Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 v. 1.21

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Prosedyren er omarbeidet.

 

1.     Hensikt: 

Sikre god helsehjelp til gravide og fødende.

Arbeidsbeskrivelse for jordmor/sykepleier/barnepleier ved undersøkelse og/eller innleggelse av pasienter med luftveisymptomer, hustandsnærkontakt eller som har påvist Covid-19

 

2.     Omfang:

Prosedyren omfatter kvinner som er smittet eller mistenkt smittet med koronavirus covid – 19.

 

3.     Definisjoner:

Koronavirus: SARS –CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid – 19.

 

4.      Ansvar:

Dokumentadministrator er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.

Avdelingsledelse ved føde – og barselavdelingene har ansvar for opplæring av personal.

Alle medarbeidere har ansvar for å holde seg oppdatert på aktuelle prosedyrer.

 

5.     Beskrivelse:

 

Mottak av kvinner:

·         Kartlegging av covid status utføres

·         Mottak på isolat på fødeavdelingen, evt stue 8/9.

·         Mottak på 2I: kvinner med påvist covid – 19 (svangerskap, fødsel og barsel) som trenger intensiv/intermediær behandling grunnet sin koronasykdom. Dråpesmitte.

 

Telefonisk kontakt:

·         Om gravide ringer fødetelefonen eller på annet vis tar kontakt med spørsmål om koronavirus (ikke svangerskap – eller fødselsrelatert) skal en informere om direkte kontakt med fastlege

o    Lav terskel for anbefale kontakt med helsetjenesten.

 

Partner/ledsager:

·         Vi skal tilrettelegge for tilstedeværelse av partner/ledsager under fødsel, uavhengig av smittestatus

·         Partner ledsager med bekreftet covid – 19 skal bruke kirurgisk munnbind og grundig håndhygiene. Skal kun oppholde seg på pasientrom.

·         Ved bekreftet covid – 19 hos kvinnen og negativ ledsager, skal ledsager bruke fullt beskyttelsutstyr i henhold til dråpesmitte.

·         Det skal tilbys at annen frisk ledsager eventuelt kan være med.

 

 

Varsling:

·         Vakthavende fødelege informeres på calling *4-9013 ved påvist covid – 19

·         Anestesi informeres på calling *4-9004 om fødende med påvist covid – 19, uavhengig av seleksjon.

·         Barnelege varsles på indikasjon som ved andre fødsler

 

Ankomst av kvinne/ledsager med mistenkt/bekreftet covid - 19:

 

Mottak Fødeavdelingen:

·         Kvinne/ ledsager må informeres om å bruke munnbind ved ankomst SUS ved mistanke/påvist covid – 19.

·         Fordeling av rom:

·         Uforløste innlagt på OBS post for gravide: 7019, 7020

·         Fødeavdelingen: fødsler ved isolat, eventuelt stue 8 eller stue 9

·         Polikliniske konsultasjoner (hvis mulig: på slutten av dagen):

o    Fødeavdelingen: fortrinnsvis ø – hjelps rom ved fødepoliklinikk, evt. mottaksrom i avdelingen

 

Kortvarig poliklinisk kontroll hvor kvinnen har hatt på munnbind og berørt minst mulig: Spritdesinfeksjon av overflater.

·         Se gjeldende prosedyre for beskyttelsesutstyr ved påvist eller mistenkt infeksjon med covid 19: Covid-19 - håndtering i sykehus (Ikke tilgjengelig) 5.3

·         Under fødsel ved kjent covid – 19 positiv kvinne anbefales at helsepersonell bruker åndedrettsvern (P2 - maske).

Prøvetaking:

·         Ved klinisk mistanke om covid – 19, hustandsnærkontakt og/eller positiv hjemmetest skal det tas PCR hurtigtest ved innleggelse sykehus

·         Luftveispakke, PCR (A) (Ikke tilgjengelig)).

·         For seleksjon PCR hurtigtest, se Hurtigtest Covid 19, influensa og RSV (Ikke tilgjengelig)

·         Levere prøven:
Prøven må leveres så fort som mulig, bestill portør om nødvendig.

Ukedager 08-19 og helg 08-13:30 leveres prøve/rekvisisjon til ekspedisjonen, mikrobiologisk avdeling

Svartid mellom 45 og 120 minutter

Øvrige tidsrom: se under:

Hele døgnet alle dager leveres prøve til helsesekretær ved MOBA minilab utenfor OBA

Svartid mellom 30 og 120 minutter

·         Pasienter i karantene, se: COVID-19 Isolering og håndtering av nærkontakter i Helse Stavanger :

CAVE – registrering i DIPS
Gå på overfane "pasient" register "Kritisk informasjon/Cave:  
Type informasjon: Smitte
Klassifikasjon: Korona (Covid-19)
Isolasjonstype: Dråpesmitte
Ansvarlig: legen som skal undersøke pasienten
Startdato: Når du tar prøven. 

Husk å registrere smitte i Natus. NB! Registrer symptomdebut og forventet sluttdato for avisolering. 

Husk å oppdatere CAVE i DIPS hvis negativ prøvesvar

Husk å registrere MSIS melding (pasientansvarlig lege) og i Pandemiregisteret (pasientansvarlig jordmor/lege)

MSIS-melding:
Nominativ melding til MSIS fra kliniker skal utføres for alle innleggelser i sykehus, også vurderinger i akuttmottak.

(Finnes i DIPS under «Verktøy») Meldes senest dagen etter innleggelse.

Utføres av behandlingsansvarlig lege.

 

Alle innleggelser ved SUS skal registreres i pandemiregisteret av behandlende lege/jordmor. Skjema leveres til sekretærene ved Medisinsk ekspedisjon (4.etg.Vestbygg).

1.    Innskjema  Pandemiregisteret - pandemiskjema (nhn.no) skrives ut og fylles ut første hverdag etter innleggelsen  

2.    Utskjema Pandemiregisteret - utskrivningsskjema (nhn.no) skrives ut den dagen pasienten skrives ut.

Transport av kvinne/ledsager:

·         Dersom kvinnen skal flyttes ut av pasientrom til annen avdeling skal pasienten ha på kirurgisk munnbind, rene klær, ren seng og utføre håndhygiene. Pasientens papirer legges i en ren pose under hodeputen. Personal som følger kvinnen har på munnbind og hansker.

·         Husk veiledning av ledsager i ivaretakelse av smittevern

 

Rutiner ved fødsel på isolat fødeavdelingen (gjelder kvinner som ikke trenger behandling grunnet covid – 19):

·         Det skal tas ONEWS etter prosedyre ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken

·         Planlegg godt og ikke ta med unødvendig utstyr inn på rommet.

·         Barnet legges ikke opp til mor før man er sikker på at det ikke trenger tilsyn/behandling av barnelege på asfyksirom.

·         Ved dårlig barn skal man tilstrebe å overlevere barnet til en ren jordmor/barnepleier/lege i slusen. Covid 19, påvist/mulig infeksjon hos fødende 3D (Ikke tilgjengelig).

·         Varsle anestesi via vanlig rutine. Ved alarm, husk «sectio grad I (II) – risiko KORONA/ sectio grad I (II) – KORONA» slik at dette kommer opp på display.

·         Ved behov for akutt sectio:

o    Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)

o    Sectio under pågående Covid-19

 

2I:

·         Overflytting til 2I for pasienter som trenger intensiv/intermediær behandling for sin covid – 19.

·         Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

·         Ved behov for akutt tilgang til operasjonsstue fra 2I tar en heisen ned til 1.etasje (samme etasje som glassbroen og OBA). Inngang til operasjon er vis-à-vis OBA. Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)

·         Varsle anestesi via vanlig rutine. Ved alarm, husk « sectio grad I (II) – KORONA» slik at dette  kommer opp på display.

·         Sectio under pågående Covid-19

·         Jordmor eller barnepleier blir værende på 2I ut vakten. Barsel 7G tar over ved neste vaktskifte.

·         DMA og STAN:

·         Datapunkt for STAN og DMA er merket.

·         Ta ut navnelapper og legg pasienten inn i DMA. Institusjon: Kvinneklinikken. Ressurs: DIAG1USUS (for 2I)

 

Generelle råd og tips for arbeid på 2I:

·         Angående tidslås på dør til sluse og isolat på 2I: La bryter stå på SENGEROM. Ikke lås bryter på vegg utenfor slusen på «ISOLAT» med mindre du MÅ for å hindre smittespredning (brukes ved aerosolgenererende prosedyrer, for eksempel intubering på mor eller barn). Obs - har 2 minutters tidslås!

·         Varmen på isolatene på 2I styres fra et panel på veggen i resepsjonen

·         For ekstern solskjerming på isolat: bruk bryter inn på rom.

·         Det er tilgjengelig mat til pasienter ved kjøkken 2I.

·         Du kan låne arbeidsstasjon til dokumentering.

·         Gjør deg kjent med utstyrsskap, rent lager og skyllerom.

·         Føden sitt utstyr må rengjøres etter prosedyre. Fyll på utstyrstralle og rydd på plass utstyr. Tøm søppel og tøysekker. Fødebord, asfyksibord, evt. ultralydapparat og fødeseng (alt som ikke kan i dekontaminator) rengjøres når kvinnen flyttes ut av isolat. Straks kvinnen er flyttet til annet rom, må ISO 7 med sluse ryddes og tømmes. Smittevask bestilles av medarbeider fra føde - barsel når dette er gjort Arbeidsfordeling av smitteutvask på sengepost/ Intensiv/ poliklinikk.

 

Rydding og rengjøring:

·         Fødebord, STAN og annet utstyr tilhørende avdelingen settes med virkon - la stå i 10 min (ved synlig tilsøling: 30 min)

·         Utstyr kjøres en gang i dekontaminatoren på isolatet, fraktes ut i pose før det kjøres en gang til i dekontaminator på skyllerom

·         Kortvarig poliklinisk kontroll hvor kvinnen har hatt på munnbind og berørt minst mulig. Spritdesinfeksjon av overflater.

·         Covid 19 Daglig renhold, desinfeksjon av kontaktpunkter og smitteutvask for renholdspersonell (Ikke tilgjengelig)

 

Barn:

·         Barn av mor med mistenkt eller påvist koronavirus følger mor i isolasjon dersom hun kan ta seg av barnet.

·         Barnet følges etter nasjonale anbefalinger fra Barnelegeforeningen, og barnet skal ikke observeres eller undersøkes på andre måter enn det som er vanlig for barselbarn. Dersom barnet får symptomer, skal barnelege kontaktes etter gjeldende retningslinjer, testing vurderes. Barn som trenger intensivbehandling behandles på isolat på 3D, eventuelt 2I

·         Covid 19, påvist/mulig infeksjon hos fødende 3D (Ikke tilgjengelig)

 

Barselopphold:

·         Alle barselkvinner som må isoleres grunnet covid – 19, skal ha sitt barselopphold på 7G

·         Plan for bruk av rom:

o    Alternativ 1: Rom 7005 og 7006 er isolat med sluse

o    Alternativ 2: Rom 7008 har eget toalett, ikke sluse

o    Alternativ 3: I enden av korridor er 7011 og 7012 tosengsrom med felles toalett og dusj i korridor (ved høyt pasientbelegg).

o    Kohortisolering bør unngås. Det må diskuteres med smittevernlege/infeksjonsmedisiner dersom aktuelt

·         Kvinner som er koronasyke og har behov for intensivbehandling: 2I

·         Medisinskfaglig vurdering av klinikk hos ikke – smitteførende pasienter for mulig barselopphold på 7I ved behov for å frigjøre rom på 7G

·         Det skal tas ONEWS etter prosedyre ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken.

·         Smittevaskes når kvinnen utskrives.

·         Vurder mulighet for tidlig hjemreise hvis ønskelig fra barselkvinnen der mor og barn er friske

·         Informasjon til foreldre om nyfødte og Covid 19

·         Ved barselopphold på 2I: 

o   Kvinnen skal registreres på 2I sin liste i DIPS. Skriv i DIPS hvilket rom hun ligger på, slik at 3F kan legge henne på riktig rom på listen til 2I

o   Barselavdeling: ta med tralle med utstyr til barselopphold på 2I. Pasienttøy og vanlig forbruksmateriell kan tas fra skap 2I. Utstyr til barnelegeundersøkelse, hørseltest og TC apparat tas med fra 7G. Smittevaskes etter bruk og tas umiddelbart tilbake til 7G.

 

Utskrivelse:

·         Familier med covid-19 smitte tilbys mulighet for telefonisk rekontakt med fødesykehuset de første 3 ukene etter hjemreise.

·         Helsestasjonen og jordmor i kommunen kontaktes som vanlig ved utskrivelse

 

Barselpoliklinikk:

·         Ved barn som har smitte i husstand tilstrebes timeavtale på slutten av dagen på barselpoliklinikk. Ved samtidighetskonflikter, prioriteres smitte på barselpoliklinikk og andre barn tas imot på barselpost.

 

Viktige telefonnummer:

·         Ansvarshavende sykepleier 2I/3F: 975 62 982

·         Bakvakt lege føden: *4-9016

·         Anestesi: *4-9004

·         Fødeavdeling: 51 94 80

·         7G: 51 87 78

·         Vakthavende infeksjonsmedisiner: 994 43 354

 

6.     Avvik:

Avvik meldes i Synergi.

 

7.     Kilder/Referanser: 

Koronavirus ved svangerskap og fødsel (legeforeningen.no)

Spesialisthelsetjenesten - FHI