Nødrutiner voksen v. 1.10

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Forandringer er understreket

 

Akutte tilstander: tlf. 113

(=AMK-sentralen, som sender alarm til callingen til: OP-personale, anestesi, barnelege, sykepleier fødevaktlegene 1, 2 og 3)

Laboratoriet må tilkalles direkte, telefon 519509

7 ulike meldinger kan gis til AMK, som så tilkaller det relevante team

 

∙         STANS                                                                             STANS teamet

∙         Akutt sectio (Sectio grad 1 og grad 2)                       Gyn/føde/barsel teamet

∙         Akutt dårlig nyfødt                                                      Gyn/føde/barsel teamet

∙        Skulderdystoci/ fastsittende skuldre                        Gyn/føde/barsel teamet

∙        Postpartum blødning                                                  Gyn/føde/barsel teamet

∙        Akutt dårlig mor                                                           Gyn/føde/barsel teamet

∙        Hjertestans gravid, Perimortem sectio                    STANS teamet og Gyn/føde/barsel teamet

 

Viktig;  Angi alltid møtested og bruk korrekt melding

 

AMK - Akutte inhospitale team / Ascom - PHK (Ikke tilgjengelig)

 

Sectio grad 3 og melding av ø.hj. operasjoner til SOP meldes til vakthavende anestesilege call *4-9004.

Ved endring av operasjonsprogram ring operasjonskoordinator tlf: 561694

Gradering akutt sectio:

  • Grad 1 sectio umiddelbart: Sectio må utføres så hurtig som mulig, uten at en har tid til å følge vanlige rutiner

 

  • Grad 2 sectio 20: Operasjonsklar innen 20 Minut­ter. Sectio må utføres raskt. Kvinnen kjøres rett til operasjonsstuen, prøver der å utføre mest mulig av de føl­gende pre-OP rutiner i den tiden man har til disposisjon.

 

  • Grad 3 (innen 8 timer): Operasjonen avtales med anestesilege, etter hvor raskt det må gjøres. Rutineforberedelser utføres.

Se: Sectio (akutt/elektivt)

 

Vakthavende lege(r) må selv informere vakthavende anestesilege!

Husk å legge inn i Orbit etter sectio

Tocolyse under fødsel: Oksytocinantagonist; (atosiban = Tractocile®) 6,75 mg/0,9 ml iv injeksjon gis over 1 min.

Uterusrelaksasjon (akutt):

Indikasjoner: Inversio uteri, cervixkontraksjon, vanskelig forløsning av tvilling 2

Dosering: Glycerylnitrat 0,1 mg/ml.; Gis 0,1 mg/i.v. ufortynnet.

Ved ikke oppnådd effekt gi 0,05 mg inntil 3 ganger, (totalt 0,25 mg)

Hovedvakt I                                       call *4-9013

Hovedvakt II                                      call *4-9042

Mellomvakt                                       call *4-9016

Bakvakt                                              personlige telefoner, se intern telefonkatalog

Gyncalling                                         call *4-9850

 

Anestesilege (OP I/intensiv) vakt  call  *4-9004/3

Anest.sykepl.(Stans/Føden)           call   *4-9005/6

Avd.sykepleier Operasjon-Gyn     call  *4-9015

Barnelege:                                        call  *4-9014

Barnelege (bakvakt)                       call  *4-9021

Nyfødt sykepleier                          call  *4-6650 

 

 

Ambulansebestilling / LA              tlf:      51815306

Politi                                                 tlf:      112

Brann/Brann internt                     tlf:      110/513110

                    

 

SBAR:

Situasjon – bakgrunn – aktuelt – råd

S- Identifiser deg+yrket+avdeling, pasienten og fødselsdato, presiser kort kontaktårsak

B- Kort anamnese

A- Før...nå - Endring

R- Lage en plan om behandling/oppfølging/Avklare ansvar- oppsummere og dokumentere

 

Ved akutte tilstander hos pasienten eller hennes foster/barn, er det viktig at informasjonen er konsis og kortfattet. Få en bekreftelse om beskjeden er mottatt.             

∙        opptre rolig overfor pasient og pårørende som et samstemt team

∙        informer pasienten kort også i akutte situasjoner

Tilkalling av vakthavende lege ved KK for sykepleiere og jordmødre

Resuscitering av gravide og perimortemsectio

 

 

Anafylaksibehandling:

Tilkall hjelp, ring 113 og vakthavende gynekolog.

Medikamentene gis i den rekkefølge som er nevnt nedenfor

EpiPen Meda (adrenalin) 0,3 mg i.m. gis straks

       Bruksanvisning:

 

 

    Kan gjentas med 5 - 15 min mellomrom ved dårlig eller manglende effekt.    

1.    Be om hjelp, legg pasienten flatt, hev underekstremiteter.

2.    Injiser straks adrenalin intramuskulært. Sykepleier som observerer anafylaksi bør selv gi adrenalin hvis lege ikke er umiddelbart tilgjengelig.

Dosering:

Voksne: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg/ml).

Barn: 0,01 mg/kg kroppsvekt (0,01 ml adrenalin 1 mg/ml pr. kg kroppsvekt).

Adrenalindosen kan gjentas hvert 5. minutt til effekt.

 

3.    Sikre frie luftveier og gi oksygen Sørg for frie luftveier, gi oksygen på maske (>10 liter flow).

4.    I.v. væske: Etabler 2 intravenøse tilganger (helst grove kanyler), gi intravenøs væske med krystalloid (Ringer/Nacl): Voksne: 500-1000 ml raskt. Barn: 20 ml/kg           kroppsvekt i bolus, kan gjentas. Videre væskebehandling etter behov. Vær forberedt på hjerte-lunge-redning

5.    Ved dyspnoe: Vurder å gi beta2-agonist som inhalasjon på forstøver (hvis mulig), eksempelvis salbutamol. Kan kombineres med ipratropiumbromid.

Dosering:  

Voksne og barn >5 år: Salbutamol 5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,5 mg.

Barn <5 år:Salbutamol 2,5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,25 mg.

Alternativt terbutalin subkutant:

Voksne: Terbutalin 0,5 mg subkutant.

Barn: Terbutalin 0,005 mg/kg subkutant.

6.    Steroider, gi steroid, eksempelvis hydrokortison intravenøst (over 30 sekunder) eller intramuskulært.

 Dosering:

 Voksne og barn >20 kg: Hydrokortison 100-250 mg.

 Barn <20 kg: Hydrokortison 4 mg/kg kroppsvekt.

 

7.    Antihistaminer i.v.  eller intramuskulært

       f.eks. Deksklorfeniramin (Deksklorfeniramin®)  

                   Dosering:

                   Voksne:       10 mg

                   Barn:           0.25 mg/kg/kroppsvekt

 

8.    Ved kramper som ikke opphører når hypoksi og hypotensjon er behandlet, gis

       diazepam intravenøst eller rektalt. Titrer gjentatte doser til effekt

       Obs! Respirasjon og blodtrykk! Diazepam kan gi respirasjonsdepresjon og BT-fall

       Dosering:

       Rektalt: Voksne og barn > 10 kg: Diazepam 10 mg

                      Barn < 10 kg: Diazepam 5 mg

       Intravenøst:   Voksne og barn >15 kg:Initialt diazepam 5 mg.

                          Barn < 15 kg: Initialt diazepam 0.3 mg/kg kroppsvekt                                                                                               

       Link til Felleskatalogen: Anafylaksibehandling ved overlege Tore A. G. Tørisen

 

Antidot ved overdosering/forgiftning:

  • Morfinoverdosering behandles med Narcanti® (Naloxon) 0,4mg/ml 

Nyfødte dosering: 0,25ml/kg im

Voksne dosering: 0,4-2mg mg (voksne) i.v. kan gjentas med 2-3 minutts intervall inntil normal respirasjon,maksimal dose er10 mg. 

 

  • Magnesiumoverdosering behandles med Calcium Sandoz(Kalciumglubionat 9 mg/ml) 

    dosering: 1 amp. à 10 ml langsomt iv.

Tegn på magnesiumoverdosering: Respirasjon < 16 /min, opphevet patellarrefleks, nedsatt urinprod. < 25 ml/time.

 

NEWS - ONEWS tidlig oppdagelse av forverret tilstand og sammenkalling av MIT team (mobilt intensivt team)

NEWS - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og sammenkalling av MIT (Ikke tilgjengelig)