Teamleder - Sengesentral.

Teamleder - Sengesentral. v. 1.2, 16.09.2022

Stilling:            Teamleder                    Kode:  3002                Avdeling: Renholdsavdelingen

 

 

1.                  Organisatorisk plassering:    

a)                   Stillingen er direkte underlagt og reporterer til seksjonsleder.

b)                  Driftskoordinerende stilling uten personal ansvar.

     

2.                  Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver:

Stillingsinnehaver skal:

-          Sjekke at alle ansatte i sengesentralen er på plass, ringe inn vikarer i samarbeid med seksjonsleder

-          bestille varer, kjøre ut rapporter, utarbeide ferielister, sette opp ukeplaner, i samarbeid med seksjonsleder

-          være i nær dialog med leverandørene og brukerne (godt samarbeid med alle ansatte som bruker våre tjenester)

-          Sørge for optimal flyt av senger og tekstiler, herunder også sørge for at utstyr holdes i orden (og om nødvendig sendes til reparasjon)

-          ivareta daglig drift av sengesentralen

-          påse at sengesentralen er ryddig og ren, til enhver tid

-          supplere/utarbeide kvitteringslister og påse at disse blir brukt

-          bestille varer, tøy med mer

-          ivareta annet forfallende arbeid på ansvarsområdet

-          veilede de ansatte godt med tanke på å kunne rotere på ren og uren side (alle må kunne alt)

-          lære de ansatte å bruke Min Gat

-          sammen med seksjonsleder, veilede alle ansatte i obligatoriske e-lærings kurs

-          påse at HMS blir ivaretatt

 

3.         Samarbeidsforhold:

Stillingsinnehaver skal:

-                     være arbeidsgivers representant på avdelingen

-                     informere og stimulere sine medarbeidere til å samarbeide om SUS overordnede mål.

-                     aktivt samarbeid med faglig rådgiver om innmelding av sykefravær, kursing/opplæring og ferieavvikling

-                     sørge for god kontakt og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

 

 

4.         Spesielle bestemmelser:

 

a.                   Stillingen har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell kap. 5.

 

b.                   Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av renholdssjef etter at saken her vært forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal formidles skriftlig.

 

c.                   Alt arbeid skal fortrinnsvis utføres innen normal arbeidstid, men seksjonens drift kan til tider nødvendiggjøre overtidsarbeid/omorganisering av arbeidstid som pålegges av seksjonsleder.