Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken v. 1.7, 24.09.2018

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS© 

Endringer er understreket

 

Se generelle rutiner for SUS  i EQS under kategorien utstyr.

Medisinsk utstyr (MU)- opplæring i bruk (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig) 

Aktuell prosedyre for leger ved avdeling Kvinneklinikken: MTU-plan opplæring leger ved KK

 

1)    Ved mottak av nytt utstyr skal firmaet som leverer utstyret undervise brukerne om bruk av utstyret og rengjøring / vedlikehold av utstyret. Internettbaserte opplæringsprogrammer bør være et krav ved innkjøp av MTU. 

2)    Medisinsk-teknisk avdeling har ansvaret for rutinemessig sjekking av medisinsk/elektrisk utstyr. Se lenker over. 

3)   Seksjonsledere, sammen med seksjonsoverlegene, ved de enkelte enhetene ved KK skal tilse at utstyret ved sin seksjon får det veldikeholdet som er påkrevd. Seksjonsledere tilser at det er oppnevnt utstyrsansvarlige personer ved hver post som har det daglige ansvaret for å påse at utstyret er i stand og rengjort.

​5)   Nærmeste seksjonsleder har ansvaret for å kartlegge den enkelte medarbeider opplæringsbehov og sette i gang opplæring for nye arbeidstakere og allerede ansatte. Det er viktig at ansatte får nødvendig opplæring, ny informasjon og oppdateringer av utstyret. En skal legge vekt på å systematisere repetisjonsopplæring. Medarbeidersamtaler og veiledningssamtaler kan brukes for å kartlegge den enkeltes opplæringsbehov, og i bruk under oppfølgingen av den enkelte. Det er vanlig å ha en årlig gjennomgang av MTU hos pleiepersonalet under undervisningsdagene.

      Alt av helsepersonell får tildelt kompetanseplaner om MTU, slik at dette kan dokumenteres på den enkelte i Kompetanseportalen for hvert utstyr (NB: EQS brukes inntil alle har fått opplæring av Kompetanseportalen).

6)   Alle brukere har et selvstendig ansvar for å vedlikeholde sin kunnskap om utstyret de bruker, samt sette seg inn i riktig og skånsom bruk av utstyret ,slik at det varer lengst mulig. 

7)   Ansatte som oppdager at utstyret ikke er i orden, plikter å gi beskjed om dette til nærmeste seksjonsleder, evt. utstyrsansvarlig, som bringer beskjed videre til medisinsk teknisk avdeling eller annen aktuell instans. 

8)   Ved uhell eller nestenuhell som skyldes utstyr meldes dette i Synergi: Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

     Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

     MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

     MU - Alvorlig uønsket hendelse varsling plakat (Ikke tilgjengelig)