Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0 v. 1.7, 26.10.2018

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

Generelt

Abort induseres i 2. trimester hvis det påvises avdødt foster, eller hvis pasienten har fått innvilget svangerskapsavbrudd etter
nemnd­behandling
(paragraf 2.2 a, b eller c (eller d, e)). Journal og nemdbehandling føres i NATUS.
Alle aborter etter 12. uke meldes til Medisinsk fødselsregister (MFR) via NATUS, dvs ved CRL >66mm.

Lov om svangerskapsavbrudd: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-50

 

Ved diskrepans mellom svangerskapslengde og fosterstørrelse:

Fosterets størrelse er avgjørende for behandlingen, ikke svanger­skapslengde (missed abortion). Journalfør alltid CRL/BPD i Natus.

Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12

 

   

Svangerskapslengde < 14+0: 4AC har ansvaret for pasienten, men dersom det foreligger fosteravvik skal pas. på 7H for å sikre oppfølgning av avviket.

 

Svangerskapsavbrudd til uke 14+0 

 • Hovedregel pas. tar Mifegyne® 200 mg peroralt på Gyn.pol. Informasjon gis av sykepleier.

  DAG 1
 • Cytotec®  (Misoprostol) induksjon 36-48 timer senere på 4AC/7H

 • Cytotec® tabl 800 μg (4 tbl Cytotec®  á 200 μ) vaginalt som startdose. Samtidig gis Pinex Major® po/supp.og 50/100 mg diclofenac po/supp. Oxynorm®5 mg ved behov.

 •  Deretter Cytotec® tabl. 400μg (2 tbl.Cytotec® á 200μg) peroralt hver 3. time til fullført svangerskapsavbrudd, men maks. 4 perorale doser. I løpet av 12-13 timer har pas. da fått totalt 2400 μg Cytotec®
   

DAG 2
Hvis uteblitt effekt, startes igjen neste dag med
4 tbl Cytotec®  á 200 μg  vaginalt, og deretter 400 μg Cytotec® po. hver 3. time, maks. 4 ganger (dvs. totalt 2400 μg.) Vaginal ultralyd av lege på visitt med tanke på revisio.

 

Avdødt foster < 14+0 uker

 

         DAG 1

 • 4 tbl Cytotec® (Misoprostol) á 200 μg vaginalt som startdose, kan settes av kvinnen selv. Smertestillende som over.

 • Deretter 2 tabl Cytotec®  á  200 μg po hver 3. time til fullført abort, max 4 perorale doser. I løpet av 12-13 timer har pas. da fått totalt 2400 μg Cytotec®

  DAG 2

 • Hvis uteblitt effekt, startes igjen neste dag med 4 tbl Cytotec® (Misoprostol) á 200 μg  vaginalt, og deretter 2 tabl Cytotec®  á  200 μg po hver 3. time,  max 4 perorale doser. I løpet av 12-13 timer har pas. da fått totalt 2400 μg Cytotec®. Vaginal ultralyd av lege på visitt med tanke på revisio

 • Pasienten bør faste etter at riene har begynt.

 

Svangerskapslengde > 14+0 eller påviste avvik uansett svangerskapslengde: 7H har ansvar for pasienten

 

Svangerskapsavbrudd etter uke 14+0


        DAG 1

 • Mifegyne® (mifepriston=RU 486) 200 mg peroralt gis på gyn pol etter nemdbehandling, evt på 7H. Rp.kvalmestillende.

 • Kvinnen får informasjon på gyn.pol, evt ekstra info av jordmor.

 • Cytotec® induksjon 36-48 timer senere på 7H

 • 4 tbl Cytotec® (Misoprostol) á 200 μg vaginalt som startdose, kan settes av kvinnen selv.

 •  Samtidig gis smertelindring: 1 g paracetamol po, 100 mg diclofenac supp/po og Oxycontin®  10mg po hvis vekt <70 kg eller 20 mg po hvis >70 kg. Oxynorm® 5 mg po ved behov.

 • Deretter 2 tabl Cytotec®  á  200 μg po hver 3. time til fullført abort, max 4 perorale doser. I løpet av 12-13 timer har pas. da fått totalt 2400 μg Cytotec®

         DAG 2

 

Avdødt foster 14-24 uker

 

Cytotec® induksjon som ved «svangerskapsavbrudd etter uke 14+0», men det gis ikke forbehandling med Mifegyne®.

 

Avdødt foster ≥ 24+0 uker / 3.trimester

Se Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio)

 

Se for øvrig:

Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12

Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner

Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema 2.trimester

Abort - håndtering av aborterte fostre

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort etter 12.svangerskapsuke

Svangerskap - Svangerskapsavbrudd Medikamentell abort etter 12. svangerskapsuke (Engelsk)

 

 

Håndtering av foster/embryo

Husk obduksjonbegjæring.

Generelt skal fostre legges tørt og kjølig så snart som mulig og sendes ufiksert. Kun svært dårlig bevarte fostre skal formalinfikseres. DNA prøver er ikke mulig på formalinfiksert materiale.

Send alltid placenta med foster, placenta skal formalinfikseres (rikelig med formalin, minst 10x vevsmengden).

Ved gestasjonsalder <16 uker skal det være svært god indikasjon for å rekvirere obduksjon.

Det skal ikke tas bilde av fosteret for dokumentasjon i journal.
Dersom bildedokumentasjon er aktuelt tas nødvendige bilder på patologen etter henvisning fra lege.

Paret kan ta egne bilder om ønskelig.

 

Veileder i gynekologi: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-gynekologi-2015/Provosert-abort/

 

Informasjon til deg som skal søke abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke. https://helsedirektoratet.no/Documents/Seksuell%20helse/Infoskriv_soknad_abort.pdf