Nødrutiner voksen

Nødrutiner voksen v. 1.8, 02.06.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Forandringer er understreket

 

AKUTTE TILSTANDER: tlf. 113

(=AMK-sentralen, som tilkaller OP-personale, anestesi, barnelege, sykepleier fødevaktlegene 1, 2 og 3)

Laboratoriet må tilkalles direkte, telefon 519509

5 meldinger kan gis til AMK, som så tilkaller det relevante team:

∙         STANS                                                                             

∙         Akutt sectio (Sectio grad 1 og grad 2)

∙         Akutt dårlig nyfødt

∙         Akutt dårlig mor

∙         Postpartum blødning   

∙         Hjertestans gravid, Perimortem sectio

   OBS! ANGI ALLTID MØTESTED

 

Sectio grad 3 og melding av ø.hj. operasjoner til SOP meldes til vakthavende anestesilege call *4-9004.

Ved endring av operasjonsprogram ring operasjonskoordinator tlf: 561694

SECTIO GRADERING:

Grad 1 SECTIO UMIDDELBART: Sectio må utføres så hurtig som mulig, uten at en har tid til å følge vanlige rutiner

 

Grad 2 SECTIO 20: Operasjonsklar innen 20 Minut­ter. Sectio må utføres raskt. Kvinnen kjøres rett til operasjonsstuen, prøver der å utføre mest mulig av de føl­gende pre-OP rutiner i den tiden man har til disposisjon.

 

Grad 3 AKUTT SECTIO (innen 8 timer): Operasjonen avtales med anestesilege, etter hvor raskt det må gjøres. Rutineforberedelser utføres.

Se egen rutine: Sectio (akutt/elektivt)

 

Vakthavende lege(r) må selv informere vakthavende anestesilege!

Husk å legge inn i ORPlan etter sectio

TOCOLYSE UNDER FØDSEL: Oksytocinantagonist; (atosiban = Tractocile®) 6,75 mg/0,9 ml iv injeksjon gis over 1 min.

UTERUSRELAKSASJON (AKUTT):

Indikasjoner: Inversio uteri, cervixkontraksjon, vanskelig forløsning av tvilling 2

Dosering: Glycerylnitrat 0,1 mg/ml.; Gis 0,1 mg/i.v. ufortynnet.

Ved ikke oppnådd effekt gi 0,05 mg inntil 3 ganger, (totalt 0,25 mg)

Hovedvakt I                               CALL *4-9013

Hovedvakt II                              CALL *4-9042

Mellomvakt                                CALL *4-9016

Bakvakt                                    personlige callinger, se intern telefonkatalog

Gyncalling                                  CALL *4-9850

 

Anestesilege (OP I/intensiv) vakt  CALL *4-9004/3

Anest.sykepl.(Stans/Føden)          CALL *4-9005/6

Avd.sykepleier Operasjon-Gyn     CALL *4-9015

Barnelege:                                      CALL *4-9014

Barnelege (bakvakt)                      CALL *4-9021

 

 

Ambulansebestilling / NLA            tlf:      51815306

Politi                                                tlf:      112

Brann/Brann internt                      tlf:      110/513110

                    

 

Situasjon – bakgrunn – aktuelt – råd

Ved akutte tilstander hos pasienten eller hennes foster/barn, er det viktig at informasjonen er konsis og kortfattet. Få en bekreftelse om beskjeden er mottatt.

Dette gjelder enten om der er KK sine leger, eller andre.

                   

∙        opptre rolig overfor pasient og pårørende som et samstemt team

∙        informer pasienten kort også i akutte situasjoner

Tilkalling av vakthavende lege ved KK for sykepleiere og jordmødre

Resuscitering av gravide og perimortemsectio

 

 

ANAFYLAKSIBEHANDLING

Tilkall hjelp, ring 113 og vakthavende gynekolog.

Medikamentene gis i den rekkefølge som er nevnt nedenfor

EpiPen Meda (adrenalin) 0,3 mg i.m. gis straks

       Bruksanvisning:

 

 

    Kan gjentas med 5 - 15 min mellomrom ved dårlig eller manglende effekt.    

1.    Be om hjelp, legg pasienten flatt, hev underekstremiteter.

2.    Injiser straks adrenalin intramuskulært. Sykepleier som observerer anafylaksi bør selv gi adrenalin hvis lege ikke er umiddelbart tilgjengelig.

Dosering:

Voksne: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg/ml).

Barn: 0,01 mg/kg kroppsvekt (0,01 ml adrenalin 1 mg/ml pr. kg kroppsvekt).

Adrenalindosen kan gjentas hvert 5. minutt til effekt.

 

3.    Sikre frie luftveier og gi oksygen Sørg for frie luftveier, gi oksygen på maske (>10 liter flow).

4.     I.v. væske: Etabler 2 intravenøse tilganger (helst grove kanyler), gi intravenøs væske med krystalloid (Ringer/Nacl): Voksne: 500-1000 ml raskt. Barn: 20 ml/kg kroppsvekt i bolus, kan gjentas. Videre væskebehandling etter behov. Vær forberedt på hjerte-lunge-redning

5.    Ved dyspnoe: Vurder å gi beta2-agonist som inhalasjon på forstøver (hvis mulig), eksempelvis salbutamol. Kan kombineres med ipratropiumbromid.

Dosering:  

Voksne og barn >5 år: Salbutamol 5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,5 mg.

Barn <5 år:Salbutamol 2,5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,25 mg.

Alternativt terbutalin subkutant:

Voksne: Terbutalin 0,5 mg subkutant.

Barn: Terbutalin 0,005 mg/kg subkutant.

6.    Steroider, gi steroid, eksempelvis hydrokortison intravenøst (over 30 sekunder) eller intramuskulært.

         Dosering: Voksne og barn >20 kg: Hydrokortison 100-250 mg.

         Barn <20 kg: Hydrokortison 4 mg/kg kroppsvekt.

 

7.    Antihistaminer i.v.  eller intramuskulært

           f.eks. Deksklorfeniramin (Deksklorfeniramin®)  

                   Dosering:

                   Voksne:       10 mg

                   Barn:           0.25 mg/kg/kroppsvekt

 

8.    Ved kramper som ikke opphører når hypoksi og hypotensjon er behandlet, gis

  diazepam intravenøst eller rektalt. Titrer gjentatte doser til effekt

Obs! Respirasjon og blodtrykk! Diazepam kan gi respirasjonsdepresjon og BT-fall

Dosering:

Rektalt:           Voksne og barn > 10 kg: Diazepam 10 mg

                          Barn < 10 kg: Diazepam 5 mg

Intravenøst:   Voksne og barn >15 kg:Initialt diazepam 5 mg.

                          Barn < 15 kg: Initialt diazepam 0.3 mg/kg kroppsvekt                                                                                               

Link til Felleskatalogen: Anafylaksibehandling ved overlege Tore A. G. Tørisen

 

ANTIDOT v/ OVERDOSERING/FORGIFTNING:

l med MORFIN:     Narcanti® (Naloxon) 0,02 mg/ml eller 0,4 mg/ml):

VOKSNE:   0,4 mg (voksne) i.v., gjentas hvert 3.-4. minutt inntil normal respirasjon

l ved MAGNESIUM-overdosering:

Respirasjon < 16 /min, opphevet patellarrefleks, nedsatt urinprod. < 25 ml/time.

Calcium Sandoz(Kalciumglubionat 9 mg/ml) er antidot: 1 amp. à 10 ml langsomt iv.