Sectio under pågående Covid-19 v. 1.5, 14.08.2020

Prosedyrer Kvinneklinikken ©

Endringer er understreket

 

         Overordna dokument om COVID-19 gjeld dersom desse to i konflikt

         Gjeldande retningslinje om sectio gjeld, dette dokumentet er kun tillegg ifm pandemi

 

 Vi deler pasientane i tre grupper:

         Reine

         Stadfesta COVID-19-smitte

         Potensiell COVID-19-smitte

 

Reine pasientar

         Elektive sectio utan luftvegsymptom eller karantene møter på Fødeavdelingen. Dei køyrast til operasjon, har observasjonstid på 1G, flytter deretter til barselavdeling 7G.

         Uforløyste som berre har vore på 7H og forløyast med sectio følger same flyt

         Kvinner med luftvegssymptom som under innleggelse har testa negativt for COVID-19 følger same flyt.

 

Stadfesta COVID-smitte

         Føder på 2I. Ved akutt sectio observerast dei 2 timar postoperativt på operasjonsstove, før dei flyttast tilbake til 2I.

         Kritisk dårleg COVID-smitta handsamast på 2I iht retningslinjer for kritisk syk vaksen.

         Ved sectio i narkose må alle på stova bruke P3-maske Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

         Vedr. håndtering av nyfødt ved påvist Covid-smitte hos mor, se Covid 19, påvist/mulig infeksjon hos fødende 3D (Ikke tilgjengelig)

 

Mistenkt COVID-smitte (luftvegssymptom eller karantene):

         Følger flyt som mistenkt COVID-smitta. Postoperativt forløp på 7G. Se Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19

         Ved elektiv sectio hos gravid i karantene vurderes om sectio kan utsettes til karantenen er over.

         Dersom utsettelse av sectio ikkje er mulig, eller ved tilstedeværelse av luftvegssymptom, avtales covid testing dagen før innleggelse. Testing utføres på same måte som ved usikker smitte hos ø.hjelp pasienter med mottak på 7H, se Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 med den forskjell at kvinnen reiser hjem umiddelbart etter test i påvente av at testresultat foreligger.

         Når testresultat foreligger følger pasienten flyt som enten «rein» eller «stadfesta smitte».

 

Operasjonsstuer prioritert til pasienter påvist eller mistenkt covid – 19:

Sectiopasienter, prioritert rekkefølge:

1)   Stue 11

2)   Stue 13

3)   Stue 15

Håndtering av operasjonspasienter i gul/rød beredskap ved Koronavirus (covid-19)

 

Elektive sectiopasienter (uten korona) skal tas på stue 16 dersom stue 11 er i bruk eller ikke er vasket.

Ved transport av koronasmittet pasient skal pasienten ha på kirurgisk munnbind under transporten

Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)