Arbeidsbeskrivelse/kontrakt for praksiskonsulent - sykepleier v. 1.1, 06.06.2018

Ansettelsesforhold

 

Oppdragsgiver/divisjon:

 

Kontaktperson i avdelingen:

 

Avtalte møter mellom PKO og avdelingen:

        

Dato(er)/klokkeslett:____________________________________

 

 

Det tilstrebes at det avholdes møter sammen med PKO lege og dens kontaktperson ved behov.

 

Oppgaver

 

Praksiskonsulenten skal i henhold til Overordnet arbeidsbeskrivelse, bidra i avdelingens arbeid med forbedring av systemet for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Arbeidet skal finne sted på overordnet nivå og ikke i forhold til enkeltpasienter.

 

Praksiskonsulenten skal/bør:

  • Sammen med sin kontaktperson i kommune og SUS, finne områder for forbedring i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og sykehuset
  • Jobbe systematisk med mindre kvalitetsforbedringsprosjekter og invitere med PKO legene der det er naturlig
  • Gjennom systematisk arbeid og kontakt med ”sine kommuner”(sitt kommunekløster) og sengeposter, tilstrebe forbedring i samhandling mellom nivåene.
  • Presentere prosjekter, informere og synliggjøre resultater i møter hvor det er naturlig både i sykehuset og kommune, samt i praksisnytt.
  • Delta i aktuelle fora hvor samhandling mellom første og andrelinjetjenesten har særlig oppmerksomhet.

 

 

Arbeidsform:

Praksiskonsulenten forholder seg til kontaktpersonen (oversykepleier/seksjonsleder) og  gjør  avtaler om møter fortløpende etter behov.

 

 

 

 

_____________________________                        __________________________

Dato/sign.oppdragsgiver                                 Dato/sign.praksiskonsulent- sykepleier