Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 v. 1.13, 26.05.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

1.     Hensikt: 

Sikre god helsehjelp til gravide og fødende under pågående covid – 19 pandemi.

Arbeidsbeskrivelse for jordmor/sykepleier/barnepleier ved undersøkelse og/eller innleggelse av pasienter med luftveisymptomer, i karantene eller som har påvist Covid-19

 

2.     Omfang:

Prosedyren omfatter kvinner som er smittet eller mistenkt smittet med koronavirus covid – 19.

Pasientflyt mottak ved Kvinneklinikken Pasientflyt mottak ved Kvinneklinikken-covid-19 (Ikke tilgjengelig)

COVID 19 Smittevernrutiner ved planlagt virksomhet under COVID19 pandemien (Ikke tilgjengelig)

Håndtering av preeklampsi under pågåande pandemi - COVID - 19

Sectio under pågående Covid-19

 

3.     Definisjoner:

Koronavirus: SARS –CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid – 19.

For pasienter tilhørende føde - barsel med luftveisinfeksjon, karantene og påvist covid 19

 

4.      Ansvar:

Dokumentadministrator er ansvarlig for oppdatering av prosedyren.

Avdelingsledelse ved føde – og barselavdelingene har ansvar for opplæring av personal.

Alle medarbeidere har ansvar for å holde seg oppdatert på aktuelle prosedyrer.

 

5.     Beskrivelse:

 

Mottak av pasienter:

         Mottak på fødeavdelingene: alle kvinner uten luftveissymptomer som ikke er i karantene eller påvist covid – 19

         Mottak på avklaringspost 7H: alle kvinner i karantene og/eller med symptomer på luftveisinfeksjon (testes for covid – 19) Dråpe- og kontaktsmitte.

         Mottak på ISO 7 på 2I: alle kvinner med påvist covid – 19 (svangerskap, fødsel og barsel) Dråpe- og kontaktsmitte.

 

Telefonisk kontakt:

         Om gravide ringer fødetelefonen eller på annet vis tar kontakt med spørsmål om koronavirus (ikke svangerskap – eller fødselsrelatert) skal en informere om direkte kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117.

         Om gravid kvinne ringer med mistanke om koronavirus og begynnende fødsel/annen ØH – situasjon (lite liv, etc):

         Identifisering og sortering av pasienter med mulig COVID-19 Seleksjonskriterier ved mistanke om COVID-19 pasient (Ikke tilgjengelig) COVID 19 Kartleggingsskjema ved oppmøte og kontakt ved Helse Stavanger HF

         Dersom JA på en av spørsmålene, behandles pasienten som risiko COVID-19 og tas imot på avklaringspost 7H.

         Er partner i karantene, symptom på luftveisinfeksjon eller påvist smitte, kan partner ikke være med på fødsel/kontroll.

         Vakthavende fødelege informeres på calling *4-9013 ved påvist eller mistenkt covid – 19. Erfaren lege skal også orienteres videre av forvakt lege.

         Pasienter som trenger ambulansetransport – husk å informere ambulanse og AMK slik at de kan ta hensyn mtp smittevern.

NB! Ved fare for liv og helse (for eksempel pågående kraftig vaginalblødning og mistanke om placentaløsning) må en sikre smittevern på best mulig måte og samtidig sikre god helsehjelp.

Ankomst av pasient:

Mottak avklaringspost 7H:

         Jordmor møter pasient ved hovedinngang, tar på seg munnbind og hansker til seg selv og munnbind til pasient. Pasienten får på munnbind og følges direkte til avklaringspost 7H, rom 7019. Jordmor/lege tar på seg smittevernutstyr i sluse før de går inn til pasient.

         Ledsager: partner kan ikke komme dersom han/hun har symptomer og/eller er i karantene. Annen frisk ledsager kan følge.

         Prøvetaking:

Lege tar mikrobiologisk prøve så snart som mulig (informasjon om korrekt prøvetaking og håndtering av prøven henger på rom/sluse Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR).

For seleksjon hurtigtest, se Seleksjon hurtigtest Covid 19 (Ikke tilgjengelig)

Gjør klar en virusprøve med rød kork. Legen går inn på rommet og tar prøven. Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR

Pasienten kan da ta av seg munnbindet. Jordmor/barnepleier gjør klar et pussbekken med en serviett med overflate desinfeksjon 75% i bunnen. Legen åpner døren og slipper prøven ned i pussbekkenet. Jordmor/barnepleier rengjør prøveglasset med desinfeksjonsservietten. Hiv servietten. Legg prøveglasset i pussbekkenet og la prøven ligge i slusen til etter undersøkelsen. Jordmor/barnepleier kan nå ta på seg smittevernutstyr for å bli med på undersøkelsen. Ta av lokket på boksen med virkon før du går inn på rommet (slik at du bare kan slippe brillene i boksen når du skal kle av deg etter undersøkelsen).

Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

         Levere prøven:
Prøven må leveres så fort som mulig
, bestill portør om nødvendig. Prøven leveres direkte til mikrobiologen. Dersom prøven leveres i helg eller mellom kl. 15.30-20.30 på hverdager, må du ringe å gi beskjed om at du har avlevert prøve (518856). Dersom prøven leveres på natt blir den ikke analysert før dagen etterpå, du kan da sette den i kjøleskapet ved mikrobiologen (der en leverer de andre virus- og bakteriologiske prøvene).

For prøver fra innlagte pasienter SUS: Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR

 

DIPS 
Legg pasienten inn som vanlig. 

 

         For 7H: 
Seksjon:  Føde - barsel
Lokalisering: Poliklinikk post 7H
Post: 7H 
Kontaktårsak: Uavklart covid – 19 + aktuell diagnose.  

         For 2I:
Seksjon:  Føde - barsel
Lokalisering: Føden
Post: 2I
Kontaktårsak: Positiv covid – 19 + aktuell diagnose.  

Dersom pasienten skal innlegges; gjør du pasienten om til inneliggende på 7H eller 2I. Du kan overflytte pasienten til aktuell post etter negativt prøvesvar. 

 

CAVE – registrering i DIPS
Gå på overfane "pasient" register "Kritisk informasjon/Cave:  
Type informasjon: Smitte
Klassifikasjon: Korona (Covid-19)
Isolasjonstype: Dråpesmitte
Ansvarlig: legen som skal undersøke pasienten
Startdato: Når du tar prøven. 

Husk å registrere smitte i Natus. NB! Registrer sluttdato når du har fått negativt prøvesvar. 

 

Dersom pasienten skal hjem etter undersøkelsen:
Helsepersonell tar av seg smittevernutstyr i slusen og gir beskjed når pasienten kan komme ut iført nytt munnbind. Pasienten må ha utført god håndhygiene før hun forlater isolatet. Helsepersonell viser pasienten korteste vei ned og ut. En må holde god avstand og instruere pasienten i å ikke røre noe på veien ut. Pasienten skal ha med seg infoskriv Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig) Be pasienten ta av seg hansker og munnbind utenfor SUS og ta det med seg hjem. 

Smittevask må utføres. Du må rydde rommet på forhånd. Unntak: Spritdesinfeksjon av overflater ved pasienter i karantene uten luftveissymptomer.

Covid 19 Daglig renhold, desinfeksjon av kontaktpunkter og smitteutvask for renholdspersonell (Ikke tilgjengelig)

Rom 7019

  • Rydd rommet og tøm alt avfall
  • Ta av tøy og plast på fødeseng.
  • Vask stanapparat med virkon - la stå i 10 min 
  • Utstyr kjøres en gang i dekontaminatoren på badet. Legg utstyret i en pose i det røde skapet fra badet. Ta det med til føden for sterilisering.
  • Ta av smitteutstyr. Briller legges i virkon i bøtte i slusen.
  • Re opp fødeseng.
  • Skyll brillene i vann etter 10 minutter i virkon og legg dem på plass i skapet. 
  • Fyll på nytt utstyr på fødebordet fra 7H/Føden

Dersom pasienten krever innleggelse i påvente av prøvesvar skal hun fortrinnsvis bli liggende på isolatet Isolering:

  • Legen eller en ren jordmor/barnepleier finner ren seng (ØH senger står i enden gangen).
  • Dersom pasienten skal ut av isolatet til operasjon skal pasienten ha på kirurgisk munnbind, rene klær, ren seng og utføre håndhygiene. Pasientens papirer legges i en ren pose under hodeputen. Personal som følger kvinnen har på munnbind og hansker. Bruk heisene som går direkte ned til operasjon. Dersom det er svært akutt henger det nøkkel til heisene på veggen på asfyksirommet. Trykk på heisen og sett nøkkelen i låsen. Heisen kommer direkte opp. Ikke ta med deg nøkkelen ned. 

Er prøven negativ:

Skal pasienter som er i karantene bli liggende på 7H isolert med basale smittevernrutiner
Pasienter som ikke er i karantene, men har luftveissymptomer kan legges på sengepost – på enerom med basale smittevernrutiner.
Husk å oppdatere CAVE i DIPS. 

Daglig sjekk av utstyr på 7H:

         Sjekk rommene at det er prøvetakingsutstyr, smittevernutstyr, utstyr til fødsel i skap i slusen, søppelposer, gele og holdbar virkon (holdbarhet 5 dager). 

         Sjekk at det står to rene senger nederst i korridoren.  

Mottak 2I:

         Sjekkliste overflytting av fødende fra avklaringsmottak 7H til 2I - Covid - 19

         Ledsager kan ikke følge til 2I

         Adkomst for pasient utenfra: Pasienten møter ved inngang 2. Personal går ut inngang 3, sluser pasienten forbi «port» og inn til 2I via inngang 3.

         Smittevernpåkledning i sluse til ISO 7. Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

         Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

         Helsepersonell skal bruke følgende beskyttelsesutstyr Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

-      Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR) Tas på først og tas av sist. Under fødsel ved kjent covid – 19 positiv anbefales bruk av åndedrettsvern (P2 - maske).

-      Engangsfrakk med lange ermer

-      Hansker

-      Øyebeskyttelse: beskyttelsesbriller eller visir. 

         DMA og STAN:

-       Datapunkt for STAN og DMA er merket.

-      Ta ut navnelapper og legg pasienten inn i DMA. Institusjon: Kvinneklinikken. Ressurs: DIAG1USUS (for 2I)

Svangerskap:

Ansvar:

         Dersom kvinnen trenger innleggelse pga. covid sykdom er det pandemiposten som har ansvar for dem. Ved behov for tilsyn i forhold til svangerskapet vil 7H utføre tilsyn. Ta med bærbart ultralydapparat og evt doppler ved behov. Det etableres datapunkt for CTG/STAN på alle isolat på 2I og på rom 104 på pandemipost 1.

         Når årsaken til undersøkelse evt innleggelse er svangerskapsrelatert er det Kvinneklinikken som har ansvar for kvinnen. Fødeavdelingen har ansvar for de polikliniske ø - hjelpsundersøkelsene. 7H har ansvar for de inneliggende uforløste på 2I/pandemipost.

         Ved behov for poliklinisk ø.hj. undersøkelse tas kvinnen imot direkte på 2I (se ovenstående punkt)

7H:

         Dersom kvinnen har behov for ø.hj. undersøkelse på SUS pga svangerskapsrelaterte spørsmål og det er risiko for covid 19: gjelder ved luftveissymptomer eller hun er i karantene.

         Undersøkelsen skal foretas på avklaringsposten 7H rom 7019. Ved karantene/nærkontakter uten luftveissymptomer: Testes ved innleggelse (ikke ved poliklinisk undersøkelse). Testes hver 2. dag i løpet av karanteneperiode.

         Ansvar: Fødeavdelingen har ansvar for mottak og undersøkelse ved polikliniske konsultasjoner (ø-hjelp). Ved innleggelse skal kvinnen bli på rom 7019 til det er svar på koronatest. Dersom testen er negativ må hun være isolert på et annet rom hvis hun er i karantene. Ved negativ test er det basale smittevernregler, og kvinnen innlegges som vanlig på 7H observasjonspost for gravide. I begge tilfeller har 7H ansvaret for oppfølgingen videre.

 

2I:

Ved kjent covid 19 positiv status og kvinnen har behov for poliklinisk undersøkelse som ikke kan vente til hun er avisolert, eller ved innleggelse skal dette skje på 2I.

 

Fødsel:

7H:

         Det er gjort klar personlig smittevernutstyr på korridor utenfor 7019.

         Varsle nyfødtintensiv 3D om fødsel hos mulig koronasmittet gravid.

         Bruk munnbind med visir i forbindelse med fødsel og sectio. «Ren» jordmor/barnepleier er tilgjengelig utenfor fødestuen og «går til hånde» med nødvendig utstyr, samt evt. varsling av lege/slå alarm, etc.

         Planlegg godt og ikke ta med unødvendig utstyr inn på rommet.

         Nyfødtintensiv tar med nødvendig utstyr til dårlig nyfødt.

         Ved dårlig barn skal man tilstrebe å overlevere barnet til en ren jordmor/barnepleier/lege i slusen. Covid 19, påvist/mulig infeksjon hos fødende 3D (Ikke tilgjengelig).

         Ved akutt situasjon på fødestuen med behov for assistanse trykker man på ALARM – knapp på rommet. Personell fra 7H/7G vil komme til hjelpe/varsle videre/slår alarm.

         Varsle anestesi via vanlig rutine. Ved alarm, husk «sectio grad I (II) – risiko KORONA» slik at dette kommer opp på display.

         Ved behov for akutt sectio flyttes pasienten til ren seng og får på seg munnbind. Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)

         Sectio under pågående Covid-19

2I:

         Overflytting av fødende til 2I: Sjekkliste overflytting av fødende fra avklaringsmottak 7H til 2I - Covid - 19

         Ved behov for akutt tilgang til operasjonsstue på 2I tar en heisen ned til 1.etasje (samme etasje som glassbroen og OBA). Inngang til operasjon er vis-à-vis OBA. Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig) Pasienten må ha ren seng, rent tøy og munnbind ved transport.

         Varsle anestesi via vanlig rutine. Ved alarm, husk « sectio grad I (II) – KORONA» slik at dette  kommer opp på display.

         Sectio under pågående Covid-19

         Etter fødsel må ansvarshavende sykepleier ved 2I/3F kontaktes for å avklare hvor kvinne og barn skal overflyttes (annet isolat 2I, pandemipost?). Jordmor eller barnepleier blir værende på 2I ut vakten. Barsel 7G tar over ved neste vaktskifte.

 

Generelle råd og tips for arbeid på 2I:

      Strukturert rapport ved bruk av SBAR

         Angående tidslås på dør til sluse og isolat på 2I: La bryter stå på SENGEROM. Ikke lås bryter på vegg utenfor slusen på «ISOLAT» med mindre du MÅ for å hindre smittespredning (brukes ved aerosolgenererende prosedyrer, for eksempel intubering på mor eller barn). Obs - har 2 minutters tidslås!

         Varmen på isolatene på 2I styres fra et panel på veggen i resepsjonen

         For ekstern solskjerming på isolat: bruk bryter inn på rom.

         Metningsmåler (som tilhører 3D) er tilgjengelig under asfyxibordet på lager 2I.

         Det er tilgjengelig mat til pasienter ved kjøkken 2I.

         Du kan låne arbeidsstasjon til dokumentering.

         Gjør deg kjent med utstyrsskap, rent lager og skyllerom.

         Føden sitt utstyr må rengjøres etter prosedyre. Fyll på utstyrstralle og rydd på plass utstyr. Tøm søppel og tøysekker. Fødebord, asfyksibord, evt. ultralydapparat og fødeseng (alt som ikke kan i dekontaminator) rengjøres når kvinnen flyttes ut av ISO 7. Straks kvinnen er flyttet til annet rom, må ISO 7 med sluse ryddes og tømmes. Smittevask bestilles når dette er gjort Arbeidsfordeling av smitteutvask på sengepost/ Intensiv/ poliklinikk.

Barn:

         Barn av mor med mistenkt eller påvist koronavirus følger mor i isolasjon dersom hun kan ta seg av barnet.

         Barnet følges etter nasjonale anbefalinger fra Barnelegeforeningen, og barnet skal ikke observeres eller undersøkes på andre måter enn det som er vanlig for barselbarn. Dersom barnet får symptomer, skal barnelege kontaktes etter gjeldende retningslinjer, testing vurderes. Barn som trenger intensivbehandling behandles på isolat på 3D, eventuelt 2I

         Covid 19, påvist/mulig infeksjon hos fødende 3D (Ikke tilgjengelig)

 

Barselopphold:

         Ved positiv covid - 19 skal barselopphold være på 2I i minimum 2 dager med oppfølging av lege/jordmor fra Kvinneklinikken og nyfødtscreening.

         Kvinnen skal ligge på 2I sin liste. Skriv i DIPS hvilket rom hun ligger på, slik at 3F kan legge henne på riktig rom på listen til 2I

         Barselavdeling: ta med tralle med utstyr til barselopphold. Pasienttøy og vanlig forbruksmateriell kan tas fra skap 2I. Utstyr til barnelegeundersøkelse, hørseltest og TC apparat tas med fra 7G. Smittevaskes etter bruk og tas umiddelbart tilbake til 7G.

         Før utreise fra sykehus må amming være godt etablert og obligatoriske undersøkelser utført (bør unngå polikliniske besøk)

         Konferer med klinisk kjemisk om de kan ta nyfødtscreening 48 timer etter fødsel dersom kvinnen ønsker å reise hjem

         Det skal tas ONEWS etter prosedyre ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken ONEWS apparat lånes fra Føden. Smittevaskes og leveres tilbake når kvinnen utskrives.

         Ved asymptomatisk nyfødt og syk mor (med positiv korona – PCR) anbefales foreldre å bruke munnbind i første sykdomsuke ved uttalte luftveissymptomer i nærkontakt med barnet og god håndhygiene.

 

Utskrivelse:

         Familier med covid-19 smitte tilbys mulighet for telefonisk rekontakt med fødesykehuset de første 3 ukene etter hjemreise.

         Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

         Helsestasjonen og jordmor i kommunen kontaktes ved utskrivelse. 

         Foreldre og helsestasjon etablerer telefonisk kontakt for planlegging av vektkontroller og annen oppfølging

         Før utreise må en forsikre seg om at kommunen og fastlege er informert om at pasienten er covid - 19 positiv. Fastlege skal følge covid - 19 pasienter daglig pr telefon

         Kommunikasjon med kommunene ved innleggelse og utskrivelse av Covid-19 positive pasienter (Ikke tilgjengelig)

         Vurder mest hensiktsmessig transport ved utskrivelse (egen bil/ ambulanse/pasientreiser). Følg mor og barn i heisen til u – etasje og ut inngang 3. Bagasje legges i gule sekker. Mor og helsepersonell har munnbind på.

 

Pasientreiser har inngått en tilleggsavtale for transport av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19-sykdom.

 

Avtalen er med Sandnes taxi – og gjelder i første omgang til 24. juli.

 

Covid-19-pasienter som skrives ut fra SUS har førsteprioritet. Men avtalen kan også brukes ved transport til sykehuset.

 

Bestillingen foregår elektronisk i Nissy. Velg transporttype «BB (ikke taxi)», «koronarelatert» som spesielle behov og «egenandel 0» med begrunnelse §24.

 

Merk at det kun er medarbeidere på SUS som kan rekvirere transport via denne avtalen.

 

         Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

         Bestill smittevask av ferdig ryddet isolat og sluse.

 

Viktige telefonnummer:

         Ansvarshavende sykepleier 2I/3F: 975 62 982

         Bakvakt lege føden: *4-9016

         Fødeavdeling: 51 94 80

         7G: 51 87 78

         7H: 51 92 09

         Rom 7019 7H: 51 37 30

         Rom 7020 7H: 51 37 31

         B – vakt akuttmottak: 415 70 229 (etter kl. 21: 416 01 533) (ved spørsmål om hurtigtest)

         Vakthavende infeksjonsmedisiner: 994 43 354

 

6.     Avvik:

Avvik meldes i Synergi.

7.     Kilder/Referanser: 

Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus). FHI, 2020.

Opphevelse av isolasjon ved covid – 19, FHI, 2020

Koronavirus ved svangerskap og fødsel, Norsk gynekologisk forening, 2020

Microsoft Word - Covid19_Føde_Nyfødt_V4_16.11.20.docx (legeforeningen.no)

flytskjema-covid-19-fode-barsel-v4_161120.pdf (legeforeningen.no)

flytskjema-covid-19-mottak-nyfodte-v4_161120.pdf (legeforeningen.no)

 

Pasientflyt mottak ved Kvinneklinikken-covid-19 (Ikke tilgjengelig)

Mottak av ø-hj ved Kvinneklinikken - Covid-19

Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Plakat dråpesmitte (Ikke tilgjengelig)

Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)

Prosedyre for HLR i Helse Stavanger under Covid-19-epidemien (Ikke tilgjengelig)