KPHV - APP - Første konsultasjoner/inntak v. 1.4
- Som regel brukes 1-3 konsultasjoner til utredning/kartlegging ved inntak av nye pasienter. Den første timen er vanligvisekstra lang, 1,5-2,5 timer og inntaksvurdering gjøres ofte som et tverrfaglig samarbeid.Tilbake til hovedside- Anamnese innhentes fra pasienten og fra komparent(er), etter mal fra inntaksjournal.- Somatisk undersøkelse, inkl. orienterende nevrologisk u.s. EKG ved behov.- MADRS, MMS og klokketest gjøres som oftest. Dersom pas. henvises for demensutredning gjøres som regel ogsåytterligere kognitiv testing ved første kons. Testene som inngår i Norkog (registerstudie) er utgangspunktet fordemensutredning hos oss.Legelmiddelsamstemming:- Uhensiktsmessige medisiner? F.eks. antikolinerge med. eller medisiner som øker fallrisiko?- Behov for oppstart eller justering av psykofarmaka?- Ev. indikasjon for oppstart demensmedisiner?Gjennomgang av blodprøvesvar, ev. rekvirere tilleggsprøver dersom noe mangler:- Ofte bør Hb, lpk, tpk, kreatinin, GFR, Na,K, Ca, albumin, kobalamin, folat, ferritin, vitD, ALAT, GGT, ALP, fT4 og TSHundersøkes, både ved vurdering for kognisjon og psykiske lidelser.- Vurder indikasjon for medikamentanalyser, f.eks. serumspeil av psykofarmaka.- Utvidet blodprøvescreening ved behov.Gjennomgang av billeddiagnostikk, ev. rekvirere dersom det ikke er gjort før inntak:- Ved demensutredning bør MR hjerne være en del av utredningen, ved kontraindikasjoner for MR tas i stedet CT hjerne.Henvises enten u.s. ved SUS eller privat røntgeninstitutt med avtale med Helse Vest, p.t. er Aleris og Unilabs aktuelle aktører.- Vurdere behov for annen billeddiagnostikk, f.eks. DaTscan ved mistanke om Lewylegemedemens eller FDG-28-PET mtp åskjelne mellom Alzheimers/frontotemporallappsdemens.Første konsultasjon forts.- Selvmordskartlegging ihht. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevernFørste konsultasjoner/inntak ved alderspsykiatrisk poliklinikk: