Covid-19 Opprettelse av pandemiposter Versjon 5.0 v. 1.10, 23.12.2021

1.       Hensikt: 

Beskrive hvordan opprettelse av pandemiposter skal gjennomføres.

 

2.            Omfang:

Omfatter poststrukturer som etableres i somatikken i forbindelse med Covid-19 pandemien.

I denne versjonen av prosedyren beskrives hvordan helseforetaket kan ivareta opptil 39 covid positive pasienter på postene 2I, 3F og 5E, samt videre opptrapping med bruk av post 5D, Diagnostisk senter og 6. etasje vestbygg (6E og 6D). Det beskrives også opprettelse av egen pandemipost for føde/barsel.

Kapittel som omhandler opprettelse av luftveismottak og avklaringspost er tatt ut og lagt i eget dokument Covid-19, Opprettelse av luftveismottak og avklaringspost - gammel plan til grunnlag for videre planlegging (Ikke tilgjengelig)

 

3.            Definisjoner/strukturer:

Pre-triage: Område i brakker utenfor akuttmottaket bemannet av sykepleier, hvor pasienter (bortsett fra røde pasienter og pasienter som skal ha team-mottak) tas imot og avklares i henhold til screeningkriterier for testing. Pasienter som ikke skal testes for Covid-19 sendes fra Pre-triage til rene soner i akuttmottaket (ventesone, triage eller behandlingsrom). Pasienter som skal testes for Covid-19 sendes til avklaringstriage for testing og triagering.

Avklaringstriage: Område i brakker utenfor akuttmottaket bemannet av sykepleier og helsesekretær, hvor pasienter blir testet for Covid-19 og triagert etter etablerte triageringsprinsipper. Pasienter som triageres grønt eller gult kan oppholde seg i avklaringstriage til svar på Covid-test foreligger dersom det ikke er ledige behandlingsrom i akuttmottaket.

Avklaringspost: Sengepost for pasienter som er mistenkt smittet med Covid-19, og som må være isolert i påvente av svar på test.

Pandemipost: Sengepost for behandling og pleie av pasienter med påvist Covid-19 sykdom. Kan bestå av både kirurgiske og medisinske pasienter.

KK/Føde/Barn: Pasienter til føde/gyn, barsel, og barneavdelingen tas imot, avklares og behandles i egne rom avsatt til dette i disse avdelingene.

Psykiatriske klinikker: pasienter som skal ivaretas i de psykiatriske klinikkene tas imot i egne mottak og avklaringsposter i disse klinikkene.

 

4.            Ansvar:

Beredskapsledelsen har ansvar for å iverksette opprettelsen av pandemistrukturer.

Ledere i nivå 2 og 3 har ansvar for å gjøre prosedyren kjent for de ansatte som blir involvert, og at forberedende tiltak blir iverksatt.

 

5.            Opprettelse av Pandemiposter

 

Trinn 1a, bruk av 2I/3F

Hovedtyngden av pasienter som er Covid-positive bør behandles ved vår ordinære isolatpost 2I. Når kapasiteten ved 2I overstiges, brukes isolater ved infeksjonspost 3F. 

Isolatene på 2I disponeres også av Intensiv 2M, og andre fagområder (Gyn/ føde, barn, intermediære og nevrokirurgiske pasienter) som har behov for å isolere pasienter ved 2I.

Det er laget en beskrivelse av hvordan inntil 9 pasienter plasseres ved 2I/3F dersom intensivavdelingen ikke benytter seg av mer enn sine 2 rom på 2I (ISO 1 og ISO 2). Der er egen prosedyre for romfordeling på 2I – Fordeling av rom på isolatpost 2I

 

Isolater brukt av MIKO (intermediærpasienter) er inkludert i den totale kapasiteten på 2I.

Ekstra bemanning til trinn 1a, bruk av 2I/3F:

-           1 ekstra helsefagarbeider pr. vakt aften og natt når antall pasienter på 2I overstiger.

 

2I/3F kan ha opptil 9 covid-19 pasienter i trinn 1a.

Med fordeling:

         2I: 6 pasienter

         3F: 3 pasienter

 

Trinn 1b, bruk av 2I/3F med kohortisolering.

2I: 6 isolater til disposisjon. 3 av isolatene benyttes til 2 pasienter i kohort. Totalt 9 pasienter på 2I.

3F: 3 isolat/enerom der alle 3 rommene kan belegges med 2 pasienter pr. rom. Totalt 6 pasienter.

2I og 3F kan i trinn 1b ha opptil 15 covid-19 pasienter

Kart over 3F med markerte rom som benyttes til covid-19 positive pasienter:

Rom markert med blå farge:

348, 349 og 350 – alle disse rom har sluse. Det er også lagt opp ekstra ringesnorer så hvert rom kan ha 2 covid-19 positive pasienter i kohort.

Rom markert med grønn farge (trinn 2):

3 enerom (351, 352, og 353) Kan legge 1 covid pasient på hvert rom. Rom 354 brukes til avkledning PPE.

Isolater brukt av MIKO (intermediærpasienter) er inkludert i den totale kapasiteten.

Dersom intensivavdelingen eller intermediæravdelingen har behov for flere rom ved 2I, reduseres antall rom som er tilgjengelige for ordinære Covid-pasienter tilsvarende.

Ekstra bemanning til trinn 1b, bruk av 2I/3F (kohort):

-          1 sykepleier på 2I alle vakter. 3 pr døgn (i tillegg til trinn 1a)

-          3F tar ned 3 senger

-          Alternativ: Dersom ikke sengetall tas ned må bemanning økes med 1 sykepleier og 1 helsefag-arbeidere.

 

Trinn 2, bruk av 2I og utvidet bruk av 3F

Kapasiteten på 3F utvides med 3 enerom – markert med grønn farge i kartet over

2I og 3F kan i trinn 2 ha opptil 18 covid pasienter

3F vil i trinn 2 kunne ha opptil 8 ordinære infeksjonspasienter. Øvrige infeksjonspasienter fordeles i flytsonen. Fortrinnsvis til diagnostisk post eller OBA hvis eneromsbehov. Infeksjonsmedisiner på Diagnostisk post har det medisinskfaglige ansvaret for disse pasientene.

Iverksetting av trinn 2 vil ikke medføre nedtrekk av det totale sengetall på 3F/2I, men vil pga. høyt antall pasienter med isoleringsbehov (covid-19), kunne medføre høyere antall pasienter ved andre poster på sykehuset.

Ekstra bemanning til trinn 2, utvidet bruk av 3F:

-          2 sykepleiere pr. vakt på 3F og 1 helsefagarbeidere pr. vakt (i tillegg til trinn 1a og 1b)

-          Alternativ: redusere 8 senger på 3F

 

Trinn 3, opprettelse av pandemipost 5E (celleisolering)

Opprettelse av Pandemipost 5E besluttes av beredskapsledelsen. Avgjørelsen fattes på grunnlag av en totalvurdering av situasjonen. Personellbehov og konsekvenser for ikke-Covid pasienter må tas med i vurderingen. Forberedelse før åpning av pandemipost på 5E kan ta opptil 48 timer.

Når det er 13 covid positive pasienter på Pandemipost 2I/3F, skal beredskapsledelsen ta stilling til om pandemipost på 5E skal etableres.

Beredskapsvakt (evt. beredskapssjef på dagtid) kontaktes av ansvarshavende på 2I/3F, eventuelt av pasientflytkoordinatorer. Beredskapsvakt innkaller beredskapsledelsen.

Beredskapsvakt varsles på telefon 90 91 90 35.

Det kan i opptrappingsfasen være hensiktsmessig å ta i bruk 5E som pandemipost gradvis, slik at posten kan ivareta ordinære pasienter i perioder hvor det er tilstrekkelig kapasitet for å ivareta covid-pasienter ved 2I og 3F. For beslutninger omkring bruk av arealer benyttes følgende prosedyre Rutine for opp- og nedtrapping av Pandemipost 5E

På dette trinnet vurderes det å opprette egen covid-post for covid-positive gravide/barselkvinner på 7H.  Opprettelse av pandemipost føde - barsel 7H

Denne posten er da ment for kvinner som er på sykehus for sin obstetriske status, ikke fordi de er covid positive. Det presiseres at covidsyke pasienter vil måtte være på 2I, da 7H ikke har utstyr til respirasjonsstøtte.

Opprettelse av en slik post medfører at alle andre fødsler skjer på fødeavdelingen. Det vil òg gi en rokade av inneliggende gravide og potensielt barselpasienter.

Det vurderes også å ivareta inntil 4 covid-positive barn i egnede isolat i barneavdelingen.

 

Pandemipost 5E opprettes i 2 trinn. For å frigjøre posten til pandemidrift må man gjøre følgende:

1.       Ordinær drift på ortopedisk post 5E avsluttes, og inneliggende pasienter flyttes til andre ortopediske/kirurgiske poster

2.       Pandemipost 5E bemannes med en grunnstamme av personale fra 5E samt tilførsel av personell fra andre enheter ved sykehuset.

Ekstra bemanning til trinn 3 pandemipost 5E, 6 pasienter celleisolering

-          6 sykepleiere 100 %

-          Fagsykepleier fra infeksjonsavdeling

Ekstra bemanning til trinn 4 pandemipost 5E inntil 20 pasienter i kohort isolering

-          12 spl. som jobber kun helg.  (2 spl. dag. 2 spl. aften = 4 spl. pr helg).

-          3 stk. helsefagarbeidere i 60% natt. (1 helsefagarbeidere pr. natt)

Pandemipost 5E åpnes gradvis i henhold til opptrappingsplan som vist her:

 

 

Trinn 4, utvidelse av pandemipost 5E (kohort)

 

Når 5E drives som en kohortavdeling tas et av enerommene (markert med rosa firkant på tegningen) i bruk til avkledningsrom for personalet. Dette er det eneste rommet på 5E som er klargjort for uttak av vann til dialyse, slik at dersom man har en Covid-pasient med behov for dialyse må denne plasseres på rom som har mulighet for dette på 3F eller 2I.

Det er viktig å konstant vurdere utviklingen av pandemien, og tidlig iverksette videre planarbeid for å kunne iverksette ytterligere opptrapping av pandemiposter. Ved over 20 samtidig innlagte covid positive pasienter skal beredskapsledelsen vurdere om planarbeidet med videre opptrapping skal iverksettes.

Bruk av areal og bemanning utover det som er beskrevet over vil være svært utfordrende, og forutsetter at beredskapsledelsen planlegger stort nedtrekk av elektiv aktivitet og omrokkering av personell.

Pandemipost 5E/5D, kohort i hele etasjen, inntil 35 pasienter Trinn 5 Utvidelse av kohort med 5D

Dersom behovet for ordinære sengeplasser til covid-pasienter øker ytterligere, vil man måtte ta hele 5. etasje i Vestbygget i bruk til pandemipost. Av smittevernhensyn kan man ikke gjøre en gradvis opptrapping av 5D i form av celleisolering, man må utvide kohorten på 5E til å omfatte hele etasjen. Avkledningsrom for personalet flyttes da ut fra enerom på 5E, til sluse som etableres i gangen på 5D.

For å frigjøre posten til pandemidrift er følgende besluttet:

1.       Postene 5D og 4E slås sammen, flyttes til lokalene til 4H, og driftes med 22 senger totalt. Overskytende personell tilføres til drift av pandemiposten

2.       4H etablerer 11 (15?) senger i lokalene til 4E, og etablerer evt. dagbehandling på 1A.

3.       3B og 1A slås sammen og drifter senger tilsvarende sommerdrift ved 3B.

Denne rokaden må gjennomføres i følgende rekkefølge:

1.       1A og 3B slås sammen og samlokaliseres på 3B, og 1A blir tømt.

2.       Dersom rokade må gjennomføres før 2.1.22: 4E og 5D er da sammenslått, og drifter på 5D, 4E er tom. 4H kan da flytte ned til 4E, og 4E/5D flytter opp på 4H etter at 4H har flyttet ut.

3.       Dersom rokade må gjennomføres etter 2.1.22: 4H flytter sine pasienter ut i flytsonen, evt. noen til 1A. 4E og 5D flytter ut av sine lokaler, og samlokaliseres på 4H. Pasienter fra 4H tas inn fra flytsonen/1A og leggers på 4E.

Man må sørge for at traumepasienter som vanligvis blir tatt i mot på 4E kan ivaretas gjennom hele rokaden. Alternativ plassering er 5G. Det må klargjøres at comotio-pasienter kan plasseres ved alle poster.

For å ivareta driften ved 5D er det behov for tilførsel av personell. Det er mulig å se personell på 5E og 5D under ett i en slik situasjon, og fordele kompetanse på tvers av postene.

Ekstra bemanning til trinn 5 pandemipost 5D inntil 15 pasienter i kohort isolering

-          39 sykepleiere

-          9 helsefagarbeidere

Trinn 6 Opprettelse av pandemipost ved Diagnostisk senter

Dersom det er behov for ytterligere kapasitet for ordinære sengeplasser til covid-pasienter opprettes det en pandemipost ved Diagnostisk senter, 1. etasje i MOBA bygget.

Når Diagnostisk senter tas i bruk som en pandemipost, kan det av smittevernhensyn ikke ligge andre pasienter (ikke Covid-19) på posten. Max antall Covid-19 pasienter ved Diagnostisk senter er 10 pasienter. Diagnostisk post har normalbemanning for å betjene opp til 14 pasienter i ukedager. Posten er vanligvis stengt i helg, men personell ved Diagnostisk senter utfører helgearbeid ved andre sengeposter i Mottaksklinikken. Reduksjon i pasientantall fra normal kapasitet skyldes smittevernhensyn.

Tilgang på personell medfører at en trinnvis åpning av Diagnostisk senter vil være fornuftig. Man ser at man kan håndtere inntil 5 Covid-19 pasienter med minimal tilførsel av personell fra andre enheter. Dersom man skal håndtere inntil 10 pasienter ved diagnostisk senter, vil dette kreve tilførsel av mye personell fra andre enheter.

Behov for bemanning trinn 6, pandemipost i Diagnostisk senter:

Totalt i turnus med hver 3. arbeidshelg:                33 sykepleiere + 6 helsefagarbeidere

Eksisterende personell*:                                             15 sykepleiere + 1 helsefagarbeidere

Behov for tilførsel av personell:                                18 sykepleiere + 5 helsefagarbeidere

 

*merk at dette personellet er oppsatt for helgearbeid ved andre poster. Endret arbeidsplass for disse vil medføre personellmangel i helg for de angjeldende poster. Dette personellet må også endre turnus for å få en fordeling på ulike helger og vakter.

 

Trinn 7 og 8 Opprettelse av Pandemiposter 6. etasje Vestbygg

Når antall pasienter i de etablerte pandemistrukturene overskrider 60 må man opprette en ny pandemipost. Planlegging og forberedelser for dette må starte tidlig, da dette trinnet vil kreve ombygninger/ tilpasning av lokaler

Valgt plassering av pandemipost på dette trinnet er 6D/6E er 6. etasje i Vestbygget.

For å frigjøre areal til pandemidrift må pasienter fra 6D/E ivaretas på 2AB. Det vil være en fordel å åpne for pandemidrift i 6. etasje gradvis tilsvarende pandemipost i 5.etasje, hvor man først benytter celleisolering på enerom, for så å gå over til kohortisolering i hele arealet.

Dette trinnet i pandemiplanen vil være svært krevende, primært i forhold til bemanning. Dette må detaljeres ytterligere dersom en totalvurdering av situasjonen tilsier at det er sannsynlig at dette trinnet må iverksettes

Trinn 9 Opprettelse av Pandemiposter utenfor ordinære lokaler

Dersom behovet for sengeplasser til Covid-19 positive pasienter overskrider den totale kapasiteten for de 3 pandemipostene, utvides kapasiteten i henhold til prosedyren Etablering av ekstra sengekapasitet

 

6.            Avvik:

Avvik skal meldes i Synergi