KPHV - APP - Pasientgruppe med avgrensninger v. 1.1
Tilbake til hovedsideWHO og Plandokumentet for norsk alderspsykiatri definerer eldre som personer over 65 år.Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes ved at de opptrer for første gang etter fylte 65 år, og at detforeligger en nær sammenheng mellom psykisk og somatisk sykdom, eller mellom psykisk lidelseog biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomener. Aktuelle pasientgrupper foralderspsykiatrien er:Pasienter med alvorlig psykisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år. Eldre med nyoppstått alvorligdepresjon, med eller uten psykose, og pasienter som utvikler psykoselidelser etter fylte 65 årkommer inn under denne gruppen. Det samme gjelder eldre med sammensatte lidelser, der bådesomatiske og psykiske forhold har betydning for helsetilstanden. Eldre med psykiske lidelser ogomfattende medikamentell behandling kommer inn under denne gruppen.Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på nevrodegenerativtgrunnlag. Som eksempel kan nevnes mistanke om demenssykdom etter kirurgisk behandling avkarsykdom. Demens ved Parkinsons sykdom, demens med Lewylegemer ogfrontotemporallappsdemens er andre eksempler i denne gruppen. Uavklart demenstilstand, somkrever utredning ut over det kommunehelsetjenesten kan tilby, kan utredes i alderspsykiatrien, ofte isamarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste. Videre behandling og oppfølging gjennomføres inært samarbeid med kommunehelsetjenesten.Pasienter med demens og alvorlige nevropsykiatriske symptomer (NPS). Alder er av mindrebetydning. Nevropsykiatriske symptomer som depresjon, angst, psykose, aggresjon eller agitasjonkan prege eller dominere det kliniske bildet ved demens. Når det foreligger alvorligenevropsykiatriske symptomer bør alderspsykiatrien kobles inn..Yngre personer med demens utgjør en liten gruppe med sammensatte behov og pasienten ogfamilien vil ofte trenge koordinerte tjenester fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten (nevrologi,geriatri, alderspsykiatri)Alderspsykiatrisk poliklinikk: Pasientgruppe med avgrensninger