelt

 

- Kontroll av markeringslys.

- Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at det kan oppstå brann/røykutvikling. 

- Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.

- Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. 

- Gjør deg kjent med håndslukkeapparet og brannslange. 

- Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjenner utgangen den dagen du eventuelt skulle få bruk for den. 

- Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.

- Månedlig egenkontroll Jfr. Vedlegg 2.Egenkontrollskjema

- Årlig sakkyndig kotnroll Jfr Vedlegg 3.; Årlig sakkyndig kontroll (ansvar: Intern service)

 

Foreta stikkprøver blant personalet ved hjelp av spørreskjema, for å være sikker på om at rutinene er kjent.

 

3.7.  Spesielle forhold ved avd. /post

 

 

3.8.       Brannøvelse

 

A  Forbedredelse

 

         Foretas minimum to ganger pr. år.   Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene.

         Øvelsen skal være kjent for de ansatte i god tid.

         Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte.  Organiser øvelsen slik at det blir mulig.

         Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kan du kontakte brannvernleder.

 

         B  Gjennomføring

         Brannslukningsapparat.

         Brannslanger.

         Frie rømningsveier/evakuering.

         Gjennomføring av et case,  som kan være kjent på forhånd.  Bruk skjema i Vedlegg 4.

 

         C   Oppsummering

         Hvem meldte "brannen"?

         Hvordan opptrådte de ansatte?

         Hva kunne vært gjort anderledes?

 

         D  Rapportering

         Avdelingen/posten fører egen liste over hvem som har deltatt på brannøvelse (dokumentasjon ved brannsyn), jfr. Vedlegg 5.

         Det sendes rapport til stabs-/divisjonsdirektør m/ kopi til ansvarlig brannvernleder (e-post).

 

3.9.       Avdelingsvis opplæring

 

         Nyansatte, Brannvernopplæring

         Opplæring repetisjon ved øvelsene.

         Praktiske øvelser i evakuering av pasient fra seng.

         Praktiske øvelser i slukking med brannslange i bekkenspyler.

         Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

 

    3.10.          Riskikoanalyse

 

Det skal utføres risikoanalyse på egen avd./post en gang pr. år. Denne risikoanalysen foretas i forbindelse med HMS- runden.

Benytt skjema for Risikoanalyse brannvern, ligger som vedlegg.

Ansvarlig brannvernleder skal ha elektronisk kopi av dette.

 

4. Avvik

 

    Avvik registreres i Synergi

 

 

5. Dokumentasjon

 

 

 

6. Forandringsoversikt

         Dokumentet forelå i første versjon 12.12.1995

 

 

7. Vedlegg

 Sjekkliste 10 brannvern KK kontor og gyn.eksp. (Ikke tilgjengelig)

Registreringsskjema brannopplæring (Ikke tilgjengelig)

 

Månedlig egenkontrollskjema brannvern (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

Skjema i vedlegg 2,4 og vedlegg 5 fylles ut og lagres elektronisk en plass det er lett tilgjengelig for leder. Lister ligger i enhetsmappen Branndokumentasjon, Kvinneklinikken i Ephorte.

 

Elektronisk kopi av vedlegg 6, ”Brannvern risikoanalyse”, sendes til brannvernleder Kjell Løyning Monsen

(epost: klm@sus.no)