BHM - Smitteforebyggende tiltak, eksternt samarbeid - COVID-19 v. 1.2, 30.03.2020

1.     Hensikt 

Beskrive de forebyggende tiltak som settes i verk for å hindre smittespredning av Koronavirus i forbindelse med driften ved avdeling for Behandlingshjelpemidler og samarbeid med eksterne parter.

2.     Omfang

Avdeling for Behandlingshjelpemidler (BHM) er en avdeling som forvalter en utstyrsportefølje for medisinsk hjemmebehandling på mer en 16.000 apparater til omlag 14.000 pasienter.

 

Oppgavene som BHM er ansvarlig for når det gjelder utlevering og forvaltning av utstyr, samt opplæring/veiledning av pasienter, medfører at medarbeiderne har utstrakt kontakt med behandlere, pasienter, pårørende, leverandører og førstelinjetjeneste.

 

Forsyningsavdelingen drifter lagerfunksjonen ved BHM, og er ansvarlig for utsendelse av forbruksmateriell som tilhører BHM sin utstyrsportefølje.  Funksjonen innebærer at personalet på lageret daglig er i kontakt med pasienter i deres hjem eller på institusjoner i kommunene. 

 

Unntaksvis går ingeniør på hjemmebesøk for å reparere og/eller bytte utstyr. Dette gjelder ofte pasienter som har livsopprettholdende utstyr som enkelte BIPAP-er eller respiratorer.

3.     Definisjoner

 

Eksterne parter: pasienter, pårørende, leverandører, førstelinjetjeneste, behandlere og andre som ikke har sitt arbeidssted ved BHM.

 

BHM = avd. for Behandlingshjelpemidler

 

MU = Medisinsk utstyr

 

4.     Ansvar

Avd. sjef: er ansvarlig for at denne prosedyren er utarbeidet og gjort kjent blant medarbeiderne.

 

Medarbeidere som er involvert i arbeidet hos BHM: er kjent med, og følger de smitteforebyggende tiltak som er beskrevet i denne prosedyre.

 

5.     Beskrivelse

 

5.1 Generelle tiltak

Det forutsettes at etablerte prosedyrer om smittevern er kjent for medarbeiderne, og at de krav som ligger i prosedyrene etterleves.

 

Basale smittevernrutiner (Ikke tilgjengelig)

Håndhygiene (Ikke tilgjengelig)

Arbeidstøy (Ikke tilgjengelig)

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Forebygging av smittespredning - BHM (Ikke tilgjengelig)

 

 

5.2 Tiltak for å begrense pasientkontakt

 

1.    Muligheten til å hente varer i BHM sine lokaler begrenses i størst mulig grad. Varer blir primært sendt hjem til pasient pr. post. Pasientene informeres om dette når de tar kontakt for bestilling (via e-post og/eller pr. telefon e.a.). Kun i avtalte tilfeller gis det mulighet for at pasienten kan avhente varene ved personlig oppmøte (akutte behov).

 

2.    Pasienter som har behov for veiledning skal om mulig veiledes pr. telefon. Unntaksvis, om det er strengt nødvendig, må pasienten avklare en timeavtale før oppmøte. Smittetilstand og risiko må da være avklart. Pasienter med smitte eller smitterisiko skal ikke ha timeavtale. De henvises til primærlege eller behandlende avdeling ved SUS. BHM sine lokaler er ikke utformet for å kunne gjennomføre forskriftsmessig smittenedvask (les gulvtepper bl.a.).

 

3.    Hoveddøren vil være stengt alle dager. Pasienter informeres pr. e-post og ved telefonisk kontakt om at de må gjøre spesiell timeavtale før oppmøte. Dette er det også informasjonsoppslag om på døren.

 

 

5.3 Tiltak for å unngå nærkontakt med pasienter ved hjemmebesøk (BHM)

         

1.    Det skal i utgangspunktet ikke gjennomføres hjemmebesøk hvis dette kan unngås. Eventuelle unntak skal drøftes fra case til case. Hvis hjemmebesøk synes nødvendig skal BHM kontakte behandler ved SUS før det tas en endelig avgjørelse. Smittetilstand eller risiko for smitte i husstanden må avklares. Behandlende lege avgjør hvordan situasjonen skal løses.

 

2.    Ved eventuelle hjemmebesøk i husstand med smittetilstand og/eller risiko for det, skal:

 

      Personalet ha opplæring i bruk av, og tilgang på, rett beskyttelsesutstyr

      Oppdatert retningslinje for bekledning foreligger og er forstått

      Munnbind er tilgjengelig, P3-maske må benyttes i de tilfeller pasienten benytter aerosolgenererende utstyr

      Referer ellers punkt 1

 

Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Covid 19 Gjenbruk av briller / vesir (Ikke tilgjengelig)

 

          5.4 Tiltak for å unngå nærkontakt mellom hjemmeboende pasienter og sjåfør

           

            1.  Sjåføren skal så sant det lar seg gjøre ikke gå inn i private hjem eller pasientrom på institusjoner, uavhengig av smittetilstand eller risiko. Det avtales leveringsmåte av varene når pasienten tar kontakt med sykepleier og/eller sekretær på BHM ved bestilling. Leveringsavtalen noteres i sjåførens kjøreliste. For eksempel kan det avtales at varen settes like innenfor hoveddøren (evt. i garasje, trappenedgang o.a.) eller at utstyret leveres via kommunens ansatte i de tilfeller hvor pasienten allerede har kontakt med førstelinjetjenesten.

 

2.  For å sikre gjennomføring av punkt 1 over, må sjåfør ha tilgang til pasientens telefonnummer, slik at de kan kontaktes for å opplyse om at levering er nært forestående (minutter før). Sjåføren kan også minne pasienten om at de nye rutinene ved levering er gjort for å redusere smittepress med tanke på Koronavirus.

 

3.  I de tilfeller det bes om at sjåføren unntaksvis skal gå inn i hus, må dette vurderes fra case til case. Hvis husstanden har smitte og/eller er vurdert som risiko skal behandler i sykehuset kontaktes, før det avgjøres besøk. Hvis det ikke foreligger smitte, eller risiko for smitte, kan sjåfør levere ved å gå inn i huset, hvis det er dette som blir vurdert i det enkelte tilfellet. Sjåføren skal da benytte hansker og hånddesinfeksjonssprit. Nødvendig opplæring må foreligge. Referer ellers punkt 1.

 

4.  Ved levering til kommunens sykehjem, eller andre institusjoner, skal sykepleier som mottok bestillingen på forhånd ha avtalt leveringsmåte. Sjåføren skal ikke inn i pasientrom. Utstyret kan f.eks. leveres til personalet i resepsjonen ved institusjonen.

 

 

5.5 Tiltak for å forebygge spredning av smitte ved retur av utstyr og O2-kolber/flasker

 

1.  Utstyr og/eller O2-kolber/flasker som er kjent utsatt for Koronoasmitte, eller det er uklart om det kan ha vært utsatt for slik smitte, tas ikke i retur inntil videre.

 

Sjåføren må derfor alltid stille spørsmål om:

1) Er pasienten i karantene?

2) Er det mistanke om Covid-19 smitte?  

 

Hvis svaret på et av disse spørsmålene er «Ja» skal sjåføren ikke ta imot utstyret.

 

Forsyningsavdelingen gjør tiltak for å hindre smittespredning i bilene. Kjørelisten fordeles mellom to sjåfører slik at det blir bedre plass i bilene.  Det etableres ren/skitten sone i hver bil.  Alt utstyr som hentes inn må legges i en plastpose før det plasseres i skitten sone i bilen.  Har utstyret vært utsatt for kjent smitte skal det legges i en gul pose og merkes med type smittestoff utenpå (f.eks. MRSA, ESBL o.a.).

 

 

NB! Gjelder ikke utstyr kontaminert med Koronavirus.  Se tekst over.

 

 

 

 

Utstyr som ikke er utsatt for kjent smitte legges i hvit pose før det plasseres i skitten sone i bilen.  Utstyret bringes direkte til urent rom i U-etasje - BHM.

 

Referer ellers til retningslinjer som Forsyningsavdelingen gir i forbindelse med bruk av bilene.

 

O2-kolber/flasker

Det er viktig å få O2-kolber/flasker i retur, slik at leverandør ikke går tom. Alle kolber som tas i retur skal tørkes av med sprittørk før de legges inn i bilen.

 

Kolber/flasker som er utsatt for kjent smitte (f.eks. ESBL, VRE o.a.) skal pakkes i gul plast etter at de er tørket med sprittørk.  NB! Se pkt. 1 for unntak ved kjent/uavklart Koronasmitte.

 

Kolbene/flaskene fraktes direkte til returkontainere for O2-kolber/flasker i U-etasje - BHM.

 

6.     Avvik

Prosedyren skal ikke fravikes. Avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

7.     Kilder/Referanser

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/