Medisinsk utstyr ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi v. 1.0, 19.04.2022

1.   Hensikt: 

Definere krav til dokumentasjon av medisinsk utstyr på avdelingen.

2.   Omfang:

Gjelder medisinsk utstyr på avdelingen. Gjelder ikke utstyr som avdelingen ikke er ansvarlig for som kjøleskap og frysere.

3.   Definisjoner:

MU – Medisinsk Utstyr

PM - Periodiskvedlikehold

4.   Ansvar:

Fagansvarlig bioingeniør har ansvar for at prosedyren overholdes.

5.   Beskrivelse:

5.1.Valg, anskaffelse og forvaltning av utstyr

Se MIKRO - Innkjøpsrutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi (Ikke tilgjengelig) og Innkjøpsreglement for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig).

 

5.2. Utprøving og godkjenning av utstyr

Se Validering og verifisering - Veileder og maler, Avdeling for medisinsk mikrobiologi (Ikke tilgjengelig).

 

5.3. Bruk, vedlikehold og reparasjon av utstyr.

Avdelingen skal ha oppdaterte og godkjente prosedyrer som beskriver bruk, sikkerhet og vedlikehold og reparasjon av MU. Se Instrumentprosedyre - mal (Ikke tilgjengelig).

 

Kun opplært personell skal bruke MU.

 

5.4. Kalibrering av utstyr og metrologisk sporbarhet

Se Måleusikkerhet - mikrobiologiske analyser (Ikke tilgjengelig).

 

5.5. Registreringer av utstyr

MTI er ansvarlig for registrering av utstyr, se Avtale mellom Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (Ikke tilgjengelig) og MU - Medusa grunnleggende anvendelse (Ikke tilgjengelig).

 

6.   Avvik/ rapportering av ugunstige hendelser

Alle avvik skal meldes i Synergi, se Synergi - Melding av saker (Ikke tilgjengelig).

Ved avvik, uteblivelse eller utsettelse fra større oppgaver som PM skal det i tillegg utføres risikovurdering.

7.   Kilder/Referanser:

NS-EN ISO 15189, 5.3.1.