Traineestilling for sykepleier ved Kirurgisk klinikk, ortopedisk avdeling ved Klinikk A, Klinikk for hode hals og rehabilitering v. 1.2, 20.10.2020

Traineestillinger og Traineeprogram, for sykepleiere,

Kirurgisk klinikk, ortopedisk avdeling ved Klinikk A og Klinikk for hode, hals og rehabilitering, Helse Stavanger HF

 

1.    Overordnet målsetting :

 

        Rekruttering

        Redusere deltid

        Etablere flest mulig hele stillinger

        Ha færrest mulig midlertidige tilsettinger

        Ha sykepleiefaglig kompetanse av høy kvalitet og som dekker pasienten

        sitt behov for sykepleie

 

2.    Traineesykepleier i Helse Stavanger, Kirurgisk klinikk, ortopedisk avdeling ved Klinikk A og Klinikk for hode, hals og rehabilitering

Som traineesykepleier i Helse Stavanger vil du inngå i foretakets daglige virksomhet. Traineeperioden vil ha en varighet på 2 år og du vil få variert arbeidspraksis innen ulike fagområder. Varigheten ved de ulike avdelinger (poster) vil variere med hensyn til driftsplan på sengeposten.

Traineesykepleier vil i løpet av programmet få:

         Arbeidspraksis ved ulike enheter

         En mottakssamtale ved oppstart, ellers følge det programmet som alle sykepleiere får ved oppstart ny post. Opplæring etter behov når en skifter post/avdeling, men min.3 dager opplæringsvakter.

         Veiledning 2 t hver 14 dag i 1 1/2 år ( ca 40t) , nok til å ta trinn 1 og 2 i klinisk fagstige v/SUS

         Samtale med klinikksjef kir.klinikk og fagsjef for sykepleietjenesten hver 6 uke, varighet 2 timer. (evt.saker tas inn i fagmøte med avd.sykepleierne)

         Ass.avdelingssykepleier har ansvar for fagveiledning i hver enkelt sengepost

         Mulighet for å delta på kurs og fagutviklingsprogram

 

3.    Arbeidspraksis og arbeidsoppgaver

Som traineesykpeleier får du arbeidsoppgaver på ulike døgnavdelinger/poliklinikker i foretaket. Vi tilstreber at kandidatene får arbeidspraksis ved ulike hovedområder som kirurgi, gastrokirurgi, nevrologi, ØNH og ortopedi. Traineesykepleier skal delta i enhetens daglige virksomhet og arbeidsoppgaver skal tilpasses kandidatens kompetanse.

Traineesykepleieren inngår i avdelingens ordinære arbeidsordning, vanligvis tredelt turnus (dag, aften og natt) og følger de til enhver tid gjeldende arbeidsplaner inklusiv hjelpeturnuser for høytider og ferie.

 

4.    Organisering og rotasjon

Traineesykepleier ansettes i full, 100 % fast stilling i Helse Stavanger.

Primært vil du være tilknyttet en sengepost om gangen.

Hver arbeidsperiode vil ha en varighet på ca 4 måneder, men det må påregnes variasjoner på lengden ved de ulike arbeidsstedene.

 

5.    Overgang fra traineestilling til vanlig stilling

Traineesykepleier er fast ansatt i 100 % stilling i kirurgisk klinikk. Etter endt traineeperiode har traineesykepleierne fortrinnsrett (jfr personalreglement) på faste stillinger i Kirurgisk klinikk, ortopedisk avdeling ved Klinikk A og Klinikk for hode, hals og rehabilitering.