Tiltakskort interne hendelser Kvinne-og barneklinikken (Beredskapssituasjoner) v. 1.3

Prosedyre Kvinne- og barneklinikken ©

Endringer er understreket

 

Alvorlige interne hendelser som påvirker driften meldes av de som oppdager dette til Vakt og Sikringsenheten på telefon 518144 (alternativt mobil 95457907).

 

Se pkt 1.10 i beredskapsplan for SUS som er i papirversjon i beredskapspermen og i EQS. Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig) Her er det oversikt over vaktpersonell og ansvarlige ledere i divisjon for driftsservice ved en beredskapssituasjon.

Interne hendelser -ikke direkte pasientrelatert, generell prosedyre (Ikke tilgjengelig)

 

Aktuelle tiltak iverksettes gradert, avhengig av omfang og forventet varighet av oppstått eller forventet hendelse:

 

Brann

Brannvern, overordnet plan (Ikke tilgjengelig)

Alle enheter har utarbeidet lokale brannvernplaner, inkludert relevante tiltakskort for egen enhet. Se egen prosedyre i EQS i kategorien Beredskap brannvern.

 

Bortfall av strøm

Beredskapsplan, bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

 

Lokale tiltakskort for bortfall av strøm:

Kvinneklinikken:

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

7G-tiltakskort ved bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

7H- tiltakskort ved bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

7I-barselenhet på hotellet tiltakskort ved bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

Fødepoliklinikk/ultralydlab.tiltakskort ved bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

Gynekologisk poliklinikk tiltakskort ved bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

Fødeavdelingen-tiltakskort ved bortfall av strøm (Ikke tilgjengelig)

 

Barne- og ungdomsklinikken:

Tiltakskort ved bortfall av strøm ved Barne- og ungdomspost 3E4D - 3 etg. (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort ved bortfall av strøm ved nyfødtintensiv 3D (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort ved bortfall av strøm ved Barne- og ungdomspoliklinikken (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort ved bortfall av strøm Barne- og ungdomspost 3E4D - 4 etg. (Ikke tilgjengelig)

 

Avdeling Barne- og ungdomshabilitering (HABU):

Tiltakskort ved bortfall av strøm ved HABU (Ikke tilgjengelig)

 

Øvrig: Lommelykter skal være tilgjengelig


Medisin teknisk utstyr. Dersom som nødaggregat ikke virker:

Respirator har kapasitet på ca. 6min.uten strøm. Nødløsning: Bagging i påvente av eksternt nødaggregat.

 

Bortfall av vann

Beredskapsplan, bortfall av vann (Ikke tilgjengelig)

Benytte sprit til håndhygiene og rengjøring av utstyr.

Vann i plasttanker tilkjøres (ansvar divisjon for driftsservice).

 

Bortfall av IKT/Telenett

Journalsystemer: Papirrutiner for Dips og Natus er utarbeidet og skal være tilgjengelig ved alle enheter i egen nødperm. Nødpermen skal innholde nødvendige papirer og rekvisisjoner.

 

Klikk her: Nødprosedyrer DIPS Classic

 

Stans i elektronisk journal på føde og barsel

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Beredskapsmobiler tilknyttet Telia (Ikke tilgjengelig)

Varsling ved bortfall av intranett og internett (Ikke tilgjengelig)

Bortfall av mobilnett (Ikke tilgjengelig)

Bortfall av fasttelefon, calling, dørtelefon og telefon i heis Kvinne - og barneklinikken (Ikke tilgjengelig)

 

 

Oversvømmelse

Ring vakt og sikringsenheten på tlf. 518144. Vurdere evakuering ift rutiner ved brann.

 

Forsyningsproblemer

Forsyningssvikt (Ikke tilgjengelig)

 

Melde fra om antatt behov for utstyr. Ansvarshavende jordmor/sykepleier har ansvar for dette. Ring Vakt og sikringsenheten på tlf.518144 og sykehusapoteket på tlf. 519361 evt. vakthavende farmasøyt: 90553168

 

Matforgiftning

Ansvarshavende jordmor/sykepleier varsler hygienesykepleier og smittevernlege.

Pasienter: Behandles med hjelp fra smittevernlege og hygienesykepleier.

Ansatte: Innkalle friskt personell.

 

Smitte

Følge rutiner for isolering i EQS (kategori smittevern)

Beredskapsplan for smittsomme sykdommer Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Plan for høy aktivitet (PHA)

PHA - Plan for høy aktivitet, overføring av pasienter mellom 3E4D og 4AC (Ikke tilgjengelig)

PHA - Plan for høy aktivitet - rutine for overføring av pasienter internt i Kirurgisk flytsone (Ikke tilgjengelig)

Hele døgnet avd. Kvinneklinikken: Ansvarshavende sykepleier 4AC: 51518290
Ved truende prematur fødsel: Vurdere overflytting til annet sykehus

 

Stort overbelegg av pasienter
Beredskapsplan for svært høyt overbelegg/aktivitet (Ikke tilgjengelig)

 

Vold og trusler (f.eks truende pasienter/pårørende, abortaksjon)

Tiltakskort ved Vold og trusler ved KK: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Intern nødtelefon 513110 til Vakt og sikringsenheten. Eksternt telefonnummer til nødtelefonen: 51513110

Varsle Vakt og sikringsenheten 518144 som vil varsle politiet. Sikre pasienter og personell.

Vold og trusler på arbeidsplassen, forebygging, håndtering og oppfølging (Ikke tilgjengelig)

 

Skarp situasjon (f.eks. bombetrussel,skyting pågår el.l):

Tiltakskort - Skarp situasjon (Ikke tilgjengelig)

SKARP SITUASJON - Overordnet plan for alvorlige vold/trusselsituasjoner rettet mot Stavanger universitetssjukehus (Ikke tilgjengelig)

Sjekkliste ved bombetrussel (og annen alvorlig trussel) (Ikke tilgjengelig)