Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner v. 2.4


Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

LOV; FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER.

Lov om svangerskapsavbrudd av 13. juni 1975 med lovendringer og forskrifter søkes enkelt opp på www.lovdata.no. Ellers vises til Veileder i generell gynekologi og Håndbok for Abortnemndarbeid.

Link til informasjon fra Helsedirektoratet:

Abort

Begjæring om svangerskapsavbrudd. Fortolkning av abortloven. Håndbok for abortnemndarbeid. Primærnemnd og den sentrale klagenemnda for abortsaker. Fosterreduksjon.

 

HENVISNING

Henvisning fra kvinnen eller hennes lege/jordmor behandles fortløpende ved gynekologisk poliklinikk etter rutinene i DIPS. Det er viktig å unngå forsinkelser der det er usikker svangerskapslengde eller kvinnen er nær eller over 12+0 uker. 

Der en antar at nemndbehandling blir nødvendig, kontakter avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk nemndas leder eller vara, slik at abortnemnd kan avholdes.

 

MINDREÅRIGE, MANGLENDE SAMTYKKEKOMPETANSE

Er kvinnen eldre enn 14 år men yngre enn 16 skal den som har foreldreansvaret, evt. verge, kunne uttale seg. Motsetter kvinnen seg dette, kan den lege som evt. skal utføre inngrepet, eller abortnemnda, bestemme at slik orientering ikke skal gis. Avdelingsoverlegen eller stedfortreder bør være den som tar beslutningen, og bør i enkelte tilfelle konferere med jurist eller fylkeslege hos Fylkesmannen. For tilfeller der kvinnen ikke er samtykkekompetent henvises til Pasientrettighetsloven.

 

JOURNALOPPTAK OG INFORMASJON

Jordmor med delegasjon, eller lege fører journal ved svangerskapsavbrudd (Imatus Natus) og følger kliniske rutiner for svangerskapsavbrudd (EQS).

Svangerskapsavbrudd - journalopptak jordmor (Ikke tilgjengelig)

Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12

Epikrise: Standard frase i DIPS sendes som forenklet epikrise til henviser dersom kvinnen samtykker. Når kvinnen henviser seg selv sendes ikke epikrise.

Ved medikamentell abort ordineres medikamentene som framkaller svangerskapsavbruddet regime av jordmor som er delegert ansvar i hht Fylkesmannens avgjørelse, evt. av lege.

Hvis kvinnen ønsker rådgivning henvises til aktuelle instanser (sosionom, Amathea, fastlege) og ny konsultasjon kan eventuelt avtales. Prevensjonsveiledning skal også tilbys.

Medikamentell abort er foretrukken metode, men endelig valg tas ut fra totalsituasjonen.

 

ABORTNEMND

Dersom kvinnen er kommet lenger enn uke 12+0 kontaktes avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk eller leder abortnemnd slik at nemnd kan kalles sammen uten forsinkelse.

Kvinnen har rett til å ha med seg en person i nemnd. Hun har også rett til ikke å møte i nemnden, men la saken behandles ved sine dokumenter.

 

Saken behandles i henhold til lov, forskrift og Håndbok for abortnemder.

Nemnden fyller ut Nemndbehandling i Imatus Natus og lager et nemndvedlegg med grunnlaget for vedtaket. Nemndnotat arkiveres i egen mappe i ePhorte.
Nemndvedlegget skal IKKE inn i kvinnens journal i DIPS eller i Imatus Natus.

 

Kvinnen underrettes om nemndens vedtak snarest, skriftlig og muntlig. Ved avslag må hun orienteres om hun om automatisk anke til den sentrale klagenemnda med mindre hun trekker begjæringen og at hun får innkalling derfra. Reise ordnes via Pasientreiser.

 

ETTERSAMTALE/KONTROLL

Når fosteravvik er årsak til svangerskapsavbruddet avtales ofte oppfølgning i Fødepoliklinikken. Oppfølgning forøvrig henvises til primærhelsetjenesten, evt. spesialisthelsetjenesten.

 

BEHANDLING AV PROTOKOLL OG JOURNAL ETTER INNGREPET. MELDINGER.

Elektronisk melding sendes til Medisinsk Fødselsregister.

 

RESERVASJONSRETT

Helsepersonell kan søke skriftlig om fritak fra å assistere ved eller utføre svangerskapsavbrudd (Håndbok abortnemnder). Fritaket omfatter ikke journalskriving, pleie og stell av kvinnene som får utført avbrudd, eller komplikasjoner som følge av avbrudd. Søknaden behandles av avdelingsoverlegen, det skal foreligge oversikt over antall helsepersonell som har reservert seg og evt. problem derav sendes foretaket hvert år.

 

MEDLEMMER AV ABORTNEMNDA:

Nemndas første legekyndige medlem: Avdelingsoverlege Astrid Betten Rygh, varamedlemmer: seksjonsoverlege Maria Wojtasinska, seksjonsoverlege Kjersti Tollaksen, overlege Harmohan Kaur.

Nemndas andre legekyndige medlem: Fastlege Peter Christersson

Varamedlemmer: Fastlegene Margareth Oshaug og Camilla Tufto.

 

Relaterte prosedyrer

Medisinskfaglig prosedyre:

Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12

Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0

 

Ordineringsskjema

Svangerskapsavbrudd medikamentell abort.Ordineringsskjema hjemmeabort

Svangerskapsavbrudd, medikamentelt. Ordineringsskjema < 9uker

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema uke 9-12

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema 2.trimester

 

Håndtering av abortmaterialet

Abort - håndtering av aborterte fostre

 

Pasientinformasjon:
Det er utarbeidet Pasientinformasjon i EQS (se kategorien pasientinformasjon-svangerskap). En del av disse er oversatt til engelsk, og noen til arabisk.