Bedriftselektriker

Bedriftselektriker v. 1.1, 04.04.2016

Stilling:           Bedriftselektriker       Kode:             Avdeling: Eiendomsavdelingen

 

1.         Organisatorisk plassering:   Bedriftselektrikeren er administrativt underlagt:

                                                           Seksjonsleder elektro

 

2.         Stillingens ansvarsområde/ hovedoppgaver:

 

      I henhold til forskrift for elektriske lavspenningsanlegg er eier/bruker ansvarlig for at bedriftens elektriske anlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Han er ansvarlig for at hensiktsmessige rutiner etableres innen sitt fagområde.

 

      Bedriftselektriker er meddelt i henhold til Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Bedriftselektrikeren har ikke anledning til å forestå arbeid på meldingspliktige anlegg som ikke tilhører bedriften.

 

      Bedriftselektrikeren skal ha en entydig og klar plassering i bedriftens organisasjon. Han er faglig ansvarlig overfor Det Lokale El-tilsyn for det arbeid han forestår.

 

      Bedriften skal gi bedriftselektrikeren nødvendig myndighet og økonomiske midler til å kunne ivareta sitt ansvar i samsvar med krav fastsatt i Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.v.

 

      Bedriftselektrikeren skal ha rett til å prioritere og å sette i gang nødvendige reparasjons- og utbedringsarbeider når han får kjennskap til at elektriske anlegg, apparater maskiner m.v. ikke er i forskriftsmessig stand.

 

      Han skal kunne anskaffe det nødvendige verktøy, instrumenter og måleutstyr samt nødvendig faglitteratur. Han skal tas med på råd og holdes orientert ved planlegging av nye anlegg, utvidelser og forandringer som berører hans ansvarsområde.

 

      Spørsmål vedrørende faglige forhold i forbindelse med bedriftselektrikerens virksomhet kan tas opp med Det Lokale Eltilsyn av bedriftselektrikeren eller bedriftens ledelse.

 

      Bedriftselektrikerfunksjonen innbefatter Stavanger Universitetssjukehus’ bygningsmasse.

 

 

           

 

 


3.   Bedriftselektrikerens plikter/ instruks:

 

                        3.01     Holde seg orientert om og følge gjeldende lover, forskrifter og                                   bestemmelser med betydning for sitt arbeids- og ansvarsområde.

                                   Av spesiell betydning er :

         Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

         Forskrifter om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)

         Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg (FSE)

         Forskrift om elektrisk utstyr

         Nek 400

         www.Dsb.no (nettsted)

     

3.02     ta opp med sin nærmeste overordnede spørsmål om tiltak han mener bør settes i verk på lengre sikt, og som kan ha driftsmessige, sikkerhetsmessige eller økonomiske fordeler.

                        3.03     opprette og ajourføre hensiktsmessig kartotek som inneholder                                     nødvendige skjema, tegninger m.v., tekniske data, utførte inspeksjoner                            og vedlikehold.

3.04     varsle overordnede om brann og ulykker i tillegg til den varslingsplikt                  han har i henhold til punkt 4.4.7 i Forskrifter om autorisasjon m.v.

                        3.05     sørge for retting av feil og mangler påpekt av Det Lokale El-tilsyn og gi                     melding om dette innen fastsatt frist.

                        3.06     ha ansvar for å følge opp fastsatte vedlikeholdsrutiner.

                        3.07     holde god kontakt med bedriftens vernetjeneste.

                        3.08     yte bedriftens produksjonsavdelinger best mulig service, slik at                                   produksjonsutstyret er i forskriftsmessig og best mulig driftsmessig                                  stand.

                        3.09     påse at andre ansatte i bedriften som utfører arbeider under hans ledelse,                         har de nødvendige kvalifikasjoner og får nødvendig informasjon,                                          instruksjon og opplæring.

                        3.10     påse at kvalitetskrav og HMS-krav blir ivaretatt innenfor sitt                                       ansvarsområde.

3.11     Bistå i forbindelse med utarbeidelse av nye drifts- og vedlikeholdsrutiner. Herunder bistå med faglige vurderinger i forbindelse med ROS vurderinger.

 

4.         Generelle bestemmelser:

 

            a.         Bedriftselektrikeren har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

            b.         Vesentlige endringer i stillingsinstruksen forelegges Direktør for intern service

                        Forslag om endringer skal alltid forelegges stillingsinnehaver før disse blir                       vedtatt. Endringer skal forelegges Det Lokale El-tilsyn.