BHM - Smitteforebyggende tiltak, eksternt samarbeid - COVID-19 v. 1.3, 06.01.2022

1.     Hensikt 

Beskrive de forebyggende tiltak som er satt i verk for å hindre smittespredning av Koronavirus i forbindelse med drift ved Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) og samarbeid med eksterne parter.

2.     Omfang

BHM forvalter en utstyrsportefølje for medisinsk hjemmebehandling. I arbeidet inngår utlevering, forvaltning, opplæring/veiledning av utstyret og medfører at medarbeidere har utstrakt kontakt med behandlere, pasienter, pårørende, leverandører og førstelinjetjenesten.

 

Forsyningsavdelingen drifter lagerfunksjonen som BHM er nært knyttet til. De er ansvarlig for utsendelse av forbruksmateriell for utstyrsporteføljen.  Funksjonen innebærer at personalet på lageret daglig er i kontakt med pasienter i deres hjem eller på institusjoner i kommunene når utstyr transporteres ut og tas i retur.

 

Unntaksvis går ingeniør på hjemmebesøk for å feilsøke, reparere og/eller bytte utstyr.

 

For at forebyggende tiltak skal ha effekt gjelder rutinen for alle de ovenfor nevnte funksjonsområdene.

3.     Definisjoner

 

Eksterne parter: pasienter, pårørende, leverandører, førstelinjetjeneste, behandlere og andre som ikke har sitt arbeidssted ved BHM.

 

MU = Medisinsk utstyr

 

4.     Ansvar

Avd. sjef: er ansvarlig for at denne prosedyren er utarbeidet og gjort kjent blant medarbeiderne.

 

Medarbeidere som er involvert i arbeid hos BHM, inklusive Forsyningsavdelingen: er kjent med, og følger de smitteforebyggende tiltak som beskrevet.

 

5.     Beskrivelse

 

5.1 Generelle tiltak

Det forutsettes at etablerte overordnede prosedyrer om smittevern er kjent for medarbeiderne, og at de krav som ligger i prosedyrene etterleves.

 

Basale smittevernrutiner (Ikke tilgjengelig)

Håndhygiene (Ikke tilgjengelig)

Arbeidstøy (Ikke tilgjengelig)

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Forebygging av smittespredning - BHM (Ikke tilgjengelig)

 

5.2        Tiltak for å begrense pasientkontakt

 

1.    Muligheten til å hente varer i BHM sine lokaler begrenses i størst mulig grad. Varer blir primært sendt hjem til pasient pr. post. Pasientene informeres om dette når de tar kontakt for bestilling (via e-post og/eller pr. telefon e.a.). Kun i avtalte tilfeller gis det mulighet for at pasienten kan avhente varene ved personlig oppmøte (akutte behov). Den som betjener døren når pasienten møter opp skal benytte munnbind og holde 1 meters avstand.

 

2.    Pasienter som har behov for veiledning skal om mulig veiledes pr. telefon. Unntaksvis kan pasienten få en timeavtale for oppmøte. Smittetilstand og risiko må da være avklart som ifølge EQS ID 47661 Kartlegging for planlagt pasientkontakt.

 

BHM sine lokaler er ikke utformet for å kunne gjennomføre forskriftsmessig smittenedvask (les gulvtepper bl.a.). Pasienter med kjent covid-smitte eller smitterisiko skal derfor ikke ha timeavtale. Pasienten henvises da til primærlege eller behandlende avdeling ved SUS.

 

3.    Pasienter skal informeres pr. e-post og ved telefonisk kontakt at de må ha timeavtale før eventuelt oppmøte. Denne informasjonen skal også være synlig med oppslag på hoveddøren.

 

5.3        Tiltak for å unngå nærkontakt med pasienter ved hjemmebesøk (BHM)

         

1.    Hjemmebesøk bør ikke gjennomføres hvis det kan unngås. Unntak skal drøftes fra tilfelle til tilfelle. Hvis det er mistanke om covid-smitte og hjemmebesøk synes nødvendig skal BHM kontakte behandler ved SUS før det tas en endelig avgjørelse. Smittetilstand eller risiko for smitte i husstanden må avklares. Behandlende lege avgjør hvordan situasjonen skal løses.

 

2.    Ved eventuelle hjemmebesøk i husstand med smittetilstand og/eller risiko for det, skal:

 

      behandlende avdeling/lege være konferert før oppmøte i hjemmet

      personalet ha opplæring i bruk av, og tilgang på, rett beskyttelsesutstyr

      oppdatert retningslinje for bekledning foreligger og er forstått

      munnbind være tilgjengelig. P3-maske benyttes i de tilfeller pasienten bruker aerosolgenererende utstyr

 

Referer ellers punkt 1

 

I denne forbindelse vises også til følgende overordnede prosedyrer:

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

5.4        Tiltak for å unngå nærkontakt mellom hjemmeboende pasienter og sjåfør (Forsyning/Transport)

 

1.    Sjåføren skal, så sant det lar seg gjøre, ikke gå inn i private hjem eller pasientrom på institusjoner, uavhengig av smittetilstand eller risiko. Det avtales leveringsmåte av varene når pasienten tar kontakt med sykepleier og/eller sekretær på BHM ved bestilling. Leveringsavtalen noteres i kjørelisten til sjåføren. For eksempel kan det avtales at varen settes like innenfor hoveddøren (evt. i garasje, trappenedgang o.a.) eller at utstyret leveres via kommunens ansatte i de tilfeller hvor pasienten allerede har kontakt med førstelinjetjenesten.

 

2.    For å sikre gjennomføring av punkt 1 over, må sjåfør ha tilgang til pasientens telefonnummer, slik at sjåføren kan ta kontakt for å opplyse om at levering er nært forestående (minutter før). Sjåføren kan også minne pasienten om at de nye rutinene for levering av varer er gjort for å redusere smittepress med tanke på Koronavirus.

 

 

3.    I de tilfeller det bes om at sjåføren unntaksvis skal gå inn i hus, må dette vurderes fra tilfelle til tilfelle. Hvis husstanden har smitte og/eller er vurdert som risiko skal behandler i sykehuset kontaktes, før det avgjøres besøk. Hvis det ikke foreligger smitte, eller risiko for smitte, kan sjåfør levere ved å gå inn i huset, hvis det er dette som blir vurdert i det enkelte tilfellet. Sjåføren skal da benytte hansker, munnbind og hånddesinfeksjonssprit før/etter. Referer ellers punkt 1.

 

4.    Ved levering til kommunens sykehjem, eller andre institusjoner, skal sykepleier som mottok bestillingen på forhånd ha avtalt leveringsmåte. Sjåføren skal ikke inn i pasientrom. Utstyret kan f.eks. leveres til personalet i resepsjonen ved institusjonen.

 

5.5 Tiltak for å forebygge spredning av smitte ved retur av utstyr og O2-kolber/flasker

 

Utstyr eller O2-kolber som det er kjent at har vært utsatt for coronoa-smitte, eller det er uklart om det kan ha vært utsatt for slik smitte, skal tørkes av med overflate-desinfeksjonssprit og legges i gul-plastpose før det settes inn i bilen. Plastposen merkes med hvilken type smittestoff det gjelder (f.eks. MRSA, covid o.a.), referer pkt. 4.3 i EQS ID 44301 Retur av medisinsk utstyr som blir meldt via telefon, BHM

 

 

Sjåføren må derfor alltid stille spørsmål om:

1) Er pasienten i karantene?

2) Er det mistanke om Covid-19 smitte?  

 

Hvis svaret på et av spørsmålene er «Ja», skal rutinen beskrevet i første kap. ovenfor følges. Sjåføren behøver ikke bruke gul-smittefrakk for dette arbeidet (så sant en klarer å utføre avspritingen uten å komme i kontakt med eget tøy), men benytter hansker.

 

Sekretær/sykepleier som tar imot melding om retur av utstyr, skal alltid stille spørsmål om:

1)   Samme som sjåfør, beskrevet i pkt. 1) og 2)

2)   Skrive inn opplysninger om evt. annen type smitte i sjåførens kjøreliste

 

Forsyningsavdelingen gjør tiltak for å hindre smittespredning i bilene ved eksempelvis å etablere ren/skitten sone i bilen.

Legg merke til at alt utstyr som hentes inn må legges i plastpose (hvit eller gul) før det plasseres i skitten sone i bilen.

Utstyret bringes direkte til merket sone utenfor urent rom i u-etg.

 

NB! Det er viktig å få O2-kolber i retur, slik at leverandør ikke går tom.

 

Referer ellers til retningslinjer som Forsyningsavdelingen gir i forbindelse med bruk av bilene.

6.     Avvik

Avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

7.     Kilder/Referanser

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/