Hepatitt B, perinatal smitte v. 2.4

Hepatitt B, perinatal smitte                         endringer er understreket

 

Smitterisiko:

Hvis mor får hepatitt B i siste trimester eller er kronisk bærer (positiv HBsAg oftest med eller evt. uten positiv HBeAg) vil barnet være eksponert for smitte før/under fødselen. Risiko for smitte er høyest hvis mor også er HBeAg positiv og har pos. HBV DNA.

I tilfeller hvor mor er positiv for både HBsAg og HBeAg vil 70-90 % av de nyfødte barna smittes perinatalt, hvis ikke forbyggende tiltak iverksettes. Av disse vil igjen 80 % bli kroniske bærere av HBsAg.

Begreper:

         HBsAg (surface/overflate antigen): indikerer tilstedeværelse av virus og smitterisiko.

         Anti HBs(surface/overflate antistoff): beskyttende antistoffer, først og fremst markør for respons på vaksinasjon. Vil også være tilstede etter gjennomgått infeksjon.

         HBeAg (”e” antigen) - > 105 hepatitt B viruskopier/ml (semikvantitativt mål), aktiv infeksjon og virusreplikasjon

         Anti HBc(core antistoff) stiger kun etter infeksjon og ikke etter vaksinasjon. Opptrer tidlig etter smitte og holder seg som regel positiv livet ut.

         HBV-DNA Konsentrasjon av virus i blod, en viktig markør i vurderingen av det kliniske forløpet.

 

Screening av gravide:

Helsemyndighetene anbefaler screening av risikogrupper:

         Kvinner som har eller tidligere har hatt hepatitt

         Sprøytemisbrukere/partnere til sprøytemisbrukere (nåværende eller tidligere)

         Kvinner/partnere fra høyendemisk område for hepatitt B

 

 

Rutiner på føde og barsel:

         Ved smitteførende hepatitt B mødre skal vaksinasjon gis på Fødeavdelingen.

         Mors blod vaskes alltid godt av barnet like etter fødsel, og spesielt før injeksjon av vitamin K, immunglobulin og vaksine.

         1 ml spesifikt hepatitt B-immunglobulin (HIBG) og 0,5 ml Hepatitt B vaksine (Engerix-B) gis i.m. så raskt som mulig etter fødselen, og senest innen 24 timer.

         Mor kan amme.

         HBIG og vaksinasjon reduserer risikoen for at barnet blir bærer fra over 90 % til under 5 %

         Isolasjon dersom mor er hepatitt B antigen positiv. Ingen isolasjon hvis mor er hepatitt B antistoff positiv, men antigen negativ.

         Barsellege lager et notat (standardtekst) i pasientens journal, som går som epikrise til helsestasjonen og fastlegen med beskjed om videre vaksinasjon og oppfølging av barnet. Barsel - Hepatitt B vaksine oppfølging nyfødt - Pasientinformasjon

 

 

Rutine på helsestasjon:

  • Barn av positive mødre går inn i det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet ved 3 mnd, 5 mnd og 12 måneder etter første dose gitt på Helsestasjonen ved 4 ukers alder.

 

 

4 scenarioer kan foreligge:

 

  1. Mor er kjent HBsAg positiv.

         Så snart som mulig etter fødsel, senest innen 24 timer, startes hepatitt B vaksinasjon: Engerix-B® 0,5 ml (= 10 mikrogram) settes i.m. Vaksinen gjentas etter 4 uker på helsestasjonen.

         Deretter vanlig barnevaksinasjonsprogram på med seksvalent vaksine ved 3 mnd, 5 mnd og 12 måneder etter første dose, til sammen 5 doser. De siste 4 dosene gis på helsestasjonen. Vaksine rekvireres på blå resept etter § 4 med indikasjonsangivelse ”posteksponering”.

         Samtidig med 1. vaksine gis spesifikt hepatitt B-immunglobulin (Aunativ®) 1 ml i.m i en annen ekstremitet.

         Pasienten innkalles til kontroll hos fastlege ved 13-15 måneders alder. Blodprøver HBsAg og anti HBstas 1 – 3 måneder etter siste vaksine, for å sjekke om barnet er smittet, og for å sjekke vaksinerespons.

         Ved funn forenlig med kronisk Hepatitt B infeksjon, henvises barnet til Barne- og ungdomspoliklinikken ved SUS.

 

 

  1. Mor med ukjent Hepatitt B-status (fra ”risikoområde”, dvs. utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia/New-Zealand)

         Det tas hepatitt B serologi av mor ved innkomst.

         Barnet får Hepatitt B vaksine (Engerix-B®) innen 24 timer etter fødsel (ikke immunglobulin). Vaksine alene, ikke kombinert med spesifikt hepatitt B-immunglobulin, gir 70-95 % beskyttelse mot Hepatitt B smitte.

         Hvis mor viser seg å være HBsAg positiv: Man prøver å gi spesifikt hepatitt B-immunglobulin så fort som mulig (innen 7 dager).

 

         Videre oppfølgende med Hepatitt B vaksine ved 4 ukers alder. Deretter vanlig barnevaksinasjonsprogram med vaksine ved 3 mnd, 5 mnd og 12 måneder etter første dose.

 

 

3.  Mor gjennomgått Hepatitt B infeksjon, men ikke smittsom og/eller foreldre fra ”risikoområde”

Disse barna skal ha hepatitt B vaksine etter vanlig barnevaksinasjonsprogram på helsestasjonen.

 

 

4. Folkehelseinstituttet anbefaler at premature barn med FV < 1500 gram eller GA < 32 uker skal starte vaksinasjon ved 2 mnd alder.

Disse barna har dårligere immunrespons på vaksine, enn barn født til termin.

Dersom pkt 1 eller 2, skal disse premature barna ha vaksine innen 24 timer etter fødsel, evt. immunglobulin innen 24 timer.

Disse barna skal ha neste dose etter 4 uker. Deretter vanlig barnevaksinasjonsprogram med vaksine ved 3 mnd, 5 mnd og 12 måneder etter første dose. 

 

 

Kontroll hos fastlege ved 13-15 måneders alder

Ta opp anamnese på vaksine oppfølging. Blodprøve tas i forkant. Kontroller anti-HBc, anti-HBs og HBsAg i serum, for å se om barnet er beskyttet av vaksinen, eller smittet tross vaksinering.

 

 

 

Anti-HBs > 10 U/l:           Ansees som uttrykk for vellykket vaksinering og livslang beskyttelse.

 

Anti-HBs < 10 IU/l:         Barn som har fullført posteksponeringsimmunisering ved riktige intervall, og som ved serologisk testing 1 til maks 3 måneder etter vaksinering har antistofftiter <10 IU/L, skal ha 1 ny dose og nytt titer måles etter én måned. Totalt anbefales maks 6 doser (inkludert primær posteksponeringsvaksine).

Dersom tilfredsstillende nivå ikke er oppnådd etter totalt seks doser, er videre vaksinasjon antagelig nytteløst og personen må regnes som "non-responder".

 

Ved spørsmål om hvem som da skal ha tre doser ved titer under 10 IU/L sier FHI at det ikke er særlig aktuelt, og at responsen gjerne er god etter ytterligere én dose.

 

FHI gir god service på vaksinerådgivings telefonen : 21 07 70 00.

 

 

 

Evt. kroniske bærere, dvs. de som er HBsAg positive ved 13 - 15 måneders alder, henvises til Barne- og ungdomspoliklinikken ved SUS for videre oppfølging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanser:

 

www.fhi.no

 

Folkehelseinstituttet oktober 2016. Innføring av allmenn hepatitt-B vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet - konsekvenser for sykehus

 

Hepatitt B-vaksinasjon og hepatitt B-immunglobulin - veileder for helsepersonell/