Stillingsbeskrivelse Avdelingssykepleier - Dagkirurgi v. 1.0, 26.03.2010

1. ORGANISATORISK PLASSERING.

Avdelingssykepleier er faglig og administrativt underordnet oversykepleier ved    operasjonsavdelingen.

Avdelingssykepleier har delegert ansvar faglig og administrativt for personalet på dagkirurgisk seksjon.

 

2. ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER.

Ansvar for turnusplanlegging, fraværsregistrering, permisjoner og innleie av personell på sin avdeling.

Delegert administrativt ansvar for drift ved dagkirurgisk seksjon.

Delegert ansvar for innkjøp av utstyr og inventar i samarbeid med oversykepleier.

Ansvar for planlegging og gjennomføring av den daglige drift ved seksjonen.

Ansvar for at seksjonen disponerer sine ressurser ut fra vedtatte rammer og målsettinger for driften ved dagkirurgisk seksjon.

Ansvar for å utarbeide forslag til seksjonens budsjett i samarbeid med oversykepleier.

Ansvar for å rapportere avvik innen drift og økonomi til oversykepleier.

Ansvar for å tilrettelegge undervisning og veiledning for personalet ved dagkirurgisk seksjon.

Ansvar for å utarbeide forslag til målsetting og handlingsplan for seksjonen, og gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå målene.

Ansvar for innkalling av de ortopediske pasientene til dagkirurgisk inngrep.

Delegert ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på sin seksjon.

Ansvar for kvalitetsarbeidet og utarbeiding/ajourføring av prosedyrer ved seksjonen.

Kontakt med leverandører ved innkjøp av spesialutstyr/artikler til seksjonen.

 

3. SAMARBEIDSFORHOLD

Bidra til å informere og stimulere øvrig personale til samarbeid om seksjonens, avdelingens og sykehusets målsetting.

Samarbeide med øvrige avdelingsledelse og andre yrkesgrupper og avdelinger for at pasienten skal få et tilbud i overensstemmelse med faglig og etisk aksepterte normer og standarder.

 

4. SPESIELLE BESTEMMELSER.

For alle sykepleiestillingene ved operasjonsavdelingen gjelder: "Stillingsbeskrivelse for operasjonssykepleier."

Ansettelse etter gjeldende ansettelsesreglement for Helse Stavanger og SUS

Stillingsbeskrivelsen godkjennes og kan forandres av oversykepleier.

Endringer skal være skriftlige og forelegges stillingsinnehaveren på forhånd.