Sectio under pågående Covid-19 v. 1.7, 16.03.2022

Prosedyrer Kvinneklinikken ©

Endringer er understreket

 

         Gjeldande retningslinje om sectio gjeld, dette dokumentet er kun tillegg ifm pandemi

         Plan for anestesiavdelingen ved påvist eller mistanke om COVID-19 hos obstetriske pasienter (Ikke tilgjengelig)

         Viktig at overlege/bakvakt er med og gjør en helhetsvurdering. Vurder å kalle inn buffervakt.

         Ledsager kan være med ved sectio, unntatt ved akutt sectio grad 1. Dette er også når ledsager er i isolasjon grunnet bekreftet covid - 19. Ledsager går hjem når barselavd. overtar ansvaret for mor og barn. Ledsager skal kle seg i smittevernutstyr etter gjeldene rutiner. Personalet må veilede i riktig av- og påkledning.

 

Påvist COVID-19:

         Kritisk dårleg COVID-smitta handsamast på 2I iht retningslinjer for kritisk syk vaksen.

         Tidlig varsling til anestesi og barnelege ved covid – 19 positiv fødekvinne og tilleggs risikofaktorer.

         Fortrinnsvis regional anestesi ved sectio ved bekreftet covid – 19. Anestesilege skal vurdere om tidligere anlagt EDA kan få påfyll eller om det må settes spinal.

         Pasienter som er covid isolert, må ha innlagt en venflon på post

         Ved tidligere sectio + andre tilleggsrisiko faktorer gjør en heltsvurdering i samråd med bakvakt mtp sannsynlighet for en vaginal fødsel kontra planlagt sectio. Operasjonsforberedelse av smittepasient er tid – og ressurskrevende. Viss mulig, forsøk å unngå akutt sectio grad 1 eller 2.

         Ved sectio må alle på stova bruke åndedrettsvern Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig) Operasjon ved kjent smittsom tilstand hos pasient (Ikke tilgjengelig) Beskyttelsesutstyr for operasjonssykepleiere ved Covid-19 (Ikke tilgjengelig)

         Vedr. håndtering av nyfødt ved påvist Covid-smitte hos mor, se Covid 19, påvist/mulig infeksjon hos fødende 3D (Ikke tilgjengelig)

         Hovedregel er at alle operasjons pas med covid skal overvåkes på operasjonsavdeling. For sectio er minimum liggetid 2 timer. Mistenker man at liggetiden blir lenger pga tilstand og tilleggsfaktorer med mor, må man vurdere om pas heller skal overvåkes på 2I (vurderes av anestesilege). 

 

Ved transport av koronasmittet pasient skal pasienten ha på kirurgisk munnbind under transporten

Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)