Mottak av ø-hj ved Kvinneklinikken - Covid-19 v. 1.15, 25.02.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

 

Mottak av ø-hj. pasienter ved Kvinneklinikken

 

Vi deler pasienter som kommer inn til KK i tre hovedgrupper:

 

Gruppe 1. Gravide, fødende og gynekologiske pasienter uten mistanke om covid-19 smitte (er friske selv og er ikke karantene)

Gruppe 2. Covid – 19 risiko: Uavklart smittestatus/ mistanke om covid-19 (kvinner i karantene og/eller symptomer på covid-19)


Gruppe 3. Kvinner med
påvist positiv covid-19

 

Kartleggingsskjema ved Helse Stavanger HF under Covid-19 pandemien for planlagt pasientkontakt, nyansatte og besøkende «COVID – 19 kartlegging», oppdatert 18.8.20

 

COVID 19 Kartleggingsskjema ved oppmøte og kontakt ved Helse Stavanger HF

 

Hvis JA på et av spørsmålene over skal pasienten tas imot på avklaringspost 7H (føde – barsel pasienter) eller avklaringsmottak 4AC (gynekologiske pasienter). Påvist koronavirus – smitte skal til 2I.

 

Seleksjonskriterier ved mistanke om COVID-19 pasient (Ikke tilgjengelig)

 

COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger

 

NB: Gyn.pasienter med neutropen sepsis/feber innlegges via akuttmottak. Se prosedyren: Febrilia med neutropeni. Cytostatika

 

Bemanning:

Gyn.pasienter: Sykepleiere/hjelpepleiere fra 4AC og gynekologisk poliklinikk. Ansvarstelefon 4AC: 561088

Arbeidsbeskrivelse for uavklart/positiv Covid 19 på 4AC og 2I for sykepleier/hjelpepleier. Covid 19. (Ikke tilgjengelig)  


Fødepasienter: Ansvarshavende jordmor ved Fødeavdelingen organiserer bemanning og fordeler ressurser utfra tilgjengelig kapasitet i samarbeid med de andre ansvarshavende jordmødrene.

Plan for høy aktivitet: Tiltakskort for ansvarshavende jordmor for å fordele ressurser, uavhengig av belegg (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)  


Lege gyn dagtid: Lege ØH bak. 90833373. På vakt : gyn.leger. Calling *4 9850


Lege obst dagtid: Føde 3. Calling * 4-9016. På vakt: obst.leger. Calling * 4-9013

 

 

Gruppe 1.: Rene pasienter: Gravide, fødende og gynekologiske pasienter uten mistanke om positiv covid-19 smitte

 

Håndteres som vanlig.

 

 

Gruppe 2.: Covid – 19 risiko (kvinner i karantene og/eller mistanke om covid-19)

Erfaren lege/ansvarshavende jordmor/sykepleier vurderer om akutt tilsyn/innleggelse er nødvendig.

 

Det er etablert mottak/avklaringspost for Kvinneklinikken på 7H(2 isolat med sluse) og 4AC (undersøkelsesrom 432, ved innleggelse sengerom 433).Ø.hj.pasienter som skal tas i mot på avklaringspost er:

          Pasienter i karantene uten covid-19 symptomer

          Pasienter i karantene med symptomer på covid-19

          Pasienter med symptomer på  covid-19

COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger   

For veiledning ved håndtering/prøvetaking/isolasjon, se Seleksjonskriterier ved mistanke om COVID-19 pasient (Ikke tilgjengelig)

 

 

Timebok:
Avtaler registreres i Dips timebok. Noter i kommentarfelt om hvor pasienten skal møte (4AC, 7H + hvilke lege dersom det er avklart).

Se veiledning:

DIPS Classic Regional prosedyre Koronavirus Registrering i DIPS for polikliniske pasienter

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)  

 

Bruk av rom på 7H:

Rutiner for kontakt - og dråpesmitte følges.

Pasienter med uavklart smittestatus skal ikke ligge på samme rom eller bruke toalett/dusj i korridoren. Bruk eventuelt bekken i seng/dostol.

Følg prosedyrer for arbeid i isolat og bruk av smittevernutstyr i isolat med og uten sluse.

Isolering  

 

Uavklarte med symptomer legges primært på 7019, kan bruke 7020 ved behov.

Pasientene trenger ikke å bruke munnbind inne på rommet.

 

Ved transport av pasient skal pasienten ha ren seng, rene klær og munnbind. Ved sengetransport av pasient til andre avdelinger, er det kun pasienten og den av personalet som er nærmest hodeenden til sengen som skal ha på munnbind. Øvrig personell må være bevisst på å holde avstand.

Unntak: Ved transport av fødende kan begge bruke munnbind og hansker.

Covid 19 Veiledning ved håndtering av pasient (Ikke tilgjengelig)  

 

UL-apparater 7H samleressurs i DMA: UL KK 7H 01.

 

4AC:

          Undersøkelsesrom 432

          433 (rom uten sluse, brukes ved innleggelse)

 

Arbeidsbeskrivelse for uavklart/positiv Covid 19 på 4AC og 2I for sykepleier/hjelpepleier. Covid 19. (Ikke tilgjengelig)  

 

 

Beredskap/varsling i akutte situasjoner:

Tilstrebe at det er en «ren» person i gangen/slusen som kan gå til hånde.

På rom 7019 og 7020 er det installert interkom mellom sluse og isolat. På rom 7019 er det telefon (513730) på veggen som kan benyttes for å konferere med ansvarshavende jordmor, evt. call på lege fra rommet, telefontolk eller til varsling.

Dersom det er behov for svært akutt transport til 1 etg. henger nøkkel til heisene på veggen på asfyksirommet. 

Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)  

 

Forøvrig benyttes vanlige varslingsveier. Husk å si hvor du er og av det er risiko Covid-19.

 

Mottak av pasient
Gynekologiske pasienter: Sykepleier/hjelpepleier(fra 4AC) ved inngang 8.

Gravide og fødende: Jordmor (fra føden) møter pasienten ved inngang 1 (hovedinngangen). Ta med hansker til deg selv og munnbind til pasienten (fortrinnsvis munnbind med strikk). Følges rett inn på aktuelt rom på 7H. 

Kontakt og dråpesmitteregime følges.

Frisk ledsager (som er frisk og ikke er i karantene)  til fødekvinne kan være med på avklaringsmottak. Ledsager må da oppholde seg inne på isolatet på lik linje med fødekvinne, bruke toalett på rom. Hvis ledsager må gå ut fra pasientrom, må også ledsager betraktes som "risiko covid - 19" og bruke munnbind til smittestatus er avklart. Hvis positiv covid - 19, kan ikke ledsager være med til 2I.

 

Covid-19 prøvetaking
Mikrobiologisk testing gjennomføres av KK-lege så raskt som mulig på isolat. Vurder indikasjon for hurtigtest.

Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR

(utstyr og prosedyre for prøvetaking og levering til analyse er i sluse og på rom 7019 og 7020). For veiledning ved prøvetaking, se Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)  

Seleksjon hurtigtest Covid 19 (Ikke tilgjengelig)  


Innleggelse

          Pasienter med symptomer på  covid-19/karantene

Ved negativ covid-19, innleggelse på 4AC (gyn.pasienter), på enerom med basale smittevernrutiner. Fødende kan flyttes til fødeavdelingen. Barselopphold på 7I.

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger   

 

Gruppe 3: Kvinner med påvist covid-19

         Erfaren lege/ansvarshavende jordmor vurderer om akutt tilsyn/innleggelse er nødvendig.

         2I må informeres om at pasienten kommer: Ansvarshavende sykepleier ved 2I/3F: 975 62 982 (ansvarlig sykepleier infeksjon). Den ansvarlig på denne telefonen vil videre varsle de som er på jobb på 2I.

         Pasienter som trenger ambulansetransport – husk å informere ambulanse og AMK slik at disse kan ta hensyn mtp smittevern.

         Pasienten skal tas imot på på ISO 7. Se Fordeling av rom på isolatpost 2I

         Klargjør rom på 2I og flytt inn alt nødvendig utstyr før kvinnen kommer. Sjekkliste overflytting av fødende fra avklaringsmottak 7H til 2I - Covid - 19

         Gynekolog (erfaren lege)/jordmor fra føden/sykepleier møter pasienten på 2I.

         Smittevernpåkledning i sluse til ISO 7 (Smittevernutstyr tas med. Føden: ligger på utstyrstralle lager v/ 2I. Gyn: tas med fra avdeling. Barsel: tas med fra avdeling)

          GlobaltDråpesmitte - veiledning (Gyldig)

         Datapunkt for DMA er merket MU og CTG/STAN er merket STAN. DMA ressurs: DIAG1USUS for 2I. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig) og Arbeidsbeskrivelse for uavklart/positiv Covid 19 på 4AC og 2I for sykepleier/hjelpepleier. Covid 19. (Ikke tilgjengelig)    

         Vurder om pasienten kan behandles poliklinisk.

         Ved behov for innleggelse, vil videre opphold være på 2I (eventuelt pandemipost). Ta kontakt med ansvarshavende sykepleier 2I/3F for å avklare hvor pasienten skal være. Pleie – og medisinskfaglig ansvar av aktuell fagområde kvinneklinikken.

Fødsel: Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19

         Sjekkliste overflytting av fødende fra avklaringsmottak 7H til 2I - Covid - 19  

 

Neobeat og Ipad skal ikke tas med til 2I.

 

Behov for akutt operasjon

         Fra 2I tar man heis (merket smitte) ned til 1.etasje, inngang til operasjon vis-à-vis OBA (man kommer da inn rett i vanlig sluse)

         Fra 7H til operasjon etter vanlig rutine

         Varsle anestesi og operasjon via vanlig rutine. Husk å informere om risiko covid - 19/påvist koronasmitte.

 

Viktige telefonnumre:

         Vakttelefon ansvarshavende sykepleier 2I/3F: 975 62 982

         Vakttelefon mottakelsen: 51 51 93 41

         Vakthavende infeksjonsmedisiner 48 00 71 27

         Gyn.vakt: *4- 9850/90833373

         Ansvarstelefon sykepleier 4AC: 561088

         Koronatelefon 4AC (sykepleier): 90 68 08 72

         Anestesi: *4-9004

         Vakthavende barnelege: *4-9014