Mottak av ø-hj ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken - Covid-19 v. 1.17, 21.03.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

 

 

Kartleggingsskjema ved Helse Stavanger HF under Covid-19 pandemien for planlagt pasientkontakt, nyansatte og besøkende «COVID – 19 kartlegging»

 

COVID 19 Kartleggingsskjema ved oppmøte og kontakt ved Helse Stavanger HF

 

Hvis JA på et av spørsmålene over skal pasienten tas imot på avklaringsmottak 4AC – gyn rom 1 (gynekologiske pasienter). Påvist koronavirus – innlegges på pasientrom med sluse

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

COVID-19 Håndtering av nærkontakter og isolering i Helse Stavanger

 

NB: Gyn.pasienter med neutropen sepsis/feber innlegges via akuttmottak. Se prosedyren: Nøytropen feber KK

 

Bemanning:

Gyn.pasienter: Sykepleiere/hjelpepleiere fra 4AC og gynekologisk poliklinikk. Ansvarstelefon 4AC: 561088

Arbeidsbeskrivelse for uavklart/positiv Covid 19 på 4AC for sykepleier/hjelpepleier. Covid 19. (Ikke tilgjengelig)  


Lege gyn dagtid: Lege ØH bak. 90833373. På vakt : gyn.leger. Calling *4 9850 

Covid – 19 risiko (kvinner i hustandskarantene og/eller mistanke om covid-19)

Erfaren lege/ansvarshavende sykepleier vurderer om akutt tilsyn/innleggelse er nødvendig.

 

Det er etablert mottak/avklaringspost 4AC (undersøkelsesrom 1).Ø.hj.pasienter som skal tas i mot på avklaringsrom er:

          Pasienter i hustandskarantene

          Pasienter med symptomer på  covid-19

COVID-19 Håndtering av nærkontakter og isolering i Helse Stavanger   

For veiledning ved håndtering/prøvetaking/isolasjon, se Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

Timebok:
Avtaler registreres i Dips timebok. Noter i kommentarfelt om hvor pasienten skal møte (4AC + hvilke lege dersom det er avklart).

Se veiledning:

DIPS Classic Regional prosedyre Koronavirus Registrering i DIPS for polikliniske pasienter

 

Ved transport av pasient skal pasienten ha ren seng, rene klær og munnbind. Ved sengetransport av pasient til andre avdelinger, er det kun pasienten og den av personalet som er nærmest hodeenden til sengen som skal ha på munnbind. Øvrig personell må være bevisst på å holde avstand.

Arbeidsbeskrivelse for uavklart/positiv Covid 19 på 4AC for sykepleier/hjelpepleier. Covid 19. (Ikke tilgjengelig)  

 

 

Beredskap/varsling i akutte situasjoner:

Tilstrebe at det er en «ren» person i gangen/slusen som kan gå til hånde.

Forøvrig benyttes vanlige varslingsveier. Husk å si hvor du er og av det er risiko Covid-19.

 

Mottak av pasient
Gynekologiske pasienter: Sykepleier/hjelpepleier(fra 4AC) ved inngang 8.

Kontakt - og dråpesmitteregime følges.

 

Covid-19 prøvetaking
Mikrobiologisk testing gjennomføres av KK-lege så raskt som mulig.

SARS-CoV-2 RNA (NAT/PCR)

Hurtigtest Covid 19 og influensa (Ikke tilgjengelig)  


Innleggelse

          Pasienter med symptomer på  covid-19/karantene

Ved negativ covid-19, innleggelse på 4AC (gyn.pasienter), på enerom med basale smittevernrutiner.

 

COVID-19 Håndtering av nærkontakter og isolering i Helse Stavanger   

 

Kvinner med påvist covid-19

         Erfaren lege vurderer om akutt tilsyn/innleggelse er nødvendig.

         Pasienter som trenger ambulansetransport – husk å informere ambulanse og AMK slik at disse kan ta hensyn mtp smittevern.

         Se Fordeling av rom på isolatpost 2I

         GlobaltDråpesmitte - veiledning (Gyldig)

         Vurder om pasienten kan behandles poliklinisk – kan tas imot på gyn.rom 1.

         Ved behov for innleggelse, vil videre opphold avgjøres av flyt. Dersom plass på 411, kan pasienten dråpesmitteisoleres der. Hvis fullt, avtales det med flyt hvor pasienten skal.

 

Behov for akutt operasjon

         Varsle anestesi og operasjon via vanlig rutine. Husk å informere om risiko covid - 19/påvist koronasmitte.

 

Husk å registrere MSIS melding (pasientansvarlig lege) og i Pandemiregisteret (pasientansvarlig lege)

 

MSIS-melding:
Nominativ melding til MSIS fra kliniker skal utføres for alle innleggelser i sykehus, også vurderinger i akuttmottak.

(Finnes i DIPS under «Verktøy») Meldes senest dagen etter innleggelse.

Utføres av behandlingsansvarlig lege.

 

Alle innleggelser ved SUS skal registreres i pandemiregisteret av behandlende lege/jordmor. Skjema leveres til sekretærene ved Medisinsk ekspedisjon (4.etg.Vestbygg).

•         Innskjema 

 Pandemiregisteret - pandemiskjema (nhn.no) skrives ut og fylles ut første hverdag etter innleggelsen  

•         Utskjema Pandemiregisteret - utskrivningsskjema (nhn.no) skrives ut den dagen pasienten skrives ut.

 

 

Viktige telefonnumre:

         Vakttelefon ansvarshavende sykepleier 2I/3F: 975 62 982

         Vakttelefon mottakelsen: 51 51 93 41

         Vakthavende infeksjonsmedisiner 48 00 71 27

         Gyn.vakt: *4- 9850/90833373

         Ansvarstelefon sykepleier 4AC: 561088

         Koronatelefon 4AC (sykepleier): 90 68 08 72

         Anestesi: *4-9004