Innskriving i fødejournal med differensiering v. 1.6

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket.

Når kvinnen kommer til poliklinisk kontakt eller innleggelse skal innskriving i fødejournal gjennomføres eller oppdateres av jordmor. Jordmor skal alltid oppdatere/fjerne eventuelle NB/varslings notater fra tidligere fødsler. Jordmor kontrollerer eller oppdaterer alltid differensiering ved innkomst.

Sekretær ved Kvinneklinikken utfører innskriving i fødejournal, i DIPS og Natus, i de tilfeller der kvinnen har sendt inn opplysningsskjema i papirform. Vanligvis etter uke 28.

 

Praktisk gjennomføring:

Det skal ikke lages kontakt i DIPS når opplysninger føres i henhold til skjema som kvinnen har sendt inn per post. I Natus skal det registreres poliklinisk kontakt, og i blå topptekst føres kontaktårsak: journalskriving. Husk å avslutte kontakten i Natus.

 

Dips: 
Kontroller:
navn, id-nummer, adresse, telefon, pårørende. Dersom kvinnen har nødnummer er det viktig å kontrollere om hun har flere ID-nummer. Skriv tydelig på kvinnens helsekort hvilket ID-nummer som skal brukes. Gi beskjed til it-ansvarlig på fødeavdelingen om at ID -nummer skal slås sammen.

 

Natus:
Differensiering: Alle skal differensieres til grønn eller rød gruppe. Dette dokumenteres i Natus i blå topptekst. Skjema som ligger i Natus er felles for hele Helse-Vest, rutinen i EQS overstyrer: Differensiering grønn og rød gruppe Utføres av jordmor

Blå topptekst: alle punkter gjennomgås. Differensiering, oppdatering/fjering av NB/varslings notater og saker som omhandler barnevern skal føres/endres av jordmor eller lege.

Pasientoversikt: husk pårørende.

Helsekortet: i Natus fylles ut. ”Helsekort for gravide” brukes som utgangspunkt for retting av personlige data som adresse, fødselsdato, osv. Kontroller blodtypeskjema: Rh. Ved irregulære antistoffer (alle typer) skal det alltid tas B-bank når kvinnen kommer inn til fødsel. Skriv NB notat i blå topptekst i Natus. Husk å sjekke Hepatittprøver, HIV, MRSA/ESBL/VRE. Smitte: føres i DIPS, og i Natus med gul trekant i blå topptekst. MRSA/VRE/ESBL: når prøver er tatt skriv NB notat i Natus: Har tatt prøver og prøvesvar.

Dersom prøver er utelatt fra fastlegen skal påminnelse sendes til legen: Prøvesvar mangler - skjema (Ikke tilgjengelig) 

Dersom kvinnen har flere fødsler protokollert i Natus, skal alle punkter i blå topptekst, pasientoversikt og helsekort gjennomgås og signeres for på nytt. Husk også å fjerne NB notat, ønskerbrev… som ikke er aktuelle for denne fødselen.

Ønsker: Markeres i Natus med anker i blå topptekst. «Viktig informasjon ved fødsel/barsel» Viktig informasjon ved fødsel/barsel

og «Fødselsavtale» Fødselsavtale- skal sendes til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg

 skannes inn i DIPS.

 

Epidural: Ved ønske om epidural får kvinnen informasjonsskriv. Kvinnen tilhører ikke rød gruppe før kvinnen får epidural.

 

Infoskriv/skjema: Skrivet: "Forespørsel om å få bruke journaldata" underskrives av kvinnen og legges til sekretær for skanning. Aktuelle informasjonsskriv gis til kvinnen. Forespørsel journaldata - skjema (Ikke tilgjengelig)

 

Informer kvinnen om at hun kan gå inn på helsenorge.no og oppdatere sine egne kontaktopplysninger.

Skjema for:

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

{{EQSDocument 12417 new}}