MTU-plan opplæring leger ved KK v. 1.3

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS© 

Endringer er understreket

 

 

Mål:

Alle leger ved Avd. kvinneklinikken skal ha tilstrekkelig kunnskaper til å kunne bruke avdelingens medisinsk teknisk utstyr (MTU) på en trygg og forsvarlig måte

Organisering:

Avdelingsoverlegen har ansvaret for å kartlegge den enkelte medarbeiders opplæringsbehov og sette i gang opplæring for nye arbeidstakere og allerede ansatte. Seksjonsoverlege for KK operasjonsdrift er ansvarlig for selve opplæring i medisinsk teknisk utstyr som benyttes av KKs leger på operasjonsavdelingene. De øvrige seksjonsoverlegene ved KK er ansvarlige for opplæring og oppfølging av utstyr som finnes på dens enkelte seksjon. Seksjonsoverlegene har myndighet til å delegere opplæringen til andre.

En gang per år skal det kartelegges om nødvendigheten for repitisjon av opplæring i MTU hos legene.

 

Ansvar:

Alle leger har et eget selvstending ansvar for å delta i avdelingens gjennomganger, eller selv sørge for gjennomgang MTU hvis man er fraværende

 

Opplæring og sertifisering:

Opplæring av nyansatte før utstyret tas i bruk

Alle ansatte skal ha opplæring i nytt utstyr som de bruker.

 

Nyansatte leger:

De første mnd i et arbeidsforhold ved Avd. kvinneklinikken gjennomgås utstyr og prosedyrer ved Kvinneklinikken. Erfarne leger som begynner ved avdelingen skal gjøres kjent med aktuelt utstyr i løpet av de første to ukene slik at de kan bruke det forsvarlig f. eks på vakt.

 

Permisjoner:

Ved lengre opphold i arbeidsforholdet, f. eks ved lange permisjoner, må arbeidstakeren og avdelingsoverlegen vurdere om det er nødvendig med repitisjon av MTU. 

Alle leger ved KK som deltar i vakt eller har oppgaver ved føde- og barselpostene skal sertifiseres i bruk av STAN. Seksjonsoverlegen ved Føden FA og kvalitetsjordmor har det overordnede ansvaret for organiseringen av STAN-sertifiseringen. For LIS som starter utdanning tilstrebes sertifisering i løpet av 3-6 mndr.

Seksjonsoverlegen holder oversikt over personalets behov for ytterligere opplæring og legger plan for dette sammen med avdelingsoverlegen og den enkelte lege slik at nødvendig kompetanse sikres.

Dokumentasjon:

Opplæring og sertifisering dokumenteres i Kompetanseportalen. Inntil alle har fått opplæring i Kompetanseportalen brukes EQS: MTU-dokumentasjon opplæring leger KK (Ikke tilgjengelig)

Avdelingsoverlegen er ansvarlig for å godkjenne MTU opplæringen av leger ved KK.

Ved MTU-innkjøp bør leverandøren forpliktes til å levere et elektronisk, internettbasert opplæringsprogram for utstyret, se Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

 

 Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

 

Avvik:

Håndteres etter gjeldende retningslinjer for SUS.

Varsling av uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr