UL forberedelser/indikasjon til ultralyd underekstremitetsvener (rtg venografi), ø-hjelp polikliniske pasienter v. 3.0

UL underekstremitetsvener tas dersom:

         Som hovedregel tar vi ultralyd u. ex. og ikke rtg venografi

         Pas. ikke kan stå. (Pas må kunne stå på den friske foten for å gjøre rtg venografi)

         På ortopediske pasienter som er operert i u. ex.for mindre enn 1 måned siden og det er spørsmål om DVT

         På gravide pasienter

 

Rtg venografi tas dersom:

         Det ikke er kapasitet/ mulighet til å ta ultralyd og det er ledig på lab 9

         Ved negativ ultralyd og fortsatt klinisk progresjon og/eller vedvarende forhøyet D-dimer gjentas ultralyd etter 5- 7 dager eller evnt. rtg venografi.

         Pas. har stent i bekkenvener. Konferer intervensjonsradiolog.

 

Henvisende lege skal ha tatt Wells skår på polikliniske øyeblikkelig hjelp pasienter som henvises til Avd. for radiologi til utredning av dyp venetrombose. Dersom dette ikke er blitt gjort, skal vi følge denne prosedyren. Under fanen ”relatert” finner man et flytskjema som gir en grafisk oversikt over prosedyren samt de ulike brev/ informasjonsskriv til lege/ pasient. 

Gravide pasienter omfattes også av denne prosedyren. Det trengs ikke ta blodprøver. (Kun GFR dersom venografi).

 

Henvisende lege har fylt ut Wells skår

 • Hvis WS er under 3, må pasienten ta blodprøver for D- dimer og evnt. GFR (se tabell under)
 • Hvis WS er 3 eller mer, trenger man ikke D- dimer, men må evnt ta GFR (se boks under). Man trenger ikke ta GFR dersom pas. kun skal ta ultralyd. Dersom GFR skal tas, kan CT- koordinator (kun dagtid) kontaktes for å få tatt GFR der. På andre tider må Avd. for med. biokjemi kontaktes.
 • Hvis WS er 3 eller mer og GFR mindre enn 3 mnd gammel og innenfor våre akseptable verdier, trenger ingen blodprøver tas.

                        

 Pasientkategori

Alder for eGFR prøve

Alle pasienter

eGFR innenfor 3 mnd. før undersøkelsen

Pasienter med kjent eGFR <45

eGFR innenfor 7- 14 dager før undersøkelsen

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifAlder på eGFR prøve før undersøkelse (Gyldig)

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local.gifRetningslinje for intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon HelseVest (Gyldig)

 

 1. Resepsjon på Avd. for radiologi legger inn henvisningen (evt. henv. til Akuttmottak) på aktuelle lab i Sectra og skriver i ”henv. anmrk.” hvor pasienten befinner seg, f. eks. blodprøvetaking / i resepsjonen / eller annet sted.
 2. Hvis pas ikke har tatt D-dimer / GFR og WS er under 3, må resepsjon på Avd. for radiologi fylle ut blodprøveskjema etter mal i perm, og sender pasienten til blodprøvetaking hverdager mellom kl. 09 og kl. 14.30. Hvis WS er 3 eller høyere trenger man ikke ta D- dimer. Dersom man kun mangler GFR, kan CT- koordinator ta denne (kun dagtid) tlf: 519318/ 561528. Kveldstid/ helger kan vakthavende radiograf kontaktes og spør om radiografene har kapasitet til å ta GFR (iStat). Ellers må den tas av Avd. for med biokjemi.
 3. Hverdager mellom kl. 14.30 og kl. 21.30 og i helger, melder resepsjon fra til Avd. for med. biokjemi om at vi har en pasient som skal ta blodprøver. Pas. skal sitte på CT -venterommet. Blodprøvene blir tatt i forbindelse med Avd. for med. Biokjemi sin prøvetakingsrunde i Akuttmottak hver hele time. Gi Avd. for med. biokjemi beskjed om at pasienten venter ved CT.

                         

Avd. for med. biokjemi skal kontaktes slik:

 ∙                    Mandag - fredag frem til kl. 20: ring 519509

∙                    Mandag - fredag etter kl. 20: call 4- 9012

∙                    Lørdag frem til kl. 15: ring 519509

∙                    Lørdag etter kl. 15: call 4- 9012

∙                    Søndag/ helligdager: call 4- 9012

  

 1. Resepsjon gir skjema 1 til pasienten. Gi informasjon om at det vil ta ca. to timer før blodprøveresultatet er klart, og at det deretter vil bli vurdert om rtg - diagnostikk skal utføres. Pasienten må derfor returnere til resepsjon på Avd. for radiologi innen to timer. Pasienten kan ikke forlate sykehuset mens han venter. Når blodprøven er tatt, skal pasienten forflytte seg til hovedventerommet ved resepsjon.
 2. Dersom pasienten kommer etter kl. 22, sender radiograf vedkommende til Akuttmottak for blodprøvetaking og evt. innleggelse. Hvis rtg - diagnostikk er aktuelt, utføres dette påfølgende dag.
 3. Resepsjon fyller ut statistikkskjema i perm.
 4. Resepsjon setter pasienten på ”ankomst” i Sectra når pas. returnerer.
 5. Resepsjon sjekker blodprøvesvar i DIPS etter ca. to timer og legger resultatet inn  i henvisningsanmerkning.
 6. Resepsjon gir beskjed til radiograf på aktuelle lab (dagtid)/ vakthavende radiograf (kveldstid) om at prøvene er klare.
 7. Radiolog vurderer om det er indikasjon for ultralyd ut fra Wells skår, GFR og D- dimer:

  

∙         Indikasjon for rtg - diagnostikk:

o    Wells skår ≥ 3, uansett D- dimer

o    Wells skår fom. 0 tom. 2, dersom positiv D- dimer

 

∙         Ikke indikasjon for rtg - diagnostikk:

o    Wells skår fom. 0 tom.2, normal D- dimer

o    Wells skår < 0

 

∙         GFR:

o    GFR < 30: ultralyd (eller evt. iv. oppvæsking før venografi)

o    GFR ≥ 30: ultralyd (evnt. venografi dersom indikasjon)

         

 

 1.  Resultat:
  • Dersom resultatet etter rtg - diagnostikk er negativt og pasienten ikke er henvist videre, sendes vedkommende hjem. Henvisende lege har ansvar for videre oppfølgning.
  • Dersom resultatet etter rtg - diagnostikk er positivt, sender radiograf pasienten til Akuttmottak for innleggelse.
  • Dersom resultatet av Wells skår og blodprøver viser at det ikke er indikasjon for rtg - diagnostikk, dikterer radiolog likevel undersøkelsen i Sectra med et ferdig formulert standardsvar som deretter vil bli sendt ut til henvisende lege. Dette for at henv. lege skal få informasjon om at undersøkelsen ikke er blitt utført. Radiolog eller radiograf på aktuelle lab skal snakke med pas. før han sendes hjem og gi ham utfylt skjema 6.

 

Henvisende lege har ikke fylt ut Wells skår

 

 1. Resepsjon på Avd. for radiologi setter opp henvisningen (evt. henv. til Akuttmottak) på aktuelle lab i RIS og skriver i ”henv. anmerkn.” hvor pasienten befinner seg, f. eks. blodprøvetaking.

2.    Dersom pasienten kommer etter kl. 22, sender radiograf vedkommende til Akuttmottak for Wells skår/ blodprøvetaking og evt. innleggelse. Hvis rtg - diagnostikk er aktuelt, utføres dette påfølgende dag.

3.    NB: Dersom pas. er henvist fra Stavanger legevakt, sendes pasienten tilbake dit sammen med skjema 4 stiftet sammen med skjema 3. Legg kopi av skjema 4 i permen slik at man i ettertid kan se hvilke leger dette har blitt sendt til. Legevaktlegen må så sørge for å utføre Wells skår på pasienten og sende dette sammen med vedkommende tilbake til Avd. for radiologi.

 1. Resepsjon fyller ut blodprøveskjema etter mal i perm.
 2. Punkt 3- 8 gjentas fra avsnittet ”Henvisende lege har fylt ut Wells skår”.
 3. Dersom positiv D- dimer: rtg - diagnostikk skal utføres.
 4. Dersom negativ D- dimer: Wells skår må fylles ut. Resepsjon sender pasienten til Akuttmottak for vurdering av Wells skår. Utskrift av rtg - henv. skal stiftes sammen med skjema 5 og sendes med pas. til Akuttmottak.
 5. Ansvarlig lege i Akuttmottak vurderer Wells skår:

 ∙         Pas. med mistanke om postoperativ DVT innen 6 uker postoperativt:

o    Vakthavende kirurg/ ortoped

 

∙         Alle andre pas. med mistanke om eller bekreftet DVT:

o    Hverdager kl. 08- 22, helger kl. 08-17: vakthavende KBK - lege

o    Hverdager kl. 22-08, helger kl. 17- 08: vakthavende medisiner

 

 1. Når pasienten er ferdig vurdert, sendes vedkommende tilbake til resepsjon ved Avd. for radiologi sammen med utfylt Wells skår- skjema.
 2. Resepsjon legger inn Wells skår- resultat i henvisningsanmerkning og legger skjemaet i permen.
 3. Resepsjon setter pasienten på ”ankomst” i Sectra.
 4. Sekretær gir beskjed til radiograf på aktuelle lab (dagtid)/ vakthavnede radiograf (kveldstid) om at resultatet er klart.
 5. Punkt 9- 10 i avnittet ”Henvisende lege har fylt ut Wells skår” utføres.

 

 

Skjema 1: Info til pasient

Skjema 2: Info til primærlege

Skjema 3: Wells skår

Skjema 4: Info til Stavanger legevakt

Skjema 5: Info til lege i Akuttmottak

Skjema 6: Info til pasient ved ikke utført undersøkelse