Barneklinikken, stillingsbeskrivelse for overleger v. 1.1, 11.01.2013

Stillingsbeskrivelse for overlege ved Barneklinikken,

Kvinne- og barnedivisjonen

 

Endringer er understreket.

 

 

Organisatorisk plassering:

Ø  Seksjonsoverlege på Akutt barnemedisinsk og –onkologisk seksjon 3E er nærmeste overordnede. Avdelingssjef ved Barneklinikken har delegert ledelsen av det medisinskfaglige arbeidet ved seksjonene til seksjonsoverlegene og koordinerende oppgaver for legetjenesten til en av overlegene.

 

Kvalifikasjoner

Ø  Godkjent spesialist i barnesykdommer eller tilsvarende kunnskap/erfaring. Han/hun må beherske norsk på en tilfredsstillende måte.

 

Arbeidsoppgaver, ansvar og myndighetsområde

Ø  Overlegen arbeider ved en av BK’s seksjoner etter bestemmelse av avdelingssjef i samarbeid med medisinsk faglig rådgiver og seksjonsoverlege 3E ved Barneklinikken. Arbeidet der og på vakter utføres i henhold til prosedyrer og rutiner som er beskrevet EQS, arbeidsrutiner innarbeidet ved de forskjellige seksjoner og i samarbeid med seksjonsoverlegene.

Ø  Overlegen inngår i den vaktordning som avdelingssjef i samarbeid med seksjonsoverlege 3E bestemmer ut fra overlegens kompetanse og erfaring og Barneklinikkens behov. Overlegen inngår i den vaktplan som til enhver tid er godkjent for BK ifølge tjenesteplan forhandlinger.

Ø  Overlegen kan oppnevnes som veileder for utdanningskandidater i barnesykdommer. Det utføres veiledning i henhold til DNOLF’s målbeskrivelse for faget barnesykdommer.

Ø  Overlegen skal delta i undervisningen av utdanningskandidater i barnesykdommer, medisinske studenter og andre yrkesgrupper i den utstrekning det er mulig for å få det daglige arbeidet utført. Overlegen deltar på avdelingens undervisningsmøter og gir selv teoretisk og praktisk undervisning i henhold til oppsatt møteplan for legene.

Ø  Overlegen bør tilstrebe å ha et godt samarbeidsforhold til divisjonsdirektør, avdelingssjef, medisinsk faglig rådgiver, lederteamet, seksjonsoverlegene, andre overleger og assistentleger og de andre yrkesgruppene som arbeider på avdelingen. Han/hun bør fremme en service holdning overfor pasientene, og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

Ø  Overlegen har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Forslag til faglige forbedringer, prosedyrer eller endringer i driften drøftes med avd overlegen og seksjonsoverlegene.

Ø  Avdelingssjef, medisinsk faglig rådgiver og seksjonsoverlege kan delegere ansvaret for bestemte fagområder (subspesialiteter) til overlegen. Han/hun vil da få ansvaret for å utvikle gode rutiner for utredning og behandling for dette fagområdet og komme med forslag til prosedyrer.

Ø  Avdelingssjef, medisinsk faglig rådgiver, seksjonsoverlege kan delegere annet arbeid av medisinsk art til overlegen.

Ø  Overlegen oppfordres til å delta aktivt i forskning og annet kvalitetssikringsarbeid, både for å styrke egen kompetanse og for å øke avdelingens totale forskningsaktivitet og kompetanse.

Ø  Overlegen deltar i møter som omhandler avdelingens drift etter innkalling av avd overlegen. Overlegen bidrar aktivt til å fremme forslag til saker som skal drøftes på møtet.

 

Spesielle bestemmelser:

Ø  Overlegen plikter å ha god kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtaler og tariff bestemmelser som regulerer BK’s og egen virksomhet