Covid-19 Opprettelse av pandemiposter Versjon 6.0 v. 1.12, 18.07.2022

 

Denne prosedyren er ikke gjeldende (11.7.2022), men ligger fortsatt tilgjengelig, og en kan ta elementer i bruk ved en eventuell ny stor bølge av Covid-19 pasienter.

Covid-19 er nå en integrert del av SUS sitt infeksjonskontrollprogram og sengeposter ivaretar egne fagspesifikke covid positive pasienter – så langt det lar seg gjøre, i enerom/isolat. Ved stor pågang kan også kohortisolering brukes.

Se denne prosedyren: Covid-19 - håndtering i sykehus (Ikke tilgjengelig)

 

1.    Hensikt: 

Beskrive hvordan opprettelse av pandemiposter skal gjennomføres.

 

2.    Omfang:

Omfatter poststrukturer som etableres i somatikken i forbindelse med Covid-19 pandemien.

I denne versjonen av prosedyren beskrives hvordan helseforetaket kan ivareta opptil 18 covid positive pasienter på postene 2I og 3F. Prosedyren beskriver også videre opptrapping med bruk av sengepost 5E, Diagnostisk senter og 5D (opptil 60 covid positive pasienter med optimal bruk av kohortisolering). Videre opptrapping i 6. etasje vestbygg (6E og 6D) er beskrevet, men her mangler en del arbeid mtp. tilrettelegging og gjennomføring.

Det beskrives også opprettelse av egen pandemipost for føde/barsel.

Barneavdelingen kan også ivareta covid positive barn i egen avdeling (opptil 4 barn)

Planen inneholder føringer for hvordan en kan opprette en «hybrid løsning», der en ivaretar covid positive pasienter på fagspesifikke sengeposter (innlegges med covid og ikke pga. covid). Dette gjelder alle sengeposter med unntak av kreftavdelingen (ABK med sengepostene 1K og 2K).

Kapittel som omhandler opprettelse av luftveismottak og avklaringspost er tatt ut og lagt i eget dokument Covid-19, Opprettelse av luftveismottak og avklaringspost - gammel plan til grunnlag for videre planlegging (Ikke tilgjengelig)

 

3.    Definisjoner/strukturer:

Pre-triage: Område i brakker utenfor akuttmottaket bemannet av sykepleier, hvor pasienter (bortsett fra røde pasienter og pasienter som skal ha team-mottak) tas imot og avklares i henhold til screeningkriterier for testing. Pasienter som ikke skal testes for Covid-19 sendes fra Pre-triage til rene soner i akuttmottaket (ventesone, triage eller behandlingsrom). Pasienter som skal testes for Covid-19 sendes til avklaringstriage for testing og triagering.

Avklaringstriage: Område i brakker utenfor akuttmottaket bemannet av sykepleier og helsesekretær, hvor pasienter blir testet for Covid-19 og triagert etter etablerte triageringsprinsipper. Pasienter som triageres grønt eller gult kan oppholde seg i avklaringstriage til svar på Covid-test foreligger dersom det ikke er ledige behandlingsrom i akuttmottaket.

Avklaringspost: Sengepost for pasienter som er mistenkt smittet med Covid-19, og som må være isolert i påvente av svar på test.

Pandemipost: Sengepost for behandling og pleie av pasienter med påvist Covid-19 sykdom. Kan bestå av både kirurgiske og medisinske pasienter.

KK/Føde/Barn: Pasienter til føde/barsel, og barneavdelingen tas imot, avklares og behandles i egne rom avsatt til dette i disse avdelingene.

Psykiatriske klinikker: pasienter som skal ivaretas i de psykiatriske klinikkene tas imot i egne mottak og avklaringsposter i disse klinikkene.

 

4.    Ansvar:

Beredskapsledelsen har ansvar for å iverksette opprettelsen av pandemistrukturer.

Ledere i nivå 2 og 3 har ansvar for å gjøre prosedyren kjent for de ansatte som blir involvert, og at forberedende tiltak blir iverksatt.

 

5.    Opprettelse av Pandemiposter

Figurer til illustrasjon – se også tekst som beskriver trinnene.

Trinn 3, 4 og 5 må ses i en sammenheng. Beredskapsledelsen vurderer situasjonen helhetlig i forhold til både pandemi og normal drift. Følgende momenter bør drøftes før beslutning tas:

  • Vurdering av nåværende situasjon – er vi på rett nivå i pandemihåndteringen?
  • Fremtidig utvikling og predikert behov for pandemiplasser (basert på scenario fra analyseavdelingen)
  • Vurdering av hvilken gruppe covid-pasienter det i hovedsak trengs kapasitet til (medisinsk/kirurgisk flytsone).
  • Påvirkning på ordinær drift og behov for ekstra bemanning (som igjen kan resultere i nedtrekk av annen sengekapasitet)
  • Påvirkning av kirurgisk aktivitet
  • Vurdere totalbehovet for pandemiplasser og sikre tilstrekkelig total kapasitet.

 

Rommene på 2I må sees i en sammenheng med antall intensiv- og intermedier pasienter. 2M og MIKO vil benytte behandlingsplasser ved 2I når det her er innlagt covid positive intensiv- og intermedier pasienter. De vil iverksette kohortplasser i egen avdeling når antall covid positive pasienter overstiger kapasiteten de har for å drifte på 2I.

Intensivavdelingen – max. 3 covid pasienter på 2I. MIKO – max. 3 covid pasienter på 2I.

All kohort (2 pasienter på opprinnelig enerom) forutsetter at det faktisk er mulig å etablere 2-manns kohort.

 

Trinn 1a, bruk av 2I/3F

Hovedtyngden av pasienter som er Covid-positive bør behandles ved vår ordinære isolatpost 2I. Når kapasiteten ved 2I overstiges, brukes isolater ved infeksjonspost 3F. 

Isolatene på 2I disponeres også av Intensiv 2M, og andre fagområder (f.eks. intermediær) som har behov for å isolere pasienter ved 2I.

Det er laget en beskrivelse av hvordan inntil 9 pasienter plasseres ved 2I dersom intensivavdelingen ikke benytter seg av mer enn sine 2 rom på 2I (ISO 1 og ISO 2). Se egen prosedyre for romfordeling på 2I – Fordeling av rom på isolatpost 2I

Ekstra bemanning til trinn 1a, bruk av 2I/3F:

-           Må vurderes i forhold til antall pasienter og pleietyngde.

 

2I/3F kan ha opptil 9 covid-19 pasienter i trinn 1a.

Med fordeling:

         2I: 6 pasienter

         3F: 3 pasienter

 

Trinn 1b, bruk av 2I/3F med kohortisolering på rom.

2I: 6 isolater til disposisjon. 3 av isolatene benyttes til 2 pasienter i kohort. Totalt 9 pasienter på 2I.

3F: 3 isolat/enerom der alle 3 rommene kan belegges med 2 pasienter pr. rom. Totalt 6 pasienter.

2I og 3F kan i trinn 1b ha opptil 15 covid-19 pasienter

Kart over 3F med markerte rom som benyttes til covid-19 positive pasienter:

Rom markert med blå farge, trinn 1b:

348, 349 og 350 – alle disse rom har sluse. Det er også lagt opp ekstra ringesnorer så hvert rom kan ha 2 covid-19 positive pasienter i kohort.

Rom markert med grønn farge, trinn 2:

3 enerom (351, 352, og 353) Kan legge 1 covid pasient på hvert rom. Rom 354 brukes til avkledning PPE.

Dersom intensivavdelingen eller intermediæravdelingen har behov for flere rom ved 2I, reduseres antall rom som er tilgjengelige for ordinære Covid-pasienter tilsvarende.

Ekstra bemanning til trinn 1b, bruk av 2I/3F (kohort):

-          1 sykepleier på 2I alle vakter. 3 pr døgn (i tillegg til trinn 1a)

-          3F tar ned 3 senger

-          Alternativ: Dersom ikke sengetall tas ned må bemanning økes med 1 sykepleier og 1 helsefag-arbeidere.

 

Trinn 2, bruk av 2I og utvidet bruk av 3F (kohort i del av avdelingen – se figur over)

Kapasiteten på 3F utvides med 3 enerom – markert med grønn farge i kartet over

2I og 3F kan i trinn 2 ha opptil 18 covid pasienter

3F vil i trinn 2 kunne ha opptil 8 ordinære infeksjonspasienter. Øvrige infeksjonspasienter fordeles i flytsonen. Fortrinnsvis til diagnostisk post eller OBA hvis eneromsbehov. Infeksjonsmedisiner på Diagnostisk post har det medisinskfaglige ansvaret for disse pasientene.

Iverksetting av trinn 2 vil ikke medføre nedtrekk av det totale sengetall på 3F/2I, men vil pga. høyt antall pasienter med isoleringsbehov (covid-19), kunne medføre høyere antall pasienter ved andre poster på sykehuset.

Ekstra bemanning til trinn 2, utvidet bruk av 3F:

-          2 sykepleiere pr. vakt på 3F og 1 helsefagarbeidere pr. vakt (i tillegg til trinn 1a og 1b)

-          Alternativ: redusere 8 senger på 3F

 

Hybrid løsning for å ivareta og ha økt kapasitet til covid positive pasienter

Når antall covid positive pasienter overskrider kapasiteten til 2I/3F må en i tillegg til opptrappingsplanen vurdere en hybrid løsning som beskrevet under.

a)       Vi bruker pandemiposter og vurderer opptrapping med trinn 3, 4 og 5 (5E og Diagnostisk senter).

2I og 3F fortsetter med kapasitet til opptil 9 covid positive pasienter på hver av disse postene – totalt 18 pasienter (med de forbehold som tidligere er beskrevet)

       Pasienter som innlegges med covid som hoveddiagnose skal legges på pandemipostene.

Når det er flere covid positive pasienter som innlegges med kirurgisk/ortopedisk hoveddiagnose (innlegges med covid og ikke på grunn av covid), og antall pasienter overskrider kapasitet i trinn 2 (2I/3F) skal disse innlegges på pandemipost 5E.

 

b)      I tillegg skal alle sengeposter, med unntak av sengeposter i ABK, kunne ivareta egne fagspesifikke pasienter som i tillegg har covid (innlegges med, ikke pga. covid)

Dette forutsetter isolat/enerom til disse pasientene.

Når man har åpnet 5E, skal totalkapasiteten utnyttes fleksibelt i den hensikt å utsette behovet for ytterligere omdisponeringer av areal og personell. Dersom det er ledig kapasitet i 5E, men fullt i 3F/2I, bruker man tilgjengelig kapasitet i 5E før man evt. åpner Diagnostisk senter som medisinsk pandemipost. På samme måte, dersom det er fullt i 5E og ledig kapasitet i 3F/2I, bruker man tilgjengelig kapasitet i 3F/2I før man evt. åpner Diagnostisk post som medisinsk pandemipost.

Det er opprettet egen covid-post for covid-positive gravide/barselkvinner på 7H.  Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Denne posten er ment for kvinner som er på sykehus for sin obstetriske status, ikke fordi de er covid positive. Det presiseres at covidsyke pasienter vil måtte være på 2I, da 7H ikke har utstyr til respirasjonsstøtte.

Opprettelse av en slik post medfører at alle andre fødsler skjer på fødeavdelingen. Det vil òg gi en rokade av inneliggende gravide og potensielt barselpasienter.

Barneavdelingen kan ivareta inntil 4 covid-positive barn i egnede isolat i barneavdelingen.

 

Trinn 3, opprettelse av pandemipost 5E (celleisolering)

Opprettelse av Pandemipost 5E besluttes av beredskapsledelsen. Avgjørelsen fattes på grunnlag av en totalvurdering av situasjonen som tidligere beskrevet. Forberedelse før åpning av pandemipost på 5E kan ta opptil 48 timer, kortere tid når posten er i «pandemiberedskaps modus» dvs. 10 sengers drift inkl. helg og iverksatt pandemi turnus.

Når det er 13 covid positive pasienter på Pandemipost 2I/3F, skal beredskapsledelsen ta stilling til om kapasiteten må utvides ytterligere.

Beredskapsvakt (evt. beredskapssjef på dagtid) kontaktes av ansvarshavende på 2I/3F, eventuelt av pasientflytkoordinatorer. Beredskapsvakt innkaller beredskapsledelsen.

Beredskapsvakt varsles på telefon 90 91 90 35.

Det kan i opptrappingsfasen være hensiktsmessig å ta i bruk 5E som pandemipost gradvis, slik at posten kan ivareta ordinære pasienter i perioder hvor det er tilstrekkelig kapasitet for å ivareta covid-pasienter ved 2I og 3F. For beslutninger omkring bruk av arealer benyttes følgende prosedyre Rutine for opp- og nedtrapping av Pandemipost 5E

Pandemipost 5E opprettes i 2 trinn. For å frigjøre posten til pandemidrift må man gjøre følgende:

1.       Ordinær drift på ortopedisk post 5E avsluttes, og inneliggende pasienter flyttes til andre ortopediske/kirurgiske poster

2.       Pandemipost 5E bemannes med en grunnstamme av personale fra 5E samt tilførsel av personell fra andre enheter ved sykehuset.

Ekstra bemanning til trinn 3 pandemipost 5E, 6 pasienter celleisolering

-          6 sykepleiere 100 %

-          Fagsykepleier fra infeksjonsavdeling

Ekstra bemanning til trinn 4 pandemipost 5E inntil 20 pasienter i kohort isolering

-          12 spl. som jobber kun helg.  (2 spl. dag. 2 spl. aften = 4 spl. pr helg).

-          3 stk. helsefagarbeidere i 60% natt. (1 helsefagarbeidere pr. natt)

Pandemipost 5E åpnes gradvis i henhold til opptrappingsplan som vist her:

 

 

Trinn 4, utvidelse av pandemipost 5E (kohort)

 

 

Når 5E drives som en kohortavdeling tas et av enerommene (markert med mørk gul firkant på tegningen) i bruk til avkledningsrom for personalet. Dette er det eneste rommet på 5E som er klargjort for uttak av vann til dialyse, slik at dersom man har en Covid-pasient med behov for dialyse må denne plasseres på rom som har mulighet for dette på 3F eller 2I (eller finne annet rom til avkledning).

Det er viktig å konstant vurdere utviklingen av pandemien, og tidlig iverksette videre planarbeid for å kunne foreta ytterligere opptrapping av pandemiposter. Ved over 20 samtidig innlagte covid positive pasienter skal beredskapsledelsen vurdere om planarbeidet med videre opptrapping skal iverksettes.

Trinn 5 Pandemipost Diagnostisk senter

Opprettelse av Pandemipost Diagnostisk senter besluttes av beredskapsledelsen. Avgjørelsen fattes på grunnlag av en totalvurdering av situasjonen. Personellbehov og konsekvenser for ikke-Covid pasienter må tas med i vurderingen. Forberedelse før åpning av pandemipost på Diagnostisk senter kan ta opptil 48 timer.

Dersom det er behov for ytterligere kapasitet for ordinære sengeplasser til covid-pasienter opprettes det en pandemipost ved Diagnostisk senter, 1. etasje i MOBA bygget.

Max antall Covid-19 pasienter ved Diagnostisk senter er 10 pasienter. Diagnostisk post har normalbemanning for å betjene opp til 14 pasienter i ukedager. Posten er vanligvis stengt i helg, men personell ved Diagnostisk senter utfører helgearbeid ved andre sengeposter i Mottaksklinikken. Reduksjon i pasientantall fra normal kapasitet skyldes smittevernhensyn.

Tilgang på personell medfører at en trinnvis åpning av Diagnostisk senter vil være fornuftig. Man ser at man kan håndtere inntil 5 Covid-19 pasienter med minimal tilførsel av personell fra andre enheter. Dersom man skal håndtere inntil 10 pasienter ved Diagnostisk senter, vil dette kreve tilførsel av mye personell fra andre enheter.

 

Behov for bemanning trinn 5, pandemipost i Diagnostisk senter:

Totalt i turnus med hver 3. arbeidshelg:                33 sykepleiere + 6 helsefagarbeidere

Eksisterende personell*:                                             15 sykepleiere + 1 helsefagarbeidere

Behov for tilførsel av personell:                                18 sykepleiere + 5 helsefagarbeidere

 

*merk at dette personellet er oppsatt for helgearbeid ved andre poster. Endret arbeidsplass for disse vil medføre personellmangel i helg for de angjeldende poster. Dette personellet må også endre turnus for å få en fordeling på ulike helger og vakter.

 

Trinn 6 Opprettelse av pandemipost - kohort avdeling 5D

Opprettelse av Pandemipost 5D besluttes av beredskapsledelsen. Avgjørelsen fattes på grunnlag av en totalvurdering av situasjonen. Personellbehov og konsekvenser for ikke-Covid pasienter må tas med i vurderingen. Forberedelse før åpning av pandemipost på 5E kan ta opptil 48 timer.

 

 

Dersom behovet for ordinære sengeplasser til covid-pasienter øker ytterligere, vil man måtte ta hele 5. etasje i Vestbygget i bruk til pandemipost. Av smittevernhensyn kan man ikke gjøre en gradvis opptrapping av 5D i form av celleisolering, man må utvide kohorten på 5E til å omfatte hele etasjen. Avkledningsrom for personalet flyttes da ut fra enerom på 5E, til sluse som etableres i gangen på 5D.

For å frigjøre posten til pandemidrift er følgende besluttet:

1.            Postene 5D og 4E slås sammen, flyttes til lokalene til 4H, og driftes med 22 senger totalt. Overskytende personell tilføres til drift av pandemiposten

2.            4H etablerer 11 (15?) senger i lokalene til 4E, og etablerer evt. dagbehandling på 1A.

3.            3B og 1A slås sammen og drifter senger tilsvarende sommerdrift ved 3B.

Denne rokaden må gjennomføres i følgende rekkefølge:

1.            1A og 3B slås sammen og samlokaliseres på 3B, og 1A blir tømt.

2.            Dersom rokade må gjennomføres før 2.1.22: 4E og 5D er da sammenslått, og drifter på 5D, 4E er tom. 4H kan da flytte ned til 4E, og 4E/5D flytter opp på 4H etter at 4H har flyttet ut.

3.            Dersom rokade må gjennomføres etter 2.1.22: 4H flytter sine pasienter ut i flytsonen, evt. noen til 1A. 4E og 5D flytter ut av sine lokaler, og samlokaliseres på 4H. Pasienter fra 4H tas inn fra flytsonen/1A og leggers på 4E.

Man må sørge for at traumepasienter som vanligvis blir tatt i mot på 4E kan ivaretas gjennom hele rokaden. Alternativ plassering er 5G. Det må klargjøres at comotio-pasienter kan plasseres ved alle poster.

For å ivareta driften ved 5D er det behov for tilførsel av personell. Det er mulig å se personell på 5E og 5D under ett i en slik situasjon, og fordele kompetanse på tvers av postene.

Ekstra bemanning til trinn 5 pandemipost 5D inntil 15 pasienter i kohort isolering

-              39 sykepleiere

-              9 helsefagarbeidere

 

Bruk av areal og bemanning utover det som er beskrevet over vil være svært utfordrende, og forutsetter at beredskapsledelsen, i god tid før iverksetting, planlegger stort nedtrekk av elektiv aktivitet og omrokkering av personell.

 

Trinn 7 og 8 Opprettelse av Pandemiposter 6. etasje Vestbygg

Når antall pasienter i de etablerte pandemistrukturene overskrider 60 må man opprette en ny pandemipost. Planlegging og forberedelser for dette må starte tidlig, da dette trinnet vil kreve ombygninger/ tilpasning av lokaler

Valgt plassering av pandemipost på dette trinnet er 6D/6E er 6. etasje i Vestbygget.

For å frigjøre areal til pandemidrift må pasienter fra 6D/E ivaretas på 2AB. Det vil være en fordel å åpne for pandemidrift i 6. etasje gradvis tilsvarende pandemipost i 5.etasje, hvor man først benytter celleisolering på enerom, for så å gå over til kohortisolering i hele arealet.

Dette trinnet i pandemiplanen vil være svært krevende, primært i forhold til bemanning. Dette må detaljeres ytterligere dersom en totalvurdering av situasjonen tilsier at det er sannsynlig at dette trinnet må iverksettes

 

Trinn 9 Opprettelse av Pandemiposter utenfor ordinære lokaler

Dersom behovet for sengeplasser til Covid-19 positive pasienter overskrider den totale kapasiteten for de 3 pandemipostene, utvides kapasiteten i henhold til prosedyren Etablering av ekstra sengekapasitet

 

6.    Avvik:

Avvik skal meldes i Synergi