Bakt - Arbeidsbeskrivelse fagbioingeniør v. 2.11, 05.01.2023

1.   Hensikt:  

Gi en konkret beskrivelse av arbeids- og ansvarsoppgaver for fagbioingeniørene på seksjon til bakteriediagnostikk. En generell stillingsbeskrivelse ligger i bunn for alle fagbioingeniører, se Stillingsbeskrivelse fagbioingeniør. Fagbioingeniørene skal i tillegg ha konkrete, definerte ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

2.   Omfang:

Omfatter alle fagbioingeniører på seksjon for bakteriediagnostikk.

3.   Definisjoner:

Stillingsbeskrivelse: en generell beskrivelse av kvalifikasjonskrav, arbeids – og ansvarsområder

Arbeidsbeskrivelse: en konkret oversikt over arbeids- og ansvarsoppgaver som ligger i stillingen

4.   Ansvar:

Fagbioingeniøren har, i samarbeid med seksjonsleder, ansvaret for at denne arbeidsbeskrivelsen til enhver tid er korrekt og oppdatert. Ved endringer i seksjonens arbeidsmengde/nye metoder/nye maskiner og lignende, kan denne arbeidsbeskrivelsen endres. Ved lengre tids fravær må stedfortreder/konstituering vurderes. Ved kortere tids fravær og ferier, se: Bakt - Ansvar og stedfortrederansvar (Ikke tilgjengelig)

Fagbioingeniørene kan delegere arbeidsoppgaver til andre bioingeniører der det er hensiktsmessig.

Seksjonsleder har ansvar for å fordele fagtid mellom fagbioingeniørene ut fra behov.

5.   Beskrivelse:

a.    Felles for alle fagområder

Seksjonen har 6 fagbioingeniørstillinger.

Fagbioingeniør skal følge egen stillingsbeskrivelse: Stillingsbeskrivelse fagbioingeniør, her er ansvar og hovedoppgaver definert.

I tillegg, felles for alle fagbioingeniør på bakt.seksjon:

 • ha kontakt med leverandører av reagenser og utstyr innenfor sitt fagområde
 • utarbeide og vedlikeholde systemer og metoder innenfor fagområdet sammen med fagansvarlig lege og IT-ansvarlige
 • behandle SLP-prøver i henhold til prosedyre Bakt - SLP - mottak, behandling og gjennomgang av resultater (Ikke tilgjengelig)
 • sørge for at kontrollstammer som brukes i kvalitetskontrollarbeidet blir fornyet og håndtert korrekt
 • jevnlig sjekke mangellister i LIS i eget fagområde
 • bestille forbruksvarer til eget fagområde, se Bakt - Varebestilling, varemottak og lagerstyring (Ikke tilgjengelig) og er ansvarlig for at det gjøres varemottak og kontroll etter gjeldende prosedyrer: Mottakskontroll og lagerstyring for reagenser og forbruksvarer (Ikke tilgjengelig), Bakt - Lagerkontroll (Ikke tilgjengelig) og Bakt - "Lot til lot" kontroll - mottakskontroll (Ikke tilgjengelig)
 • informere om nyheter/endringer innen fagområdet

I samarbeid med seksjonsleder sørge for:

 • at nyansatte får nødvendig IT opplæring
 • at alle ansatte får nødvendig opplæring i seksjonens utstyr og sikkerhetsrutiner/HMS
 • at Ringtestene som utføres på gjeldende lab, blir lagt inn i svarrapporten og at seksjonsleder får beskjed innen tidsfristen

b.    Spesielt ansvar for det enkelte fagområde

 

Fagbioingeniør Generell baktlab

Ansvarlig for: SH-posten, LUFT-posten, POL-posten og screening-posten

 • drift, vedlikehold, opplæring* og oppgradering på: MaldiTof

*generell opplæring, fagbioing blodkultur har ansvar for opplæring i det som spesifikt angår blodkultur.

 • Seksjonens kontaktperson til medieproduksjon ved behov for endringer knyttet til bestillingsskjema
 • ansvar for årlig kalibrering av densitometrene
 • legionella-dyrkning i samarbeid med legionella-ansvarlig: Stillingsbeskrivelse spesialingeniør Legionella

Blodkultur, spinalvæsker, genitalprøver

Ansvarlig for: Blodkultur-posten og genitalposten.

 • drift, vedlikehold, oppgradering og opplæring på: VirtuO blodkultursystem, PreviColour fargemaskin, FilmArray, Nikon-mikroskop, fluorescensmikroskop
 • Back-up for fagbioing. Generell bakt: drift, vedlikehold, opplæring og oppgradering på: MaldiTof, spesielt ansvar for opplæring i MaldiTof og blodkulturer.
 • ha kontakt med avdeling for medisinsk biokjemi vedrørende prøvetaking, håndtering av blodkulturflasker

Urin/utsåing

Ansvarlig for: drift og opplæring i rutiner på utsåingslab og urin-postene. 

 • drift, vedlikehold, opplæring og oppgradering på: Vitek 2, WASP utsåingsmaskin, SOFIA og Fast Prep

Feceslab og dermatofytt-diagnostisering

 

Ansvarlig for: drift og opplæring av rutiner på feces-lab (dyrkning) samt og dyrkning og identifisering av dermatofytter

 • Parasitter: Samarbeid med legene om klargjøring av parasittprøver til mikroskopering/identifisering.
 • Det arbeides i 2022 med å innføre feces PCR, i denne forbindelse samarbeider fagbioingeniør for feces på bakteriediagnostikk med fagbioingeniør på molekylærdiagnostikk.

Resistensbestemmelse

 

Ansvarlig for:

 • opplæring i generell resistensbestemmelse av bakterier og sopp med lappediffusjon/MIC- og buljongfortynningsmetode
 • opplæring i håndtering av antibiotikalapper/tabletter/MIC-strips/buljongfortynningsplater og tilhørende utstyr
 • drift, vedlikehold og oppgradering av Sensititre AIM/Sensititre VIZION/SWIN Computer/nephelometer/dispensere
 • opplegg og gjennomføring av de årlige NORM-protokollene
 • kontinuerlige oppdateringer ihht AFA/NordicAST/EUCAST sammen med fagansvarlig lege og IT-ansvarlige
 • opplegg, gjennomføring og oppfølging av interne og eksterne kvalitetskontroller innenfor resistensbestemmelse

 

Tb-lab

Ansvarlig for:

 • sørge for at drift, vedlikehold, oppgradering og opplæring på maskiner og utstyr blir utførtdrift og vedlikehold: BACTEC maskinen og mikroskop på TB-lab
 • at nødvendig vedlikehold/rengjøring av sikkerhetsbenker, inkubatorskap, sentrifuger og annet medisinteknisk teknisk utstyr som naturlig hører inn under posten(e) blir regelmessig utført

6.   Avvik:

Avvik skal meldes: Synergi - Melding av saker (Ikke tilgjengelig)

7.   Kilder/Referanser:

NS-EN ISO 15189:2012 Kapittel 5 punkt 5.3