Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken v. 1.8, 13.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS© 

Endringer er understreket

 

Se generelle rutiner for SUS i EQS under kategorien utstyr.

Medisinsk utstyr (MU)- opplæring i bruk (Ikke tilgjengelig)

 

Aktuell prosedyre for leger ved avdeling Kvinneklinikken: MTU-plan opplæring leger ved KK

 

1)       Ansvar:

         Seksjonsledere, sammen med seksjonsoverlegene, ved de enkelte enhetene ved KK skal tilse at utstyret ved sin seksjon får det veldikeholdet som er påkrevd.Seksjonsledere tilser at det er oppnevnt utstyrsansvarlige personer ved hver post som har det daglige ansvaret for å påse at utstyret er i stand og rengjort.

         Fagutviklingssykepleierne og ressurspersoner har ansvar for utarbeiding av bruksanvisninger og den praktiske   gjennomføringen av opplæringen.

         Utstyrsansvarligsykepleier fungerer som en ressurs og støtteperson i forhold til opplæring av MTU.

         Den enkelte ansatte har ansvar for å gjennomføre selvtestene og dokumentere i kompetanseportalen, og å gi beskjed om behov for ytterligere opplæring

2)       Nyanskaffelse av medisinsk teknisk utstyr:

  • Brukeropplæring i samarbeid med leverandør av utstyr. Ved mottak av nytt utstyr skal firmaet som leverer utstyret undervise brukerne om bruk av utstyret og rengjøring / vedlikehold av utstyret.
  • Lik opplæring av alle som skal bruke utstyret.
  • Internettbaserte opplæringsprogrammer bør være et krav ved innkjøp av MTU. 

3)       Metoder for opplæring og vedlikehold av opplæring:

Nærmeste seksjonsleder har ansvaret for å kartlegge den enkelte medarbeider opplæringsbehov og sette i gang opplæring for nye arbeidstakere og allerede ansatte. Det er viktig at ansatte får nødvendig opplæring, ny informasjon og oppdateringer av utstyret. En skal legge vekt på å systematisere repetisjonsopplæring. Medarbeidersamtaler og veiledningssamtaler kan brukes for å kartlegge den enkeltes opplæringsbehov, og i bruk under oppfølgingen av den enkelte. Det er vanlig å ha en årlig gjennomgang av MTU hos pleiepersonalet under undervisningsdagene.

  • Teoretisk og praktisk gjennomgang av bruk og faremomenter ved bruk av det aktuelle utstyret.
  • Simulatortrening.
  • Selvtest, sertifisering.
  • Bruksanvisninger er samlet elektronisk i EQS - Utstyr / Brukermanualer og i Kompetanseportalen i Kompetanseplan for MTU.

 
       Dokumentasjon:

  • Opplæring og vedlikehold for fast ansatt pleiepersonell i bruk av medisinsk teknisk utstyr dokumenteres i kompetanseportalen.

 

4)       Avvik:

Ansatte som oppdager at utstyret ikke er i orden, plikter å gi beskjed om dette til nærmeste seksjonsleder, evt. utstyrsansvarlig, som bringer beskjed videre til medisinsk teknisk avdeling eller annen aktuell instans. 

Ved uhell eller nestenuhell som skyldes utstyr meldes dette i Synergi: Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

Medisinsk-teknisk avdeling har ansvaret for rutinemessig sjekking av medisinsk/elektrisk utstyr. Se lenker over. 

     MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

     MU - Alvorlig uønsket hendelse varsling plakat (Ikke tilgjengelig)