Stillingsbeskrivelse avdelingsoverlege Kir og Ort avd. v. 1.0

Stillingsbeskrivelse Avdelingsoverlege

 

Kvalifikasjoner

Må ha:     Norsk autorisasjon som lege og være spesialist i kirurgi / ortopedi.

Bør ha:    Administrativ kompetanse

-Lederutdanning eller tidligere erfaring som leder

-Personlig egnethet

 

Organisatorisk plassering

I linje med Divisjonsdirektør som nærmeste overordnede

Medisinskfaglig og administrativt overordnet alt legepersonell ved avdelingen

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Er i samarbeid med Divisjonsdirektør og divisjonens ledergruppe ansvarlig for divisjonens totale drift og økonomi i samsvar med divisjons mål og verdigrunnlag.

Skal utarbeide mål, virksomhetsplaner og budsjett innen sitt ansvarsområde.

 

Utvikling / kvalitet

Utarbeide interne prosedyrer og rutiner for avdelingen i samarbeid med seksjonsoverlegene.

Legge til rette for et godt arbeidsmiljø iht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser og krav til internkontroll.

Informere og stimulere sine medarbeidere til å medvirke aktivt i samarbeid om divisjonens drift og utvikling.

Legge til rette for gode informasjonssystemer i divisjonen i samarbeid med divisjonledelsen.

Ha ansvar for hensiktsmessig utnyttelse av legeressurser, og at det medisinskfaglige tilbud til pasienter er faglig forsvarlig (kvalitet) og serviceorientert.

Har ansvar for spesialistutdanningen, for forskning og for nødvendig faglig oppdatering / utvikling av leger og seg selv.

Foreta rekruttering og ansettelse av kvalifiserte leger.

 

Økonomi

Har ansvar for at divisjonen disponerer sine ressurser mest mulig hensiktsmessig i forhold til budsjettrammer og målsetting i samarbeid med øvrig divisjonsledelse.

 

Helse, miljø og sikkerhet.

Gjennomføre vedtatte HMS-tiltak i samarbeid med øvrig divisjonsledelse.

 

Samarbeidsforhold

Andre medlemmer i divisjonsledelsen

Lederne ved divisjonens avdelinger / seksjoner

Aktuelle eksterne samarbeidspartnere

 

 

 

Spesielle bestemmelser

Endring i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Slik endring skal gis skriftlig.